Bu polikliniğe başvuran sigarayı bırakıyor

2010 yı­lın­da Gö­ğüs Has­ta­lık­la­rı Has­ta­ne­si’nde hiz­me­te gi­ren Si­ga­ra Bı­rak­ma Po­lik­li­ni­ği’nde bin­ler­ce ki­şi si­ga­ra­yı bı­ra­ka­rak, ha­ya­ta tu­tun­du.

Bu polikliniğe başvuran sigarayı bırakıyor

2010 yı­lın­da Gö­ğüs Has­ta­lık­la­rı Has­ta­ne­si’nde hiz­me­te gi­ren Si­ga­ra Bı­rak­ma Po­lik­li­ni­ği’nde bin­ler­ce ki­şi si­ga­ra­yı bı­ra­ka­rak, ha­ya­ta tu­tun­du.

Uz­man Dr. Ay­lin Mo­ray ve Uz­man Dr. Ay­şe Sa­rı’nın gö­rev yap­tı­ğı Si­ga­ra­yı Bı­rak­ma Po­lik­li­ni­ği’ne baş­vu­ran­lar si­ga­ra­sız ha­ya­ta baş­lı­yor.
Ko­nu ile il­gi­li İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü’nden ya­pı­lan açık­la­ma­da şu ifa­de­le­re yer ve­ril­di:
“Si­ga­ra içi­ci­li­ği en öl­dü­rü­cü top­lum­sal ze­hir­len­me ola­yı­dır. Dün­ya Sağ­lık Ör­gü­tü si­ga­ra­yı en önem­li ön­le­ne­bi­lir has­ta­lık ne­de­ni ola­rak ta­nım­la­mak­ta­dır. Dün­ya­da en çok ölü­me yol açan iki ne­den­den bi­ri­si aç­lık, di­ğe­ri tü­tün kul­la­nı­mı­dır. Tüm dün­ya­da her yıl si­ga­ra­ya bağ­lı yak­la­şık 4,9 mil­yon in­san ya­şa­mı­nı yi­tir­mek­te­dir. Ül­ke­miz­de ise her yıl yak­la­şık 100 bin ki­şi si­ga­ra ne­de­niy­le öl­mek­te­dir. Si­ga­ra ka­dın­da 14.5 yıl, er­kek­te ise 13,2 yıl ya­şam sü­re­si­ni kı­sal­tır.


Si­ga­ra du­ma­nın­da kırk­tan faz­la­sı­nın kan­se­re se­bep ol­du­ğu bi­li­nen, yak­la­şık 4000’den faz­la kim­ya­sal bi­le­şik tes­pit edil­miş­tir. Si­ga­ra du­ma­nı 3 önem­li bi­le­şik içer­mek­te­dir. Ni­ko­tin, si­ga­ra için­de bu­lu­nan ve alış­kan­lık ya­ra­tan bir mad­de­dir ve ço­ğun­luk­la kalp da­mar has­ta­lık­la­rı ris­ki­ni ar­tı­rır. Kat­ran, du­ma­nın par­ti­kül ya­pı­sı­nın tüm di­ğer kim­ya­sal­la­rı­nın or­tak adı­dır; bun­lar kan­ser, ak­ci­ğer has­ta­lık­la­rı, kalp has­ta­lık­la­rı ve si­ga­ra ile ba­ğım­lı di­ğer has­ta­lık­lar­la iliş­ki­li­dir. Kar­bon­mo­nok­sit, içi­ci­le­rin si­ga­ra­dan in­ha­le et­tik­le­ri gaz­dır; kalp has­ta­lı­ğı ile iliş­ki­li­dir ve ge­be­lik­te yan et­ki­ler yap­mak­ta­dır. Si­ga­ra ba­ğım­lı­lı­ğı, be­yin hüc­re­sel ya­pı­sın­da ve fonk­si­yon­la­rın­da ka­lı­cı de­ği­şik­lik­ler ile gi­den, dür­tü­sel, önü­ne ge­çi­le­me­yen, tek­rar­la­yan si­ga­ra kul­la­nı­mı dav­ra­nı­şı ile ken­di­ni gös­te­ren kro­nik bir be­yin has­ta­lı­ğı­dır. Ni­ko­tin yok­sun­luk be­lir­ti­le­ri; Si­ga­ra­ya yö­ne­lik aşı­rı ar­zu, kon­san­tras­yon güç­lü­ğü ,si­nir­li­lik ,ser­sem­lik, uy­ku bo­zuk­lu­ğu ,GİS be­lir­ti­le­ri, baş ağ­rı­sı, ağız içi ya­ra­lar­dır.
Po­lik­li­ni­ğe ilk mü­ra­ca­at ve ha­zır­lık dö­ne­min­de ge­rek­li tet­kik­ler is­ten­mek­te­dir. Ki­şi­nin ba­ğım­lı­lık dü­ze­yi­ne gö­re ya tek ba­şı­na dav­ra­nış­sal ve bi­liş­sel tek­nik­ler ya da bun­la­ra ila­ve ilaç te­da­vi­si ve­ril­mek­te­dir.


Si­ga­ra bı­rak­ma­da öne­ri­len ilaç te­da­vi­si; Ni­ko­tin Rep­las­man Te­da­vi­si (Ni­ko­tin ban­tı, ni­ko­tin sa­kı­zı), Bup­ro­pi­on, Va­re­nik­lin tar­ta­rat­tır. İlk po­lik­li­nik de­ğer­len­dir­me­si son­ra­sı te­da­vi­nin 15. Gü­nü,1.ay,2.ay,3.ay,6.ay ve 1. yı­lın­da ol­mak üze­re kon­tro­le ça­ğı­rıl­mak­ta­dır.
 

AL­LER­Jİ TES­Tİ SA­LI VE PER­ŞEM­BE GÜN­LE­Rİ
De­ri prick tes­ti, ti­ca­ri ola­rak kul­la­nı­ma ha­zır du­rum­da bu­lu­nan so­lu­num yo­lu ve be­sin aler­jen­le­riy­le, la­teks­le ya da(da­ha na­dir ola­rak) ilaç­lar­la uy­gu­la­nan bir test­tir. Al­ler­jik­ri­no­kon­jonk­ti­vit, as­tım, ato­pik der­ma­tit, kon­takt ür­ti­ker ile be­sin ve ilaç aler­ji­le­ri­nin ta­nı­sın­da kul­la­nı­lır. Has­ta­ne­miz­de DPT sa­lı ve per­şem­be gün­le­ri Uzm. Dr. Ay­lin Mo­ray ta­ra­fın­dan ya­pıl­mak­ta­dır.” 

(Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2018, 16:24
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER