18
Eyl 2018
Ben mücadelemi vereceğim

Ka­zan­mak ger­çek­ten gü­zel. He­le ta­raf ol­du­ğun ta­kım ka­zan­dı­ğı za­man da­ha da gü­zel olu­yor. Bir­de böy­le gü­zel bir gol­le ka­zan­mak ise ke­yif ve­ri­yor. Cu­mar­te­si Trab­zon'da per­şem­be...

MAKALEYİ OKU
10
Eyl 2018
Tribün güzel de saha neden bu kadar kötü?

Ga­li­bi­ye­te rağ­men ek­sik­le­ri gör­mek ge­rek­li ders­le­ri çı­kart­mak ge­rek de­miş­tim ge­çen haf­ta­ki ya­zı­mız­da. An­cak Trab­zon'da gör­dük­ki ek­sik­le­re ye­ni­le­re ek­len­miş. Ger­çek­ten...

MAKALEYİ OKU
04
Eyl 2018
Galibiyet güzel ama...

Li­gin ilk ma­çı ve sa­han­da ta­ma­mı­na ya­kı­nı ye­ni isim­ler­den ku­ru­lu kad­ro ile çık­tı­ğın maç­ta ga­lip gel­mek çok önem­li. Se­zo­na üç pu­an­la baş­la­mak çok önem­li. Mo­ral bul­mak ha­va ya­ka­la­mak...

MAKALEYİ OKU
29
Ağu 2018
Kulp takmazsak...

Ço­rum Be­le­di­yes­por adı­na haf­ta so­nu gü­zel­lik­le­ri ya­şa­dık. Özel­lik­le pa­zar gün­ki se­zon açı­lış tö­re­ni son dö­nem­de gör­dü­ğü­müz en renk­li gö­rün­tü­le­re sah­ne ol­du. Ge­rek cu­mar­te­si...

MAKALEYİ OKU
01
Ağu 2018
İznin ardından

Ga­ze­te­ci­lik yap­tı­ğım sü­re için­de en uzun iz­ni­mi ta­mam­la­dım ve gö­re­ve dön­dük. 15 gün­lük izin sü­re­sin­ce Ço­rum sı­nır­la­rı için­de ge­çir­sek­de ka­fa din­le­me im­ka­nı bul­duk.Ta­bi­ki...

MAKALEYİ OKU
04
Tem 2018
Güç sahada belli olur...

Ye­ni se­zon­da grup­lar be­lir­len­di. Ço­rum Be­le­di­yes­por 3. grup­ta mü­ca­de­le ede­cek. Grup­lar­da­ki ta­kım­la­rın bel­li ol­ma­sın­dan son­ra yo­rum­lar tı­ra gi­di­yor. Çok zor grup, ilk on ba­şa­rı­lı...

MAKALEYİ OKU
24
Mayıs 2018
Belediyespor ve Boyar üzerine

Ço­rum Be­le­di­yes­por'da ye­ni se­zo­nun ilk adı­mı olan yö­ne­tim oluş­tu­rul­du. Fa­tih Öz­can baş­kan­lı­ğın­da­ki yö­ne­tim ku­ru­lu dar bir çer­çe­ve­de oluş­tu­rul­du. Da­ha ge­niş ola­bi­lir­miy­di...

MAKALEYİ OKU
01
Mayıs 2018
Doğruları yapmak

Evet iş­ken­ce bi­ti­yor de­miş­tik şü­kür bit­ti. Ger­çek­ten çok acı böy­le şey­ler söy­le­mek ve dü­şün­mek. An­cak acı ama ger­çek. Bu ka­dar iyi gi­den bir ilk ya­rı­nın ar­dın­dan ikin­ci ya­rı­da­ki ina­nıl­maz...

MAKALEYİ OKU
17
Nis 2018
ÇORUM sevgisi ile hareket

Evet iş­ken­ce­nin bit­me­si­ne üç haf­ta kal­dı. Ger­çek­ten tek se­vin­di­ğim nok­ta bu­ra­sı. Li­gin ikin­ci ya­rı­sın­da baş­la­yan ve ar­tık da­ya­nıl­maz hal alan iş­ken­ce­nin bit­me­si­ne sa­de­ce ve...

MAKALEYİ OKU
27
Mar 2018
Bu kadar ruhsuz

Ger­çek­ten yaz­mak bi­le ız­dı­rap ve­ri­yor. Ço­rum Be­le­di­yes­por maç­la­rı­nı yo­rum­la­mak bi­le üzü­yor in­sa­nı. Bu ka­dar kö­tü ol­ma­yı ve bu­nu bu ka­dar uzun sü­re sür­dür­me­yi na­sıl ba­şa­rı­yor­lar....

MAKALEYİ OKU