CHP’nin ilk aday adayı Özgür Kılıç

2019 Mart ayın­da ya­pıl­ma­sı plan­la­nan ye­rel se­çim­ler için ilk baş­vu­ru Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si’nden gel­di. Ön­ce­ki dö­nem Be­le­di­ye Mec­lis Grup Baş­ka­nı ve Mil­let­ve­ki­li Aday Ada­yı Öz­gür Kı­lıç, Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı Aday­lık baş­vu­ru­sun­da bu­lun­du.

CHP’nin ilk aday  adayı Özgür Kılıç

2019 Mart ayın­da ya­pıl­ma­sı plan­la­nan ye­rel se­çim­ler için ilk baş­vu­ru Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si’nden gel­di. Ön­ce­ki dö­nem Be­le­di­ye Mec­lis Grup Baş­ka­nı ve Mil­let­ve­ki­li Aday Ada­yı Öz­gür Kı­lıç, Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı Aday­lık baş­vu­ru­sun­da bu­lun­du.
Par­ti­den ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, Öz­gür Kı­lıç CHP il bi­na­sın­da İl Baş­ka­nı Ha­san Eray Tü­fek­çi’ye aday­lık baş­vu­ru dos­ya­sı­nı tes­lim et­ti. CHP İl Baş­ka­nı Ha­san Eray Tü­fek­çi, Mer­kez İl­çe Baş­ka­nı İs­ma­il Ka­len­der, Ka­dın Kol­la­rı Baş­ka­nı Gül­han Eke ve Genç­lik Kol­la­rı Baş­ka­nı Onur Top­kül, Kı­lıç’a ha­yır­lı ol­sun di­lek­le­rin­de bu­lun­du­lar. 
CHP İl Baş­ka­nı Tü­fek­çi, baş­vu­ru dos­ya­sı­nı ala­rak Öz­gür Kı­lıç'ı teb­rik et­ti ve CHP'nin Ço­rum’da ye­rel se­çim­le­re çok sı­kı ha­zır­lan­dı­ğı­nı ve aday aday­la­rı­nı de­ğer­len­di­re­rek Ço­rum'a en uy­gun isim­le se­çim ya­rı­şa­na gi­re­cek­le­ri­ni söy­le­di. 

(Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2018, 14:16
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER