Çorum HDF’den Kılıçdaroğlu’na ziyaret

Ço­rum Hi­tit Der­nek­le­ri Fe­de­ras­yo­nu ve Kon­fe­de­ras­yo­nu Ge­nel Baş­ka­nı Av. Ce­mal Emir; yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri, der­nek baş­kan­la­rı ve Kon­fe­de­ras­yo­nun İz­mir tem­sil­ci­le­riy­le be­ra­ber, CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu'nu zi­ya­ret et­ti.

Çorum HDF’den  Kılıçdaroğlu’na ziyaret

Ço­rum Hi­tit Der­nek­le­ri Fe­de­ras­yo­nu ve Kon­fe­de­ras­yo­nu Ge­nel Baş­ka­nı Av. Ce­mal Emir; yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri, der­nek baş­kan­la­rı ve Kon­fe­de­ras­yo­nun İz­mir tem­sil­ci­le­riy­le be­ra­ber, CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu'nu zi­ya­ret et­ti.
Ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, Ço­rum Hi­tit Der­nek­le­ri Fe­de­ras­yo­nu (HDF) Ge­nel Baş­ka­nı Ce­mal Emir ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri, Kı­lıç­da­roğ­lu'yla CHP Ge­nel Mer­ke­zi'nde­ki ma­ka­mın­da gö­rüş­tü. Gö­rüş­me­ye, Ve­li Ağ­ba­ba da eş­lik et­ti.
Kı­lıç­da­roğ­lu’nun zi­ya­ret­ten çok mem­nun kal­dı­ğı­nı be­lir­ten Emir, “Top­lan­tı es­na­sın­da; fe­de­ras­yo­nu­mu­zun bu­gü­ne ka­dar yap­tı­ğı ve ya­pa­ca­ğı pro­je­ler hak­kın­da ken­di­si­ni bil­gi­len­dir­dik. An­ka­ra’da Ana­do­lu kül­tü­rü­nü ya­şat­ma­nın öne­mi­ne de­ğin­dik. Ço­rum eko­no­mi­si­nin, ta­ri­hi­nin ve kül­tü­rel de­ğer­le­ri­nin ta­nı­tı­mı­nın ye­te­ri ka­dar ya­pıl­ma­dı­ğı, Dün­ya Mi­ra­sı olan Hat­tu­şa'nın %4'ü ka­zıl­mış ol­ma­sı­na rağ­men, ha­la hak et­ti­ği de­ğe­ri gör­me­di­ği­ne da­ir gö­rüş bir­li­ği­ne var­dık” de­di.
Emir, CHP Li­de­ri Kı­lıç­da­roğ­lu'nun, 'Ben de Hat­tu­şa'yı zi­ya­ret et­tim, ora­da çok bü­yük bir ta­rih ya­tı­yor, her­ke­sin bu kül­tür mi­ra­sı­nı gör­me­si ve bu mi­ra­sa sa­hip çık­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne ina­nı­yo­rum' de­di­ği­ni söy­le­di.
“CHP Li­de­ri Kı­lıç­da­roğ­lu'nun bun­dan son­ra­ki et­kin­lik­le­ri­miz ve pro­je­le­ri­miz­de, bi­zim­le bir­lik­te ol­ma­la­rı­nı ta­lep et­tik” di­yen Emir, Kı­lıç­da­roğ­lu'nu, 25 Ekim 2018 ta­ri­hin­de, Ye­ni­ma­hal­le Be­le­di­ye­si Dört Mev­sim Ti­yat­ro Sa­lo­nu'nda dü­zen­le­ye­cek­le­ri Fu­at İnan ‘Umut­lu­yuz’ Kon­se­ri­ne da­vet et­tik­le­ri­ni di­le ge­tir­di.

Hİ­TİT GÜ­NE­Şİ VE LEB­LE­Bİ HE­Dİ­YE ET­Tİ­LER
Ço­rum HDF Ço­cuk Kon­se­yi Baş­ka­nı Elif Su­de De­niz, CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu’na Hi­tit Gü­ne­şi lo­go­su­nu tak­dim eder­ken, Ço­rum HDF Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si Ha­ti­ce Yıl­dız, Ço­rum’un yö­re­sel lez­ze­ti olan leb­le­bi­yi; Ço­rum HDK İz­mir Tem­sil­ci­si Ye­liz Tunç ise, el eme­ği göz nu­ruy­la ha­zır­la­nan süs eş­ya­sı­nı tak­dim et­ti.
Gö­rüş­me­nin ar­dın­dan Kı­lıç­da­roğ­lu, Ço­rum HDF'li­ler­le ha­tı­ra fo­toğ­ra­fı çek­tir­di.

 

TUN­CAY ÖZ­KAN'A Zİ­YA­RET 
Ço­rum HDF he­ye­ti da­ha son­ra, İz­mir Mil­let­ve­ki­li Tun­cay Öz­kan'ı zi­ya­ret et­ti. Ço­rum HDF'li­le­ri, çok sa­mi­mi bir şe­kil­de kar­şı­la­yıp ağır­la­yan Öz­kan, “Her ne olur­sa ol­sun, ge­le­ce­ği­miz olan yav­ru­la­rı­mız, bay­ra­ğı­mız ve ül­ke­miz için yıl­ma­dan hep bir­lik­te mü­ca­de­le ede­ce­ğiz, et­mek zo­run­da­yız” de­di.  

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER