‘Seçime girmek için önümüzde engel kalmadı’

İYİ Par­ti Ço­rum İl Baş­ka­nı Be­kir Öz­saç­ma­cı, İYİ Par­ti’nin se­çi­me gir­mek için bü­tün ek­sik­le­ri­ni ta­mam­la­dı­ğı­nı söy­le­di.

‘Seçime girmek için önümüzde engel kalmadı’

İYİ Par­ti Ço­rum İl Baş­ka­nı Be­kir Öz­saç­ma­cı, İYİ Par­ti’nin se­çi­me gir­mek için bü­tün ek­sik­le­ri­ni ta­mam­la­dı­ğı­nı söy­le­di.
Par­ti­si­nin se­çi­me ka­tıl­mak için önün­de hiç­bir en­gel ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Öz­saç­ma­cı, “Tek en­gel ik­ti­da­rın ve onun kü­çük or­ta­ğı­nın kor­ku­la­rı, plan­la­rı ve tezgâhla­rı­dır. On­la­ra ses­len­mek is­ti­yo­rum: Kor­ku­la­rı­nız bey­hu­de­dir, plan­la­rı­nız bo­zu­la­cak, tezgâhla­rı­nız bo­şa çı­ka­cak, İYİ Par­ti bu se­çi­me her hal ve şart­ta ka­tı­la­cak­tır. Bu­ra­dan ik­ti­da­ra ses­len­mek is­ti­yo­rum: İk­ti­dar­dan düş­me kor­ku­nu­za ve ik­ti­dar hır­sı­nı­za Türk de­mok­ra­si­si­ni kur­ban et­me­ye hak­kı­nız yok­tur.” di­ye­rek açık­la­ma­sı­nı şöy­le sür­dür­dü:

‘SAN­DIK DAR­BE­Sİ YAP­MAK İS­TE­YEN­LER BE­DE­Lİ­Nİ AĞIR ÖDE­CE­YE­CEK­TİR’

Koa­lis­yon or­ta­ğı­nız ve YSK ile İYİ Par­ti'nin se­çim­le­re ka­tıl­ma­ma­sı için ön­ce­den ha­zır­la­dı­ğı­nız da­nı­şık­lı bir pla­nı­nız var­sa, bu­nun he­sa­bı­nı mil­let san­dık­ta so­ra­cak­tır. Plan, se­çim ta­ri­hi­ni öne çe­kip, mu­ha­le­fe­ti ha­zır­lık­sız ya­ka­la­mak, dev­let imkânla­rı­nı acı­ma­sız­ca kul­la­nıp, ik­ti­da­rın en bü­yük al­ter­na­ti­fi İYİ Par­ti'yi saf dı­şı et­mek­se, bu plan tut­ma­ya­cak­tır. Plan, se­çim ka­ra­rı alın­dık­tan son­ra, uyum ya­sa­la­rı­nı çı­ka­rıp, her se­fe­rin­de to­pu da­ha ön­ce şa­ibe­li ka­rar­la­ra im­za atan YSK'ya at­mak ise bu plan baş­tan so­na şa­ibe­li­dir. Plan, mil­le­tin ira­de­si­ne ‘san­dık dar­be­si’ yap­mak ise mil­let bu plan sa­hip­le­ri­ne san­dık­ta çok ağır bir dar­be vu­ra­cak­tır. 16 Ni­san re­fe­ran­du­mun­da ‘mü­hür­süz zarf ve oy pu­su­la­sı ka­ra­rı’ ile ka­nu­nu açık­ça çiğ­ne­yip suç iş­le­yen Yük­sek Se­çim Ku­ru­lu ye­ni bir şa­ibe­ye im­za atar­sa, bu kez yap­tık­la­rı ya­nı­na kar kal­ma­ya­cak, bu­nun be­de­li­ni mil­let, ta­rih ve hu­kuk önün­de çok ağır bir şe­kil­de öde­ye­cek­tir. 

‘AYAK­LAR AL­TI­NA ALI­NAN DE­MOK­RA­Sİ­Yİ YE­Nİ­DEN AYA­ĞA KAL­DI­RA­CA­ĞIZ’ 

Bü­tün bu tar­tış­ma­la­rın öte­sin­de li­de­ri­miz Sa­yın Me­ral Ak­şe­ner yüz­bin­le­rin im­za­sıy­la Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­na aday ola­cak ve ka­za­na­cak, İYİ Par­ti de se­çim­le­re ka­tı­la­rak par­la­men­to­da en güç­lü şe­kil­de tem­sil edi­le­cek­tir. Tür­ki­ye sağ­lık­lı, tar­tış­ma­sız ve dün­ya­ya ör­nek ola­cak bir de­mok­ra­tik ol­gun­luk­la bu se­çi­me git­me­li­dir. İYİ Par­ti ken­di­si için de­ğil, bir­kaç ki­şi­yi mil­let­ve­ki­li yap­mak için de­ğil, ül­ke­yi içi­ne yu­var­lan­dı­ğı kı­sır dön­gü­den, bu­na­lım­dan, hu­zur­suz­luk­tan ve umut­suz­luk­tan kur­tar­mak için bu se­çi­me mut­la­ka gi­re­cek­tir.

Açık­ça va­de­di­yo­ruz: İYİ Par­ti, ör­se­le­nen, yıp­ra­tı­lan ve ayak­lar al­tı­na alı­nan Türk de­mok­ra­si­si­ni ye­ni­den aya­ğa kal­dı­ra­cak hiç­bir ay­rım gö­zet­me­den her­ke­sin öz­gür­ce ya­şa­ya­ca­ğı bir Tür­ki­ye in­şa ede­cek­tir.”

Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2018, 14:11
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER