‘En büyük sıkıntımız kuşaklar arası çatışma’

AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Erol Ka­vun­cu, mil­let­le­rin en bü­yük ser­ma­ye­le­ri­nin iyi ye­tiş­miş genç ne­sil­ler ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, 3+1 İş­ye­ri Uy­gu­la­ma­sı Eği­tim Mo­de­li­nin he­ye­can­lan­dı­ran bir pro­je ol­du­ğu­nu ifa­de et­ti.

‘En büyük sıkıntımız  kuşaklar arası çatışma’

M.BU­RAK YAL­ÇIN
“3+1 İş­ye­ri Uy­gu­la­ma­sı Eği­tim Mo­de­li” ta­nı­tım top­lan­tı­sın­da ko­nuş­ma ya­pan AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Erol Ka­vun­cu, ku­şak­lar ara­sı ça­tış­ma­nın bü­yük sı­kın­tı ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­re­rek, “Bu ço­cuk­la­rın on­la­rın tu­tul­du­ğu bom­bar­dı­ma­nın yüz­de bi­ri­ne biz tu­tul­say­dık genç­li­ği­miz­de kim bi­lir bi­zim ha­li­miz ne olur­du” di­ye ko­nuş­tu.

AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Erol Ka­vun­cu, mil­let­le­rin en bü­yük ser­ma­ye­le­ri­nin iyi ye­tiş­miş genç ne­sil­ler ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, 3+1 İş­ye­ri Uy­gu­la­ma­sı Eği­tim Mo­de­li­nin he­ye­can­lan­dı­ran bir pro­je ol­du­ğu­nu ifa­de et­ti.
Li­se me­zu­nu, üni­ver­si­te me­zu­nu 10-15 mil­yon ci­va­rın­da dev­let­ten iş bek­le­yen in­san ol­du­ğu­nu fa­kat dev­le­tin yıl­lık ih­ti­ya­cı­nın 100-150 bin ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Mil­let­ve­ki­li Ka­vun­cu, “Özel sek­tör bin­ler­ce ni­te­lik­li ele­man arı­yor. Bu boş­luk in­şal­lah dol­du­ru­la­cak. Dün­ya ola­rak, mil­let ola­rak en bü­yük sı­kın­tı­mız genç­ler­le ku­şak­lar ara­sı ça­tış­ma­dır. Bu ço­cuk­la­rı eleş­ti­ri­yo­ruz da on­la­rın tu­tul­du­ğu bom­bar­dı­ma­nın yüz­de bi­ri­ne biz tu­tul­say­dık genç­li­ği­miz­de kim bi­lir bi­zim ha­li­miz ne olur­du. Mil­let­ve­ki­li ola­rak üze­ri­mi­ze ne dü­şü­yor­sa ya­nı­nız­da ol­du­ğu­mu­zu bil­dir­mek is­ti­yo­rum” di­ye­rek söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı.

Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2018, 15:44
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER