Kadına şiddet, sadece Türkiye’nin değil dünyanın da sorunu

CHP İl Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan "Ka­dı­na Şid­det ve Ço­cuk İs­tis­ma­rı" ko­nu­lu kon­fe­rans dü­zen­len­di. 

Kadına şiddet, sadece Türkiye’nin değil dünyanın da sorunu

M.BU­RAK YAL­ÇIN 
Ka­dı­na şid­det­le il­gi­li kon­fe­ran­sa ko­nuş­ma ya­pan CHP Te­kir­dağ Mil­let­ve­ki­li Can­dan Yü­ce­er, ka­dı­na şid­de­tin sa­de­ce Tür­ki­ye’nin de­ğil, tüm dün­ya­nın so­ru­nu ol­du­ğu­nu söy­le­di. 

Ön­ce­ki gün Tur­gut Özal Kon­fe­rans Sa­lo­nu’nda ger­çek­le­şen prog­ra­ma CHP Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Tu­fan Kö­se, Oğuz­lar Be­le­di­ye Baş­ka­nı Or­han Ateş, CHP İl Baş­ka­nı Ali Rı­za Su­lu­de­re, Mer­kez İl­çe Baş­ka­nı İs­ma­il Ka­len­der, Ka­dın Kol­la­rı Baş­ka­nı Gül­han Eke ve çok sa­yı­da par­ti­li ka­tıl­dı. 

Say­gı du­ru­şun­da bu­lu­nul­ma­sı ve İs­tik­lal Mar­şı’nın okun­ma­sıy­la baş­la­yan prog­ram açış ko­nuş­ma­la­rı ile de­vam et­ti. 
İlk ola­rak kür­sü­ye ge­len CHP Ka­dın Kol­la­rı Baş­ka­nı Gül­han Eke ka­dın­la­rın de­ğe­ri­nin bi­lin­me­si ve on­la­ra ge­re­ken öne­min ve­ril­me­si­nin ge­rek­ti­ği­nin al­tı­nı çi­ze­rek, “Ka­dın top­lu­mu oluş­tu­ran en önem­li hal­ka­dır. Ka­dı­nın yok sa­yıl­dı­ğı bir top­lu­lu­ğu me­de­ni­yet öl­çü­le­ri çer­çe­ve­sin­de de­ğer­len­dir­mek müm­kün de­ğil­dir.” de­di.

CHP İl Baş­ka­nı Ali Rı­za Su­lu­de­re de Tür­ki­ye’de ka­dı­na yö­ne­lik şid­det­le, ço­cuk is­tis­ma­rı­nın her gün gi­de­rek art­tı­ğı­nı di­le ge­ti­re­rek, CHP ola­rak bu ya­şa­nan­la­ra ses­siz kal­ma­dık­la­rı­nı, ge­rek­li ya­sal dü­zen­le­me­le­rin ya­pıl­ma­sı için ça­ba har­ca­dık­la­rı­nı söy­le­di. 

CHP Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Tu­fan Kö­se ise par­ti­le­rin­de yüz­de 33’lük bir ka­dın ko­ta­sı­nın ol­du­ğu­nu vur­gu­la­ya­rak, şun­la­rı söy­le­di: “Bu ko­ta­nın si­ya­si par­ti­ler ka­nu­nu­na gir­sin di­ye bir ka­nun tek­li­fi­miz var. Bu ko­nu­da eli­miz­den ge­len mü­ca­de­le­yi ve­re­ce­ğiz. Yıl­ma­dan mü­ca­de­le eder­sek bu ko­nu­da­ki ay­rım­cı­lı­ğı gi­de­re­ce­ği­mi­zi dü­şü­nü­yo­rum.” 

Kon­fe­ran­sa ko­nuş­ma­cı ola­rak ka­tı­lan Cum­hu­ri­yet Üni­ver­si­te­si Ad­li Tıp Ana­bi­lim Da­lı Öğ­re­tim Üye­si Doç. Dr Ali Yıl­dı­rım da Ata­türk ve son­ra­sı dö­nem­de ka­dı­na ya­sal, si­ya­sal hak­la­rın ve­ril­me­si ile ka­dı­na yö­ne­lik şid­de­tin azal­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Ka­dı­na yö­ne­lik şid­de­tin en te­mel ne­de­ni top­lum­sal cin­si­yet ayı­rım­cı­lı­ğı­dır. Ka­dı­na yö­ne­lik şid­de­ti do­ğu­ran et­ken­ler top­lum­sal cin­si­yet eşit­siz­li­ği te­me­lin­de ge­liş­mek­te­dir.” di­ye ko­nuş­tu. 

Tür­ki­ye’de ki ba­zı gün­cel is­ta­tis­tik­ler­le il­gi­li­de bil­gi ve­ren Yıl­dı­rım, 2017 yı­lın­da 409 ka­dı­nın ci­na­ye­te kur­ban git­ti­ği­ni, ka­dın­la­rın yüz­de 40’nın eş­le­ri ta­ra­fın­dan öl­dü­rül­dü­ğü­nü söy­le­di. 
CHP Te­kir­dağ Mil­let­ve­ki­li Can­dan Yü­ce­er de “Bir ül­ke­nin uy­gar­lık se­vi­ye­si­ni ölç­mek is­ti­yor­sa­nız ka­dın­la­rın ha­yat şart­la­rı­na ba­kın” di­ye­rek şun­la­rı kay­det­ti: “Ben de gü­nü­müz Tür­ki­ye'sin­den bak­mak is­ti­yo­rum ka­dın­la­rın şart­la­rı­na. Ka­dın­lar top­lum­sal ya­şam­dan, si­ya­set­ten, eko­no­mi­den is­tih­dam­dan dış­la­nı­yor­lar. Bu da yet­me­di­ği gi­bi ka­dın­lar en gü­ven­di­ği yer­de evin­de en gü­ven­di­ği ki­şi­ler­den eşin­den, abi­le­rin­den, kar­deş­le­rin­den ve ba­ba­la­rın­dan şid­de­te uğ­ru­yor­lar.” 

Yü­ce­er, ka­dı­na şid­de­tin sa­de­ce Tür­ki­ye'nin de­ğil tüm dün­ya­nın da so­ru­nu ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Fark­lı­lık­lar ol­mak­la be­ra­ber bu işin eko­no­mi­si, eği­ti­mi ge­li­ri, si­ya­se­ti, di­li, di­ni ma­ale­sef yok. Tür­ki­ye ge­ne­lin­de sı­ğın­ma ev­le­ri­ni gez­dim, ka­dın ce­za­ev­le­ri­ni gez­dim. Şu­nu gör­düm ka­dın­lar 7'den 77'e her yaş­ta şid­de­te uğ­ru­yor. 70 ya­şın­da bir ab­la­mız­la ko­nuş­tum, 20 ya­şın­da bir kı­zı­mız­la ko­nuş­tum ay­nı. Şid­de­tin ya­şı yok, şid­de­tin se­be­bi de yok. Se­bep bu­lu­yor­lar. Asıl alt­ta ya­tan se­bep ne?” şek­lin­de ko­nuş­tu.

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2018, 11:57
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER