‘Öğretmenlere hak ettikleri değer verilmeli’

CHP Ço­rum İl Baş­ka­nı Ha­san Eray Tü­fek­çi, ye­ni bir eği­tim öğ­re­tim dö­ne­mi­nin da­ha baş­la­dı­ğı­nı ha­tır­la­ta­rak, “Tüm öğ­ret­men­ler kad­ro­ya alı­na­rak, üc­ret­li öğ­ret­men, söz­leş­me­li öğ­ret­men, kad­ro­lu öğ­ret­men ay­rı­mı­na son ve­ril­me­li­dir” de­di. 

‘Öğretmenlere hak ettikleri değer verilmeli’

CHP Ço­rum İl Baş­ka­nı Ha­san Eray Tü­fek­çi, ye­ni bir eği­tim öğ­re­tim dö­ne­mi­nin da­ha baş­la­dı­ğı­nı ha­tır­la­ta­rak, “Tüm öğ­ret­men­ler kad­ro­ya alı­na­rak, üc­ret­li öğ­ret­men, söz­leş­me­li öğ­ret­men, kad­ro­lu öğ­ret­men ay­rı­mı­na son ve­ril­me­li­dir” de­di. 
2018-2019 eği­tim ve öğ­re­tim yı­lı­nın, kar­ma eği­ti­mi tar­tış­ma­ya aç­ma ça­ba­la­rıy­la baş­la­dı­ğı­nı be­lir­ten Tü­fek­çi, “Ce­ma­at ve ta­ri­kat­la­rın ta­lep­le­ri ve bas­kı­la­rı doğ­rul­tu­sun­da kar­ma eği­ti­me iliş­kin dü­zen­le­me­ler yö­net­me­lik­ten çı­kar­tıl­dı. FE­TÖ'den ders al­ma­yan­la­rın ah­mak­ça ça­ba­la­rı ge­le­ce­ği­mi­zi teh­dit et­me­ye de­vam edi­yor. Kar­ma eği­ti­me kar­şı çı­kan zih­ni­ye­tin ge­rek­çe­si ne?  Da­hi iyi bir eği­tim mi? Ka­dın er­kek eşit­li­ği mi? Kız ço­cuk­la­rı­nın oku­tul­ma­sı mı? Ka­dın hak­la­rı mı? Ha­yır! Bu zih­ni­yet ka­dı­nın oku­ma­sı­na da, ça­lış­ma­sı­na da, eğ­len­me­si­ne de kar­şı­dır…Ka­dı­nı hep cin­sel ob­je ola­rak gö­rür­ler! So­kak­ta yü­rü­me­si­ni da­hi is­te­mez­ler… Ka­dın düş­ma­nı­dır­lar!” de­di.

 

Açık­la­ma­sın­da, eği­tim­de be­lir­le­dik­le­ri 11 so­ru­na çö­züm öne­ri­le­ri su­nan CHP İl Baş­ka­nı Tü­fek­çi, şun­la­rı di­le ge­tir­di:
“Bu zih­ni­yet ha­ya­tın hiç­bir ala­nın­da ka­dın ve er­ke­ği eşit gör­me­miş­tir! Ka­dın ve er­ke­ğin ay­nı sı­nıf­lar­da oku­ma­sı­na kar­şı ol­duk­la­rı gi­bi, me­de­ni ka­nu­na da kar­şı­dır­lar. Ka­dı­na mi­ras­tan da­ha az pay ve­ril­me­si­ni sa­vu­nur­lar.
Bu ne­den­le­dir ki, ka­dın­la­rı öz­gür­leş­ti­ren, eği­tim hak­kı­nı, seç­me ve se­çil­me hak­kı­nı ve­ren en bü­yük ka­dın hak­la­rı sa­vu­nu­cu­su, Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk'ün dev­rim­le­ri­ni or­ta­dan kal­dır­ma gaf­le­ti için­de­dir­ler. 
Kar­ma eği­ti­min zo­run­lu­lu­ğu, Ana­ya­sa ve Mil­li Eği­tim Te­mel Ka­nu­nun­da yer al­mak­ta­dır. Yö­net­me­lik­ler­le de­ğiş­ti­ri­le­mez! Çün­kü "Ana­ya­sa", "Ya­sa", "Tü­zük ve "Yö­net­me­lik" hi­ye­rar­şi­si­ne ay­kı­rı dü­zen­le­me ya­pı­la­maz. Yö­net­me­lik­ler; ka­nu­na ay­kı­rı dü­zen­le­ne­mez, ka­nun mad­de­si­ni or­ta­dan kal­dı­ra­maz, ka­nu­nu de­ğiş­ti­re­mez. Bu­nu yap­ma­ya ça­lı­şan­lar ka­fa­la­rı­nı ku­ma gö­men­ler­dir. 


Kal­dı ki kar­ma eği­tim sis­te­mi ha­ya­tın do­ğal akı­şı­nın bir so­nu­cu­dur. Hiç­bir ka­nun mad­de­siy­le kal­dı­rıl­ma­sı söz ko­nu­su de­ğil­dir. Eği­tim­de seç­me hak­kı de­ğil, pe­da­go­jik ola­rak doğ­ru ola­nın uy­gu­lan­ma­sı esas­tır. 
Kar­ma eği­tim­den vaz­geç­mek, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­nin te­mel­le­ri­ni yık­mak de­mek­tir. Cum­hu­ri­yet de­ğer­le­rin­den vaz­geç­mek de­mek­tir!


Her­kes iyi bil­sin ki,  kar­ma eği­tim­le oy­nar­sa­nız kı­ya­met ko­par… Çün­kü la­ik, bi­lim­sel ve de­mok­ra­tik eği­ti­mi or­ta­dan kal­dır­ma di­ye bir "hak" yok­tur!
2018-2019 eği­tim ve öğ­re­tim yı­lı dağ gi­bi bi­ri­ken so­run­lar­la baş­lı­yor. 16 yıl­da, 6 Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı de­ğiş­ti. Şim­di gö­rev sı­ra­sı 7.Mil­li Eği­tim Ba­ka­nın­da... Eği­tim sis­te­mi­ni plan­lı bir şe­kil­de; la­ik, bi­lim­sel ve de­mok­ra­tik he­de­fin­den uzak­laş­tı­ran­lar, el­le­ri­ni ovuş­tu­ra­rak bek­li­yor. 


Eği­tim; 81 mil­yo­nun so­ru­nu­dur, ge­le­cek pla­nı­dır, umu­du­dur. AKP'ye ve tek adam­la­rın ini­si­ya­ti­fi­ne bı­ra­kıl­ma­ya­cak ka­dar ha­ya­ti bir ko­nu­dur. 
Eği­tim sis­te­mi­ni felç eden­ler bo­şu­na he­ves­len­me­sin, ka­ran­lık he­def­le­ri­ne ula­şa­ma­ya­cak­lar. Kim­se umut­suz­lu­ğa ka­pıl­ma­sın... Eği­tim çö­züm­süz de­ğil­dir. Biz va­rız.
La­ik, bi­lim­sel, de­mok­ra­tik ve pa­ra­sız eği­tim hak­kı­nın her­ke­se ve­ril­me­si için mü­ca­de­le­miz de­vam edi­yor, ede­cek...

 

EĞİ­TİM­DE 11 SO­RUN 11 ÇÖ­ZÜM 
‘Eği­tim­de Fır­sat-İmkân Eşit­li­ği Sağ­lan­ma­lı­dır’
Okul­lar açıl­ma­dan ön­ce, dev­let okul­la­rın­da oku­yan her ço­cu­ğa, eği­ti­me kat­kı pa­yı ola­rak 500 TL ve­ril­me­li­dir.  Özel okul­da­ki ço­cu­ğu­mu­za 5000-TL ve­ril­di­ği­ne gö­re bu da ve­ri­le­bi­lir. Ta­şı­ma­lı eği­ti­me son ve­ril­me­li­dir. İki­li eği­tim sis­te­mi kal­dı­rı­la­rak, tam gün eği­tim sis­te­mi­ne ge­çil­me­li­dir. Bir­leş­ti­ril­miş sı­nıf uy­gu­la­ma­sı son­lan­dı­rıl­ma­lı­dır.  Her okul­da öğ­le ye­me­ği üc­ret­siz ve­ril­me­li­dir. Ve­li­ler­den ka­yıt pa­ra­sı ve okul mas­raf­la­rı alın­ma­ma­lı­dır.
‘Ül­ke­mi­zin Kıt Kay­nak­la­rı­nı Be­to­na De­ğil Bey­ne Ka­na­li­ze Et­me­li­yiz’
Ta­sar­ruf ted­bir­le­ri kap­sa­mın­da Mil­li Eği­ti­me ay­rı­lan büt­çe­den ke­sin­ti ya­pıl­dı. Hiç­bir me­de­ni ül­ke­de eği­tim büt­çe­sin­den kı­sı­la­rak ta­sar­ru­fa gi­di­le­mez. Ül­ke­nin can da­mar­la­rı ke­si­le­rek ta­sar­ruf ya­pı­la­maz... 
Ak­si­ne kriz­le­rin pen­çe­sin­den kur­tul­mak için eği­ti­me da­ha faz­la büt­çe ayır­mak ge­re­kir. Çün­kü eği­ti­me ay­rı­lan pay ge­le­ce­ğe ya­pı­lan ya­tı­rım­dır. 
SE­KA'yı özel­leş­ti­rip kâğıt ih­ti­ya­cı­mı­zı dı­şa­rı­dan kar­şı­la­ma­ya baş­la­dık. Şim­di ço­cuk­la­rı­mı­zın ki­tap­la­rı­nı ba­sa­cak kâğıt sı­kın­tı­sı ya­şı­yo­ruz. 

 

‘Eği­ti­min Bi­lim­sel Ni­te­li­ği­ni Ko­ru­ma­lı­yız’ 
La­ik, bi­lim­sel, de­mok­ra­tik ve her­ke­se pa­ra­sız eği­tim ve­ril­me­li­dir.  Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ta­ri­kat ve ce­ma­at­le­rin eği­tim­le olan iliş­ki­si­ni kes­me­li, ki­mi va­kıf ve der­nek­ler­le yap­tı­ğı pro­to­kol­le­ri der­hal ip­tal et­me­li­dir.
‘Eği­tim­de Pa­ra­dig­ma De­ği­şik­li­ği­ne İh­ti­yaç Var­dır’
Sa­de­ce pi­ya­sa­cı, prag­ma­tik ve çağ dı­şı eği­ti­me da­ya­lı öğ­re­tim prog­ra­mı an­la­yı­şı ile öğ­ren­ci ye­tiş­ti­ri­le­mez. Eği­tim fel­se­fe­miz çağ­daş eği­tim an­la­yı­şı­na da­yan­ma­lı­dır.  Ço­cuk­la­rı­mı­zı ge­le­ce­ğe ha­zır­la­yan, ge­le­ce­ğin dün­ya­sı ile bu­luş­tu­ran, çağ­daş, de­mok­ra­tik, la­ik ve bi­lim­sel öğ­re­tim prog­ram­la­rı oluş­tu­rul­ma­lı­dır.
‘Eği­tim­de Dö­nü­şüm Ya­par­ken Par­ti­zan­ca Dav­ran­ma­ma­lı­yız’
Eği­tim sis­te­mi­nin si­ya­sal­laş­ma­sı­nın önü­ne ge­çil­me­li­dir. Ta­li­mat­la de­ğil li­ya­kat esa­sı­na gö­re ata­ma ya­pıl­ma­lı­dır. Mü­la­kat sis­te­mi­ne son ve­ri­le­rek, hak eden­le­rin ata­ma­sı ya­pıl­ma­lı­dır.  KPSS'de yük­sek pu­an alıp ata­ma­ya hak ka­za­nan, an­cak mü­la­kat­ta çok dü­şük pu­an ve­ri­le­rek ele­nen öğ­ret­men­le­rin hak­la­rı­nın ia­de­si yo­lu­na gi­dil­me­li­dir.  Okul tür­le­ri Tür­ki­ye'nin ih­ti­yaç­la­rı­na gö­re be­lir­len­me­li­dir.  Ta­lep edil­me­yen çok az sa­yı­da öğ­ren­ci­si olan okul tür­le­ri, ta­lep faz­la­sı olan okul tür­le­ri­ne dö­nüş­tü­re­rek so­run çö­zül­me­li­dir.

 

‘Eği­tim Si­ya­se­ti­ni­zin Uy­gu­la­ma Ala­nı De­ğil­dir’
Eği­ti­me si­ya­set so­kul­ma­ma­lı­dır. Si­ya­se­tin et­ki­sin­de­ki eği­tim bi­lim­sel­lik­ten uzak­la­şır. Kad­ro­laş­ma­yı he­def­le­yen ata­ma­lar son­lan­dı­rıl­ma­lı­dır. AKP'li es­ki mil­let­ve­kil­le­ri­nin Rek­tör ola­rak atan­ma­la­rı ka­mu vic­da­nı­nı ya­ra­la­mış­tır. Rek­tör­lük için 3 yıl pro­fe­sör­lük şar­tı­nın kal­dı­rı­la­rak, ki­şi­ye özel ata­ma ya­pıl­ma­sı ka­bul edi­le­mez.  Üni­ver­si­te­le­rin si­ya­sal­laş­ma­sı yan­lış­tır. Üni­ver­si­te­ler öz­gür üre­tim or­tam­la­rı ol­ma­lı­dır. Rek­tör ve de­kan­lar ata­may­la de­ğil, öğ­re­tim üye­le­ri ta­ra­fın­dan se­çim­le be­lir­len­me­li­dir.   

 

‘Sı­nav Odak­lı Eği­tim Der­hal Terk Edil­me­li­dir’
Ço­cuk­la­rın ye­te­nek­le­ri­ni ve il­gi alan­la­rı­nı or­ta­ya çı­kar­ta­cak eği­tim mo­del­le­ri­nin ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si ge­re­kir. Ez­ber­ci ve sı­nav odak­lı eği­tim­den vaz­ge­çil­me­li­dir. Ço­cuk­la­rı­mı­zı is­te­me­dik­le­ri okul tür­le­rin­de oku­ma­ya zor­la­yan LGS sis­te­mi kal­dı­rıl­ma­lı­dır.   Ço­cuk­la­rı­mız il­gi alan­la­rı­na ve ye­te­nek­le­ri­ne gö­re yön­len­di­ri­le­rek, is­te­dik­le­ri li­se tü­rün­de oku­ma­la­rı sağ­lan­ma­lı­dır.  Ba­şa­rı­nın sır­rı, öğ­ren­ci­le­rin il­gi alan­la­rı­nın ve ye­te­nek­le­ri­nin tes­pit edi­le­rek o ala­na yön­len­di­ril­me­sin­de giz­li­dir. 
‘Dar­be­ci Eği­tim Zih­ni­ye­tin­den Vaz­ge­çil­me­li­dir’
12 Ey­lül zih­ni­ye­tiy­le eği­tim­de yo­la de­vam ede­mez­si­niz. Bir an ön­ce eri­şi­le­bi­lir, böl­ge­sel fark­lı­lık­la­rı gi­de­ril­miş, kü­re­sel dü­zey­de id­di­alı ve bi­lim­sel eği­ti­me ge­çil­me­li­dir.  
‘Eği­tim­de 1+8+4 Sis­te­mi­ne Ge­çil­me­li­dir’
Eği­tim sis­te­mi, 1 yıl okul ön­ce­si eği­tim ol­mak üze­re, 13 yı­la çı­kar­tıl­ma­lı­dır. 
Eği­tim ya­pı­sı­nın üret­ti­ği te­mel so­run­lar­dan bi­ri­si de açık li­se­ler­dir. Bu­gün bu li­se­ler­de 1.586.823 öğ­ren­ci bu­lun­mak­ta­dır. Bu gi­diş­le önü­müz­de­ki yıl bu sa­yı 2 mil­yo­nu aşa­cak­tır. 
Eği­ti­min top­lum­la, eko­no­miy­le ve bi­lim­le iliş­ki­si­ni ye­ni­den kur­ma­lı ve ona gö­re et­kin ya­pı­lan­ma, çağ­daş-bi­lim­sel içe­rik, ye­tiş­miş öğ­ret­men, güç­len­di­ril­miş okul ve edil­gen ol­ma­yan öğ­ren­ci dik­ka­te alı­na­rak eği­tim ye­ni­den ya­pı­lan­dı­rıl­ma­lı­dır.  

 

‘Öğ­ret­men­le­re Hak Et­tik­le­ri De­ğer Ve­ril­me­li­dir’
5 Ekim Dün­ya Öğ­ret­men­ler Gü­nü ve 24 Ka­sım Öğ­ret­men­ler Gü­nü'nde bi­rer ma­aş ik­ra­mi­ye ve­ril­me­li­dir. Öğ­ret­men­le­rin ek gös­ter­ge­le­ri 3600'e çı­kar­tıl­ma­lı­dır.  Öğ­ret­men­le­ri­mi­zi az da ol­sa ra­hat­lat­mak için 2018 Ey­lül ayın­da öde­ne­cek 1.121.- TL'lik ha­zır­lık öde­ne­ği de bir ma­aş se­vi­ye­si­ne çe­kil­me­li­dir. Tüm öğ­ret­men­ler kad­ro­ya alı­na­rak, üc­ret­li öğ­ret­men, söz­leş­me­li öğ­ret­men, kad­ro­lu öğ­ret­men ay­rı­mı­na son ve­ril­me­li­dir.  
Öğ­ret­men­lik Mes­lek Ka­nu­nu Çı­ka­rıl­ma­lı­dır. Bi­zim bu ko­nu­da­ki ça­lış­ma­la­rı­mız de­vam et­mek­te­dir. 
‘Kar­ma Eği­tim­den Vaz­ge­çi­le­mez’
1739 sa­yı­lı ka­nun­da ta­nım­lan­mış olan kar­ma eği­tim Ce­ma­at, ta­ri­kat ve ki­mi olu­şum­la­rın bas­kı­sıy­la Ku­rum Aç­ma Ka­pat­ma Yö­net­me­li­ğin­den çı­ka­rı­la­rak tar­tış­ma­ya açıl­mış­tır. Ana­ya­sa ve Mil­li Eği­tim Te­mel Ka­nu­nu'nda­ki "kar­ma eği­tim" zo­run­lu­lu­ğu­nu gör­mez­den ge­len­ler, ka­fa­la­rı­nı ku­ma gö­mü­yor­lar. Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı kar­ma eği­tim­den vaz­ge­çi­le­me­ye­ce­ği­ni, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ise kar­ma eği­ti­min­de es­nek­lik sin­yal­le­ri ve­ri­yor.  Eği­tim­de ço­cuk­la­rı­mı­zın üs­tün ya­ra­rı söz ko­nu­su­dur. Pe­da­go­jik ola­rak doğ­ru olan kar­ma eği­tim uy­gu­la­ma­sı­dır. Bu­nu da en iyi Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı bi­lir.”     (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER