‘Halkın gücü milletin sesi’

CHP Ço­rum İl Baş­ka­nı Ha­san Eray Tü­fek­çi, 29 Ekim Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı ne­de­niy­le kut­la­ma me­sa­jı ya­yım­la­dı.

‘Halkın gücü  milletin sesi’

CHP Ço­rum İl Baş­ka­nı Ha­san Eray Tü­fek­çi, 29 Ekim Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı ne­de­niy­le kut­la­ma me­sa­jı ya­yım­la­dı.
Me­sa­jı­na, “Ege­men­li­ğin mil­le­tin elin­de ol­du­ğu yö­ne­tim şek­li­ne Cum­hu­ri­yet adı ve­ri­lir. Cum­hu­ri­yet Ulu ön­der Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk'ün çiz­di­ği çağ­daş, uy­gar ve me­de­ni bir yol­dur. Öz­gür­lük­tür, ku­ral­lar çer­çe­ve­sin­de is­te­nil­di­ği gi­bi ya­şa­mak­tır” di­ye­rek baş­la­yan Ha­san Eray Tü­fek­çi, “Cum­hu­ri­yet en bü­yük eser­dir, en bü­yük mi­ras­tır. Hal­kın gü­cü­dür, mil­le­tin se­si­dir, tam ba­ğım­sız­lı­ğın çer­çe­ve­si­dir. Cum­hu­ri­yet uğ­ru­na ni­ce sa­vaş­lar ve­ri­len, di­re­niş­ler ya­pı­lan is­tik­lal mü­ca­de­le­si­nin, tam ba­ğım­sız­lık sa­va­şı­nın en gü­zel ör­ne­ği­dir” de­di.

“Azim­le aşıl­mış zor­luk­la­rın üs­tü­ne yüz­le­re ge­len bir par­ça gü­lüm­se­me­dir. Sa­ray­da çe­kil­miş se­fa üze­ri­ne hal­kın ya­şa­dı­ğı zor­luk­la­rın son bul­ma­sı­dır” ifa­de­le­ri­ni kul­la­nan Tü­fek­çi,  “Türk ol­ma­nın ver­di­ği gu­ru­run ta­rif edi­le­mez mut­lu­ğu­dur. Mil­le­ti­mi­zin en bü­yük ka­zan­cı­dır. Çağ­daş­lı­ğın sim­ge­si, de­mok­ra­si­nin bir di­ğer adı ve biz­le­ri çağ­daş me­de­ni­yet­ler se­vi­ye­si­ne ulaş­tı­ran en bü­yük mi­ras­tır. Cum­hu­ri­yet tam ba­ğım­sız­lık uğ­ru­na ve­ril­miş on­ca sa­va­şın, dö­kül­müş on­ca ka­nın so­nu­cu­dur. Cum­hu­ri­yet da­ima ile­ri yü­rü­mek­tir. Uğ­ru­na ve­ri­len can­la­rın, dö­kü­len kan­la­rın en bü­yük mey­ve­si­dir. Öz­gür­lük ko­nu­sun­da ve­ri­len en bü­yük gü­ven­ce­dir. Cum­hu­ri­yet­le bir­lik­te halk ken­di ken­di­ni yö­net­me­ye baş­la­dı, seç­me ve se­çil­me hak­kı el­de et­ti. Biz­le­re bı­ra­kı­lan en bü­yük mi­ras olan Cum­hu­ri­ye­ti da­ima ko­ru­ya­ca­ğız ve yü­cel­te­ce­ğiz. Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­cu­su Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk baş­ta ol­mak üze­re si­lah ar­ka­daş­la­rı­nı ve aziz şe­hit­le­ri­mi­zi rah­met­le, kah­ra­man ga­zi­le­ri­mi­zi min­net ve şük­ran­la anı­yor, 29 Ekim Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı­mı­zı en iç­ten di­lek­le­rim­le kut­lu­yo­rum” şek­lin­de kay­det­ti. (Ha­ber Mer­ke­zi)

Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2018, 17:15
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER