Uslu’dan Vali Kılıç’a veda ziyareti

Ço­rum Mil­let­ve­ki­li ve TBMM İda­re Ami­ri Sa­lim Us­lu, Va­li Nec­med­din Kı­lıç’a ve­da zi­ya­re­tin­de bu­lun­du.

Uslu’dan Vali Kılıç’a veda ziyareti

Ço­rum Mil­let­ve­ki­li ve TBMM İda­re Ami­ri Sa­lim Us­lu, Va­li Nec­med­din Kı­lıç’a ve­da zi­ya­re­tin­de bu­lun­du.
Ço­rum Mil­let­ve­ki­li ve TBMM İda­re Ami­ri Sa­lim Us­lu, Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­kan­lı­ğı Dış İliş­ki­ler ve Yurt Dı­şı İş­çi Hiz­met­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü Da­ire Baş­ka­nı Ha­lit Çağ­daş ile bir­lik­te Va­li Nec­med­din Kı­lıç’a ve­da zi­ya­re­ti ger­çek­leş­tir­di.
Va­li Kı­lıç, bir sü­re soh­bet et­tik­ten son­ra zi­ya­ret­ten duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­ti­re­rek, Ço­rum için yap­tık­la­rı gay­ret­li ve ba­şa­rı­lı ça­lış­ma­la­rın­dan do­la­yı Sa­lim Us­lu’ya te­şek­kür et­ti. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER