iP Genel Başkanı sınırları ihlal ediyor

Mil­li­yet­çi Har­ket Par­ti­si Ço­rum İl Baş­ka­nı Ars­lan Kay­nar, İyi Par­ti Ge­nel Baş­ka­nı’nın MHP li­de­ri ve par­ti­si­ne kar­şı ha­ka­ret­le­riy­le si­nir ve sı­nır­la­rı ih­lal et­ti­ği­ni söy­le­di. 

iP Genel Başkanı  sınırları ihlal ediyor

Mil­li­yet­çi Har­ket Par­ti­si Ço­rum İl Baş­ka­nı Ars­lan Kay­nar, İyi Par­ti Ge­nel Baş­ka­nı’nın MHP li­de­ri ve par­ti­si­ne kar­şı ha­ka­ret­le­riy­le si­nir ve sı­nır­la­rı ih­lal et­ti­ği­ni söy­le­di. 
İP Ge­nel Baş­ka­nı’nın par­ti­si­nin Grup Top­lan­tı­sın­da MHP’yi he­def alan söz­ler sarf et­ti­ği­ni ifa­de eden Kay­nar, “Sa­yın Ge­nel Baş­ka­nı­mız Dev­let Bah­çe­li’nin ve­ciz ika­zın­dan son­ra ge­mi iyi­ce azı­ya alıp, ede­bi bir ta­ra­fa bı­ra­ka­rak ma­hal­le ağ­zıy­la ce­vap ye­tiş­tir­me gay­re­ti­ne gi­riş­miş­tir.
HDP’ye kürt si­ya­si ha­re­ke­ti di­yen, PKK’lı De­mir­taş için af is­te­yen, CHP’nin yö­rün­ge­si­ne gö­nül­lü­ce gi­ren, tak­ma­dı­ğı mas­ke, yap­ma­dı­ğı tak­lit kal­ma­yan, FE­TÖ’nün dü­men su­yun­dan çık­ma­yan İP Ge­nel Baş­ka­nı, şim­di kalk­mış fi­kir ve ey­lem or­tak­la­rıy­la MHP’ye ve Li­de­ri­ne sal­dı­rı­yor. MHP’ye kar­şı si­nir ve sı­nır­la­rı ih­lal eden van­dal bir tu­tum ser­gi­li­yor. Böl­mek ve yok et­mek is­te­di­ği MHP’ye kar­şı si­nir ve sı­nır­la­rı ih­lal et­me­ye ve van­dal tu­tu­mu­nu sür­dür­me­ye de­vam eder­se, so­nuç­la­rı­na da kat­lan­mak zo­run­da ka­la­cak­tır.” de­di. 
MHP’nin şart­lı ce­za in­di­ri­mi tek­li­fi­ni eleş­ti­ren İP Ge­nel Baş­ka­nı’nın ter­bi­ye sı­nı­rı­nı aş­tı­ğı­nı ifa­de eden MHP İl Baş­ka­nı Ars­lan Kay­nar, açık­la­ma­sı­nı şöy­le sür­dür­dü:
“FE­TÖ'nün ko­da­man­la­rın­dan bah­se­den İP Ge­nel Baş­ka­nı, ‘FE­TÖ ko­da­ma­nı’ gör­mek is­ti­yor­sa, ken­di­si­ni kas­te­de­rek “FE­TÖ'cü­ler ona des­tek ve­ri­yor” di­yen şim­di­ki Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı­na; “Ben FE­TÖ’nün Be­le­di­ye­ler ba­şi­ma­mı­yım” di­yen ya­nı­ba­şın­da­ki mil­let­ve­ki­li­ne bak­ma­lı­dır.
Dö­nüp geç­mi­şi­ne ba­kıp, es­ki ko­nuş­ma­la­rı­nı din­le­yip “1980 ön­ce­si Fet­hul­lah Gü­len’in din­le­ra­ra­sı di­ya­log mo­de­li uy­gu­lan­sa sağ­dan sol­dan ölüm­ler ol­maz­dı” di­yen ken­di­ne bak­ma­lı­dır.

 

‘15 TEM­MUZ’U ÖN­CE­DEN Bİ­LEN FE­TÖ MEN­SUP­LA­RI ONU DES­TEK­LE­Dİ’
15 Tem­muz dar­be pla­nı­nı çok ön­ce­sin­den bi­len FE­TÖ men­sup­la­rı­nın ta­ma­mı ni­çin MHP kon­gre­sin­de ta­raf olup, ade­ta se­fer­ber­lik ilan edip şim­di­ki İP Ge­nel Baş­ka­nı’nı des­tek­le­miş­tir? So­ru bu ka­dar ba­sit­tir.
15 Tem­muz dar­be gi­ri­şi­mi­ni ya­pan­la­rın ken­di­ne ‘Yurt­ta Sulh Kon­se­yi’ de­me­siy­le, ken­di­si MHP kon­gre­si yap­tır­mak için Tür­ki­ye'yi ge­zer­ken her git­ti­ği il ve il­çe­de “MHP ik­ti­da­rın­da ‘Yurt­ta sulh, ci­han­da sulh’ il­ke­si­ni ha­ya­ta ge­çi­re­ce­ğiz” cüm­le­si­ni kur­ma­sı te­sa­düf mü­dür?


İP Ge­nel Baş­ka­nı’nın gez­di­ği tüm il ve il­çe­ler­de tek­rar­la­dı­ğı çok il­ginç baş­ka bir söz da­ha var­dır: “Muh­te­rem­le­re ot yol­dur­maz­sak na­mer­dim.” Bu söz, her­ke­sin bil­di­ği gi­bi as­ker­de ta­lim ter­bi­ye amaç­lı fi­ili ce­za sis­te­mi mo­de­li­dir. Bu da mı te­sa­düf­tür? FE­TÖ’nün si­ya­set aya­ğı or­ta­ya sa­çıl­dı­ğı gün bun­lar net bir şe­kil­de or­ta­ya çı­ka­cak­tır. Ay­rı­ca ken­di­le­ri­nin ‘Mol­la Ka­sım’ ol­duk­la­rı­nı söy­le­yip, “Ye­ni Mol­la Ka­sım’lar bu­ra­da” di­yen İP Ge­nel Baş­ka­nı, an­la­şı­lan Mol­la Ka­sım’ın par­ti­si­nin adı gi­bi sah­te ‘iyi’ ol­du­ğu­nu bil­mi­yor.


Ha­ya­tı si­ya­sal pa­zar­lık­la ve ‘kü­çük or­tak’ ol­ma gay­re­tiy­le geç­miş, beş par­ti de­ğiş­ti­rip her se­fe­rin­de bir ön­ce­ki söy­lem­le­rin­den ken­di ağ­zıy­la rü­cu et­miş, en so­nun­da ken­di kur­du­ğu par­ti­sin­de de iki de­fa be­yan et­ti­ği is­ti­fa­sın­dan ge­ri adım at­mış bu pa­zar­la­ma­cı­nın ye­tiş­ti­ği si­ya­set ge­le­ne­ğin­de, sı­ğı­na­cak li­man ara­ma has­ta­lı­ğı ka­lı­cı hâlde­dir.
 

‘MHP MİL­LET EK­SEN­Lİ Sİ­YA­SET YA­PI­YOR’
Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si, ku­rul­du­ğu gün­den bu ya­na mil­let ek­sen­li si­ya­set yap­mak­ta ve Türk mil­le­ti­nin ira­de­si­ni si­ya­se­ti­nin mer­ke­zi­ne koy­mak­ta­dır. En önem­li­si de dün­ya­ya An­ka­ra mer­kez­li ba­kar ve An­ka­ra mer­kez­li-Türk dün­ya­sı ek­sen­li bir dün­ya ta­sa­rı­mı he­def­ler. Bi­lir ki böy­le­si bir dün­ya, sa­de­ce Tür­ki­ye’yi ve Türk dün­ya­sı­nı de­ğil ay­nı za­man­da İslâm ale­mi­ni ve bü­tün in­san­lı­ğı ada­let­le bu­luş­tu­ra­cak ve ku­lun, ku­la kul­lu­ğu­na ma­ni ola­cak­tır. Kap­tı-kaç­tı man­tı­ğıy­la ha­re­ket edip ‘az za­man­da çok ve bü­yük gö­tür­mek’ mis­yo­nuy­la ya­şa­mış ve si­ya­set yap­mış kim­se­ler­den mü­te­şek­kil bir par­ti­nin/şir­ke­tin, böy­le ulvî he­def­le­ri an­la­ma­sı­nı bek­le­me­sek de ‘Ba­lık bil­me­se de Ha­lık bi­lir’ de­me­ye de­vam ede­ce­ği­miz­den ve ya­pa­ca­ğı­mız­dan kim­se­nin şüp­he­si ol­ma­ma­lı­dır.”

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER