‘Türkiye Cumhuriyeti’nin temelini birlik ve beraberlik duygusu oluşturuyor’

AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li ve İçiş­le­ri Ko­mis­yo­nu Üye­si Oğuz­han Ka­ya, 29 Ekim Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı ne­de­niy­le kut­la­ma me­sa­jı ya­yın­la­dı.

‘Türkiye Cumhuriyeti’nin temelini birlik  ve beraberlik duygusu oluşturuyor’

AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li ve İçiş­le­ri Ko­mis­yo­nu Üye­si Oğuz­han Ka­ya, 29 Ekim Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı ne­de­niy­le kut­la­ma me­sa­jı ya­yın­la­dı.
29 Ekim Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı’nın, 95 yıl ön­ce bü­tün dün­ya­nın bir olup bir mil­le­ti ta­rih say­fa­sın­dan sil­mek için oluş­tur­du­ğu it­ti­fa­ka kar­şı bir mil­le­tin yal­nız­ca iman ve inanç bir­li­ği ile ver­di­ği mü­ca­de­le ve za­fe­ri sim­ge­le­me­di­ği­ni be­lir­te­rek me­sa­jı­na baş­la­yan Oğuz­han Ka­ya, “Türk Mil­le­ti, Kur­tu­luş Za­fe­ri­nin ar­dın­dan dün­ya­nın en çağ­daş, en me­de­ni dev­le­ti­ni bin­ler­ce yıl­dır sü­re­ge­len dev­let ge­le­ne­ği­nin üze­ri­ne ye­ni­den in­şa et­miş ve Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti ye­ni­dün­ya­nın en mo­dern ör­ne­ği ol­muş­tur” de­di.

Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin te­me­li­nin Türk Mil­le­ti­nin bir­lik ve be­ra­ber­lik duy­gu­su oluş­tur­du­ğu­nu kay­de­den Ka­ya me­sa­jı­nı şu ifa­de­ler­le ta­mam­la­dı:
“Bu bir­lik ve be­ra­ber­lik bu gün de ay­nı şe­kil­de de­vam et­mek­te ve Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­nin kar­şı­sı­na çı­kan şer odak­la­rı­na kar­şı ma­ne­vi bir kal­kan ola­rak 95 yıl­dır mil­le­ti­mi­zi, dev­le­ti­mi­zi her tür­lü teh­li­ke­ye kar­şı ko­ru­mak­ta­dır. Aziz Türk Mil­le­ti­nin bu za­ra­fe­ti ile­le­bet sü­re­cek, Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk’ün de­di­ği gi­bi “Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti ile­le­bet pa­yi­dar ka­la­cak­tır” Bu duy­gu ve dü­şün­ce­ler­le Aziz mil­le­ti­mi­zin Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı­nı Kut­lu­yor, baş­ta Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk ve si­lah ar­ka­daş­la­rı ol­mak üze­re şe­hit­le­ri­mi­zi ve ga­zi­le­ri­mi­zi min­net­le anı­yo­rum.” 

(Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2018, 17:15
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER