‘Şer ittifakından tahrik siyaseti’

Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si ve İyi Par­ti ara­sın­da­ki ger­gin­lik sü­rer­ken CHP’nin de rol kap­ma ara­yı­şı­na gir­di­ği­ni ifa­de eden MHP Mer­kez İl­çe Baş­ka­nı Er­tuğ­rul Onan, “Şer it­ti­fa­kı tah­rik si­ya­se­ti­ni dev­re­ye sok­muş­tur.” de­di. 

‘Şer ittifakından  tahrik siyaseti’

Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si ve İyi Par­ti ara­sın­da­ki ger­gin­lik sü­rer­ken CHP’nin de rol kap­ma ara­yı­şı­na gir­di­ği­ni ifa­de eden MHP Mer­kez İl­çe Baş­ka­nı Er­tuğ­rul Onan, “Şer it­ti­fa­kı tah­rik si­ya­se­ti­ni dev­re­ye sok­muş­tur.” de­di. 
MHP’nin tah­rik­le­re ka­pıl­ma­ya­ca­ğı­nı vur­gu­la­yan Onan, şun­la­rı söy­le­di: “İP Mü­dü­re­si Me­ral Ak­şe­ner’in par­ti­si­nin grup top­lan­tı­sın­da Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si’ne ve li­de­ri­miz Sa­yın Dev­let Bah­çe­li’ye yö­ne­lik ha­ka­ret içe­ren söz­le­ri ge­ri­lim­den bes­le­nen MHP düş­man­la­rı­nı bir ara­ya ge­tir­miş­tir. İP’in Ge­nel Baş­ka­nı ve söz­cü­le­ri­nin sal­dı­rı­lar­la ger­dik­le­ri si­ya­si or­tam­dan ne­ma­lan­mak is­te­yen CHP’li­ler de rol kap­ma ara­yı­şı­na gir­miş­ler­dir. CHP söz­cü­le­ri İP Mü­dü­re­sin­den al­dık­la­rı işa­ret­le Sa­yın Ge­nel Baş­ka­nı­mı­za yö­ne­lik si­ya­si üs­lup ve ne­za­ket­ten yok­sun söz­ler sarf et­miş­ler­dir. Ay­nı şe­kil­de bir CHP söz­cü­sü açık­la­ma­sın­da “MHP’nin ra­di­kal ta­ba­nı” ifa­de­si­ni kul­lan­ma cü­re­tin­de bu­lun­muş­tur.


İP’in ha­mi­li­ği­ni üst­le­nen CHP’nin mi­li­tan söz­cü­sü En­gin Al­tay’ın, CHP bes­le­me­si İP’in say­gı­sız Mü­dü­re­sin­den Me­ral Ak­şe­ner’in Sa­yın Ge­nel Baş­ka­nı­mı­za ve par­ti­mi­ze yö­ne­lik ha­ka­ret­le­ri­ne sa­hip çı­kar­ca­sı­na bi­ze yö­ne­lik sarf et­ti­ği ka­ba ifa­de­le­ri mis­liy­le ken­di­le­ri­ne ia­de edi­yo­ruz. CHP Ge­nel Baş­ka­nı­nın “mi­li­tan üye­ler is­ti­yo­rum” çağ­rı­sı yap­tı­ğı bir par­ti­nin söz­cü­sü­nün eleş­ti­ri­le­ri­nin na­za­rı­mız­da hiç­bir kar­şı­lı­ğı yok­tur.


Si­ya­set­te hiç­bir kar­şı­lı­ğı kal­ma­yan İP ile CHP’nin MHP kar­şıt­lı­ğı üze­rin­den bir ara­ya gel­me ça­ba­sı bey­hu­de bir ham­le­dir. Gü­neş mo­tel re­za­le­ti­nin 2018 ver­si­yo­nu­nu sah­ne­le­yen, ve­kil pa­zar­la­rı ku­ran bu iki par­ti si­ya­set­te ye­ni bir giz­li ka­pak­lı pro­vo­kas­yon­la­rın pe­şin­de­dir. Oy­sa bu iki par­ti­nin MHP düş­man­lı­ğı ha­ri­cin­de baş­ka or­tak yön­le­ri de var­dır. Her iki­si de te­rör ör­güt­le­ri­nin suf­lör­lü­ğün­de or­tak ha­re­ket et­mek­te­dir­ler. Bi­ri­si Pen­sil­van­ya’nın, di­ğe­ri Kan­dil’in öv­gü ve des­te­ği­ne maz­har ol­muş­tur. Her iki­si de te­rör sa­nık­la­rı­nı ha­pis­ten çı­kar­mak için bü­yük gay­ret için­de ol­muş­tur. Her iki­si de HDP’yi Kürt­ler’in si­ya­sal tem­sil­ci­si ola­rak gör­mek su­re­tiy­le ale­nen bö­lü­cü­lük yap­mak­ta­dır. Her iki­si de te­rör yan­cı­sı, Pen­sil­van­ya ve Kan­dil uşa­ğı­dır, te­rö­rist­ler­le gö­nül ba­ğı var­dır.


So­nuç ola­rak, Şer it­ti­fa­kı tah­rik si­ya­se­ti­ni dev­re­ye sok­muş­tur. Şer it­ti­fa­kı­nın mi­li­tan­la­rı şu­ur­suz­ca MHP’ye sal­dır­ma­ya, ba­ya­ğı söz­ler­le biz­le­ri tah­rik et­me­ye de­vam et­mek­te­dir. An­cak bi­lin­me­li­dir ki, MHP şer it­ti­fa­kı­nın bu ucuz oyun­la­rı­na gel­mez. Or­ta­da hiç­bir fi­ili sal­dı­rı yok­ken bu­nun ol­ma­sı için var gü­cü­nü kul­la­nan­la­rın tez­ga­hı­nı MHP ve ül­kü­cü­ler va­kur ve sa­kin du­ru­şuy­la boz­muş­tur. CHP’nin ağ­zın­dan çı­ka­nı ku­la­ğı duy­ma­yan grup baş­kan­ve­ki­li­ne ih­ta­ren ha­tır­la­tı­rız ki, MHP’ye yap­tı­ğı­nız ha­ka­ret ve tah­rik­ler el­bet­te kar­şı­lık­sız kal­ma­ya­cak­tır.” 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER