‘Farklılıklarımız zenginliğimiz’

Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si (CHP) Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Tu­fan Kö­se, par­ti­si­nin Sun­gur­lu İl­çe Teş­ki­la­tı­nın dü­zen­le­di­ği aşu­re et­kin­li­ğin­de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, “Fark­lı­lık­la­rı­mız zen­gin­li­ği­miz­dir” de­di.

‘Farklılıklarımız zenginliğimiz’

Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si (CHP) Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Tu­fan Kö­se, par­ti­si­nin Sun­gur­lu İl­çe Teş­ki­la­tı­nın dü­zen­le­di­ği aşu­re et­kin­li­ğin­de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, “Fark­lı­lık­la­rı­mız zen­gin­li­ği­miz­dir” de­di.


CHP Sun­gur­lu İl­çe Teş­ki­la­tı ta­ra­fın­dan Mu­har­rem Ayı ne­de­niy­le aşu­re ik­ram edil­di. Par­ti bi­na­sın­da ger­çek­leş­ti­ri­len et­kin­li­ğe, CHP Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Tu­fan Kö­se, Ço­rum İl Baş­ka­nı Ha­san Eray Tü­fek­çi, İl­çe Baş­ka­nı Ali Eray­han, par­ti­li­ler ve da­vet­li­ler ka­tıl­dı.


Ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, aşu­re da­ğı­tı­mı sı­ra­sın­da ko­nu­şan Mil­let­ve­ki­li Tu­fan Kö­se, “Bu­gün ge­le­nek­sel ola­rak her yıl yap­tı­ğı­mız aşu­re et­kin­li­ği­mi­zin Sun­gur­lu’da­ki da­ğı­tı­mı­na ka­tıl­dık. Baş­ta İl­çe Baş­ka­nı­mız Ali Eray­han’a ve par­ti­li­le­ri­miz ol­mak üze­re eme­ği ge­çen­le­re te­şek­kür ede­rim. Bu et­kin­lik çok önem­li bir et­kin­lik. İnan­cın sim­ge­si ol­mak­tan öte on­lar­ca mal­ze­me­nin bir ara­ya ge­le­rek na­sıl gü­zel bir tat ha­li­ne gel­di­ği­ni or­ta­ya ko­yan bir tat aşu­re. Bu an­lam­da da fark­lı­lık­la­rı­mız zen­gin­li­ği­miz­dir. Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si ola­rak biz bu fark­lı­lık­la­rı, de­mok­ra­si, öz­gür­lük, ba­rış, ay­dın­lık ge­le­cek için bir ara­ya ge­tir­me­nin te­la­şın­da ve mü­ca­de­le­sin­de­yiz. 100 yıl­dır sür­dür­dü­ğü­müz bu mü­ca­de­le­de te­men­ni­miz önü­müz­de­ki ye­rel se­çim­ler­de bu mü­ca­de­le­nin so­nuç­la­rı­nı al­mak. Par­ti­mi­zi ve aday­la­rı­mı­zı ba­şa­rı­lı kıl­mak üze­re gay­ret­li­ce ça­lış­ma­ya de­vam ede­ce­ğiz. Hem Sun­gur­lu’da hem di­ğer il­çe­le­ri­mi­zin ta­ma­mın­da aşu­re et­kin­li­ği­miz ve­si­le ile bir ara­ya gel­dik. Ül­ke­mi­ze, ken­ti­mi­ze ve Sun­gur­lu il­çe­mi­ze olan gü­ve­ni­mi­zi ta­ze­le­dik. Tüm Sun­gur­lu­lu hem­şeh­ri­le­ri­me sev­gi­le­ri­mi, say­gı­la­rı­mı su­nu­yo­rum.”  di­ye ko­nuş­tu.


İl Baş­ka­nı Ha­san Eray Tü­fek­çi, “Bu aşu­re et­kin­li­ği­nin ba­rı­şa, kar­deş­li­ğe ve hu­zu­ra ve­si­le ol­ma­sı­nı te­men­ni edi­yo­rum. Al­lah be­re­ket ver­sin.” de­di.
İl­çe Baş­ka­nı Ali Eray­han ise, ka­tı­lım­la­rın­dan do­la­yı Kö­se ve Tü­fek­çi’ye te­şek­kür ede­rek, “Mu­har­rem ayı­nın; sev­gi ve hoş­gö­rü­nün ha­kim ol­du­ğu, acı­la­rın ya­şan­ma­dı­ğı, bir­lik, be­ra­ber­lik ve kar­deş­lik duy­gu­la­rı­mı­zın da­ha da pe­kiş­ti­ği, ba­rış, hu­zur ve mut­lu­luk do­lu bir dün­ya di­lek­le­rim­le; ya­pı­lan iba­det­le­rin ka­bul ol­ma­sı­nı te­men­ni eder, sev­gi ve say­gı­lar su­na­rım.” di­ye ko­nuş­tu.  

(Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2018, 18:08
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER