‘Şanlı tarihimizin en

AK Par­ti İl Baş­ka­nı Meh­met Ka­ra­dağ, 30 Ağus­tos Za­fer Bay­ra­mı’nın 96. yıl­dö­nü­mü ve Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri gü­nü ne­de­niy­le me­saj ya­yım­la­dı.

‘Şanlı tarihimizin en

30 Ağus­tos’un şan­lı ta­ri­hi­mi­zin en onur­lu say­fa­la­rın­dan bi­ri ol­du­ğu­nu söy­le­yen Ka­ra­dağ, “Aziz mil­le­ti­miz ta­rih­ler bo­yu bir­çok za­fe­re ve onur­lu mü­ca­de­le­ye im­za at­mış, in­san­lık ta­ri­hi­ne öz­gür­lü­ğü­nü mu­ha­fa­za uğ­ru­na ver­di­ği can­si­pe­ra­ne mü­ca­de­le­si ile önem­li bir ör­nek ol­muş­tur. Ta­rih­te hiç bir dö­nem da­yat­ma ve sö­mü­rü­yü ka­bul et­me­yen bir mil­le­tin fert­le­ri ola­rak bu­gün­kü mev­cu­di­ye­ti­mi­zin yegâne da­ya­na­ğı da ay­nı şe­ref­li du­ruş­tur. Bu şan­lı za­fer, ulus­ça bir­lik ve bü­tün­lü­ğü­mü­ze yö­ne­lik her tür­lü teh­dit ve sal­dı­rı kar­şı­sın­da ke­net­le­ne­rek, hiç bir gü­cün, han­gi amaç­la ve ne şe­kil­de olur­sa ol­sun bir­lik ve ba­ğım­sız­lı­ğı­mı­zı eli­miz­den alın­ma­sı­na fır­sat ver­me­ye­ce­ği­mi­zin sim­ge­si ol­muş­tur. 


Ta­ri­hi­mi­zin her dö­ne­min­de ol­du­ğu gi­bi bu­gün de ken­di­miz­le bir­lik­te umu­du­nu bi­ze bağ­la­mış tüm maz­lum­lar ve mağ­dur­lar için mü­ca­de­le edi­yo­ruz. Bu yü­ce gö­nül­lü­lük ül­ke­mi­zin za­afı de­ğil, tam ter­si­ne en bü­yük güç kay­na­ğı­dır. Tür­ki­ye’nin 2023 he­def­le­ri­ne ulaş­ma­sı, bi­zim­le bir­lik­te tüm coğ­raf­ya­mı­zın ge­le­ce­ği­ne yön ve­re­cek­tir. 


Bu ve­si­ley­le; kur­tu­luş ve ba­ğım­sız­lık mü­ca­de­le­mi­zi bu den­li bü­yük bir za­fer­le taç­lan­dı­ran Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk ve si­lah ar­ka­daş­la­rı­nı, dev­le­ti­mi­zin ba­ğım­sız­lık, bir­lik ve bekâsı için ha­yat­la­rı­nı fe­da eden tüm şe­hit­le­ri­mi­zi rah­met, min­net ve şük­ran­la anı­yor, aziz mil­le­ti­mi­zin 30 Ağus­tos Za­fer Bay­ra­mı’nı kut­lu­yo­rum.” de­di

Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2018, 11:41
YORUM EKLE
YORUMLAR
Kkk
Kkk - 4 yıl Önce

Bu da tarihçi buyur burdan yak

SIRADAKİ HABER