SP’den 2019 bütçesine tepki!

Saa­det Par­ti­si Ço­rum İl Baş­ka­nı Fa­ruk Cı­dık yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Plan Büt­çe Ko­mis­yo­nu’nda gö­rü­şül­me­ye baş­la­nan 2019 büt­çe­si hak­kın­da de­ğer­len­dir­me­de bu­lun­du. 

SP’den 2019 bütçesine tepki!

Saa­det Par­ti­si Ço­rum İl Baş­ka­nı Fa­ruk Cı­dık yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Plan Büt­çe Ko­mis­yo­nu’nda gö­rü­şül­me­ye baş­la­nan 2019 büt­çe­si hak­kın­da de­ğer­len­dir­me­de bu­lun­du. 
Ta­sa­rı­ya gö­re, 2019 yı­lın­da, 880 mil­yar 360 mil­yon li­ra ge­lir, 960 mil­yar 976 mil­yon li­ra ise har­ca­ma he­def­len­di­ği­ni kay­de­den Fa­ruk Cı­dık, “Ya­ni 80 mil­yar 360 mil­yon li­ra­lık büt­çe açı­ğı var. Ta­rih­ten ders al­mak la­zım. Bu kı­sır dön­gü Os­man­lı’yı çö­ker­miş­tir. Bu tab­lo Os­man­lı Dev­le­ti’nin çö­kü­şün­den ön­ce­ki son 80 yı­lın öze­ti­dir.

Çün­kü açık ver­dik­çe borç­la­nır­sı­nız, borç­lan­dık­ça açık ve­rir­si­niz. Son­ra bu açı­ğı ka­pat­mak için men­kul, gay­ri men­kul sa­hip ol­du­ğu­nuz bü­tün de­ğer­le­ri el­den çı­kar­mak zo­run­da ka­lır­sı­nız. İş­te ma­ale­sef bu nok­ta­ya gel­miş­tir. El­de ka­lan bü­tün var­lık­la­rın bir bir el­den çı­ka­rıl­ma­sı bu­nun so­nu­cu­dur” de­di. 

Bu kı­sır dön­gü­nün borç ala­rak de­ğil an­cak üç yol­la çö­ze­bi­le­ce­ği­ni kay­de­den Cı­dık, “Bun üç yol ise; kay­nak bu­la­rak,  bul­du­ğu­nuz kay­nak­la­rı tü­ke­ti­me de­ğil üre­ti­me ya­tı­ra­rak ve is­raf ile yol­suz­lu­ğu ön­le­mek­tir.  Büt­çe­de­ki en dik­kat çe­ki­ci ra­kam ise yi­ne fa­iz öde­me­le­ri.  2018 büt­çe­sin­de­ki fa­iz gi­de­ri 71.7 mil­yar li­ray­dı. Pe­ki 2019 büt­çe­sin­de­ki fa­iz öde­me­si ne ka­dar? 117.3 mil­yar li­ra. Ger­çek­ten kor­kunç bir tab­lo. Bu­nun bir tek an­la­mı var? Yi­ne mil­le­tin alın te­ri, eme­ği fa­iz yo­luy­la bir avuç ran­ti­ye­ci­ye ak­ta­rı­la­cak. Siz fa­ize bir yıl­da 117 mil­yar li­ra öde­ye­cek­si­niz, son­ra kal­kıp emek­li­lik­te ya­şa ta­kı­lan­la­rı yük ola­rak gö­re­cek­si­niz. Bu ül­ke­nin üze­rin­de­ki en bü­yük yük siz­si­niz. Borç al­ma­yı ma­ha­ret sa­yan an­la­yı­şı­nız ma­ale­sef ül­ke­yi eko­no­mik bir fe­la­ke­tin eşi­ği­ne ge­tir­miş­tir. Eko­no­mi­de­ki en­di­şe bir­çok ku­ru­mu da ye­ni ara­yış­la­ra yön­len­di­ri­yor. TÜ­Sİ­AD Eko­no­mi Top­lan­tı­la­rı gi­bi çe­şit­li ku­rum­lar ko­nu­yu ma­sa­ya ya­tı­rı­yor ça­re arı­yor. As­lın­da bu ara­yış “yan­lı­şı ne­re­de ya­pı­yo­ruz?” so­ru­su­nu sor­du­ru­yor. En bü­yük en­di­şe ise, “kı­sa va­de­de çö­züm ola­bi­lir­miş gi­bi gö­rü­nen, oy­sa uzun va­de­de da­ha bü­yük so­run­la­ra ne­den ola­bi­le­cek uy­gu­la­ma­lar­dır. İş­te büt­çe­de yük­se­len fa­iz ka­le­mi bu­nun en önem­li gös­ter­ge­si­dir. Büt­çe ra­kam­la­rı bir ik­ti­da­rın kim­li­ği­ni ele ve­rir. Bu ra­kam­lar üze­rin­den 2019 büt­çe­si­nin rönt­ge­ni­ni çek­ti­ği­miz­de 4 so­nuç gö­rü­yo­ruz. Bu büt­çe Tür­ki­ye büt­çe­si de­ğil kül­li­ye büt­çe­si­dir.
Bu büt­çe üre­tim büt­çe­si de­ğil tü­ke­tim büt­çe­si­dir. Bu büt­çe ge­çim büt­çe­si de­ğil se­çim büt­çe­si­dir. Bu büt­çe­de. Emek­li yok­tur. As­ga­ri üc­ret­li yok­tur. Me­mur, iş­çi, emek­çi yok­tur. Kıt ka­na­at ayak­ta dur­ma­ya ça­lı­şan es­naf ve sa­nat­kar yok­tur. Çift­çi, üre­ti­ci yok­tur. As­lan pa­yı her yıl ol­du­ğu gi­bi bu yıl­da ran­ti­ye­ci­ye, bir avuç mut­lu azın­lı­ğa ak­ta­rı­la­cak­tır. Yi­ne en çok fa­iz lo­bi­si ka­za­na­cak­tır. Ra­kam­lar bu­nun ha­ber­ci­si­dir. Hiç sö­zü uzat­ma­ya ge­rek yok, denk büt­çe yap­ma­dan fa­iz lo­bi­si­ni en­gel­le­ye­mez­si­niz. Ha­vuz sis­te­mi­ni kur­ma­dan sö­mü­rü­yü ön­le­ye­mez­si­niz. Üre­tim ve ih­ra­cat se­fer­ber­li­ği baş­lat­ma­dan eko­no­mi­yi dü­zel­te­mez­si­niz. Her işin ba­şı­na, ön­ce ah­lak ve ma­ne­vi­yat düs­tu­ru­nu koy­ma­dan hak­sız­lı­ğı ve ah­lak­sız­lı­ğı ön­le­ye­mez­si­niz. Şah­si­yet­li bir dış  po­li­ti­ka­ya geç­me­den sö­zü din­le­nir iti­bar­lı bir dev­let ha­li­ne ge­le­mez­si­niz. Biz bun­la­rı de­yin­ce ik­ti­dar di­yor ki: “Efen­dim biz­de ha­vuz sis­te­mi­ni kur­duk, iş­te var­lık fo­nu bu­nun için ku­rul­du” şek­lin­de ser­ze­niş­te bu­lu­nu­yor­lar. Biz­de di­yo­ruz ki mil­le­tin is­ti­fa­de et­me­di­ği. Di­bi de­lik bir ha­vuz sis­te­mi­ne ha­vuz sis­te­mi den­mez. An­dı­mız tar­tış­ma­sı ma­lu­mu­nuz ol­du­ğu üze­re bu haf­ta­nın önem­li baş­lık­la­rın­dan bi­ri­si­de Da­nış­tay’ın al­mış ol­du­ğu an­dı­mız ka­ra­rı­dır. Bi­ran­da san­ki yıl­lar­dır ya­şa­nı­lan prob­lem­le­rin te­me­li buy­muş gi­bi bir at­mos­fer or­ta­ya çık­tı. Ba­kı­nız çok açık ve net söy­lü­yo­rum bu­gün ül­ke­mi­zin asıl me­se­le­si an­dı­mı­zın okun­ma­sı ve­ya okun­ma­ma­sı de­ğil­dir. Eko­no­mi­miz alev al­mış kriz her ye­ri sar­mış du­rum­da­dır. İçin­de bu­lun­du­ğu­muz coğ­raf­ya cid­di ka­rı­şık­lık­lar ile kar­şı kar­şı­ya­dır. Sos­yal po­li­ti­ka­lar if­las et­miş, top­lum cin­net ha­li içe­ri­sin­de­dir. Genç­le­ri­miz bu­gün eli­miz­den ka­yıp git­mek­te al­kol ve uyuş­tu­ru­cu il­ko­kul sı­ra­la­rı­na ka­dar in­miş va­zi­yet­te­dir. Ada­let ya­ra al­mış, yar­gı­ya gü­ven or­ta­dan kalk­mış­tır. Pe­ki bun­ca ba­di­re ve fe­la­ke­tin içe­ri­sin­de biz ne­yi tar­tış­mak zo­run­da ka­lı­yo­ruz” şek­lin­de kay­det­ti.

Cı­dık, açık­la­ma­sı­nı şu ifa­de­ler­le ta­mam­la­dı:  “Ül­ke­mi­zin için­de bu­lun­du­ğu du­rum or­ta­da­dır. Bu du­ru­mun içe­ri­sin­de yep­ye­ni me­se­le­ler or­ta­ya çık­mak­ta­dır. Şim­di bir kır­mız çiz­gi açık­la­ma ya­rı­şı al­dı ba­şı­nı gi­di­yor. El­bet­te her­ke­sin kır­mı­zı çiz­gi­le­ri var. Bu ko­nu­da bi­zim­de bir ta­kım kır­mı­zı çiz­gi­le­ri­miz var. Bi­zim kır­mı­zı çiz­gi­miz; ada­let ara­yan mağ­dur­lar­dır. Fit­re pa­ra­sı­na muh­taç ha­le ge­ti­ril­miş as­ga­ri üc­ret­li­ler­dir. Şe­ker fab­ri­ka­sı iş­çi­le­ri ve mah­su­lü pa­ra et­me­yen çift­çi­le­ri­miz­dir. Borç mağ­du­ru mil­yon­lar­dır.

Ata­na­ma­yan öğ­ret­men­ler, if­las eden es­naf ve tüc­car­lar­dır. Oğ­lu­na okul pan­to­lo­nu­nu ala­ma­yan ba­ba­lar­dır. Vel­ha­sı­lı ke­lam bi­zim kır­mı­zı çiz­gi­miz bu mem­le­ke­tin se­la­me­ti ve in­san­la­rı­mı­zın hu­zu­ru­dur. Bir baş­ka önem­li me­se­le­miz­de haf­ta­lar­dır tar­tı­şı­lan af ko­nu­su­dur. Sa­yın Cum­hur­baş­ka­nı yap­tı­ğı­mız çağ­rı­la­ra ku­lak ver­miş ol­ma­sı la­zım ki; bi­zim de­dik­le­ri­mi­zi tek­rar­la­ya­rak, Dev­le­tin şa­hıs­la­ra kar­şı iş­le­nen suç­lar­da af yet­ki­si­nin ol­ma­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Bu ko­nu­da el­bet­te ki mem­nu­ni­ye­ti­mi­zi be­lir­ti­riz.
Sa­yın Cum­hur­baş­ka­nın de­di­ği gi­bi dev­le­tin an­cak ken­di­si­ne kar­şı iş­le­nen suç­lar­da af yet­ki­si var­dır. La­kin bu açık­la­ma ye­ter­li de­ğil­dir. Bu­gün bin­ler­ce mağ­dur söz ko­nu­su­dur. FE­TÖ ile ir­ti­ba­tı ol­ma­yan ve ya­hut­ta tıp­kı ken­di­le­ri gi­bi kan­dı­rı­lan ga­ri­ban in­san­lar­la ha­pis­ha­ne­ler do­lu­dur. Ha­la 28 Şu­bat mağ­dur­la­rı ha­pis yat­mak­ta­dır. Bun­la­rın bu mağ­du­ri­yet­le­ri­nin gi­de­ri­lip bu in­san­la­rın tek­rar top­lu­ma adap­te ol­ma­sı için ge­rek­li ça­lış­ma­yı yap­mak dev­le­tin gö­re­vi­dir. Yok­sa top­lum sos­yal bir in­fi­alin bir çö­kü­şün eşi­ği­ne gel­miş bu­lun­mak­ta­dır. Her za­man söy­le­di­ği­miz gi­bi biz bü­tün uya­rı­la­rı­mı­zı bir kar­deş­lik va­zi­fe­si ola­rak ya­pı­yo­ruz. Şüp­he­siz ki güç ve kud­ret sa­hi­bi ce­nab-ı Al­lah’tır. Al­lah (cc) ül­ke­mi­zin, böl­ge­mi­zin ve bü­tün in­san­lı­ğın yar­dım­cı­sı ol­sun.” (Ha­ber Mer­ke­zi)

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER