Çocuklarda omega-3 eksikliği zeka gelişimini etkiliyor

Uz­man­lar ço­cuk­lar­da Ome­ga 3 ek­sik­li­ği­nin ze­ka ge­li­şi­min­de ya da kav­ra­ma ye­te­ne­ğin­de ge­ri­li­ğe yol aça­bi­le­ce­ği uya­rı­sın­da bu­lu­nu­yor.

Çocuklarda omega-3 eksikliği zeka gelişimini etkiliyor

Uz­man­lar ço­cuk­lar­da Ome­ga 3 ek­sik­li­ği­nin ze­ka ge­li­şi­min­de ya da kav­ra­ma ye­te­ne­ğin­de ge­ri­li­ğe yol aça­bi­le­ce­ği uya­rı­sın­da bu­lu­nu­yor.
İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si İs­tan­bul Tıp Fa­kül­te­si Ço­cuk Sağ­lı­ğı ve Has­ta­lık­la­rı Ana Bi­lim Da­lı Öğ­re­tim Üye­si Prof. Dr. Ay­per So­mer, "Ome­ga 3 be­yin­de si­nir ile­ti­le­rin­de çok önem­li olan bir yağ asi­di. Do­la­yı­sıy­la ek­sik­li­ğin­de ze­ka ge­li­şi­min­de ya da kav­ra­ma ye­te­ne­ğin­de ge­ri­lik or­ta­ya çı­kı­yor." de­di.


Ço­cuk sağ­lı­ğı ve ba­şa­rı­sın­da Ome­ga 3'ün ro­lü­nü vur­gu­la­mak ama­cıy­la Easy­Vit® ta­ra­fın­dan Ko­run­cuk Vak­fı'nın des­te­ğiy­le dü­zen­le­nen et­kin­lik­te ko­nu­şan So­mer, ba­lık ya­ğı­nın si­nir ve ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­nin ge­li­şi­min­de çok önem­li ol­du­ğu­nu söy­le­di.
Be­yin­de bu­lu­nan yağ­la­rın yüz­de 20'si­nin DHA de­ni­len Ome­ga-3'ler­den oluş­tu­ğu­nu di­le ge­ti­ren So­mer, şun­la­rı kay­det­ti: "Ome­ga-3 be­yin­de si­nir ile­ti­le­rin­de çok önem­li olan bir yağ asi­di. Do­la­yı­sıy­la ek­sik­li­ğin­de, ze­ka ge­li­şi­min­de ya da kav­ra­ma ye­te­ne­ğin­de ge­ri­lik or­ta­ya çı­kı­yor. Bi­zim ço­cuk­lu­ğu­muz­da hem ze­ka ge­li­şi­mi açı­sın­dan hem de has­ta­lık­lar­dan ko­run­mak için hep ba­lık ya­ğı içe­rir­ler­di. Şim­di bu­nun jel şek­lin­de tab­let­le­ri çık­tı. Bu­nun özel­li­ği, şu­rup­lar­dan fark­lı ola­rak emi­li­mi çok da­ha iyi. Özel­lik­le ze­ka ge­li­şi­mi hız­lı ol­du­ğu yaş grup­la­rın­da kul­la­nıl­ma­sı hem ba­ğı­şık­lık sis­te­mi hem de ze­ka ge­li­şi­mi için çok ya­rar­lı. Ba­zı has­ta­lık­lar­da ba­lık ya­ğı alın­ma­sı­nı özel­lik­le öne­ri­yo­ruz. Kış ay­la­rın­da sık has­ta­la­nan ço­cuk­lar için kul­la­nı­la­bi­lir. Ome­ga-3'ün ye­te­rin­ce alın­ma­sı ge­re­ki­yor ve öğ­ren­me ge­ri­li­ği olan ço­cuk­lar­da yüz­de 30 öğ­ren­me­yi ar­tır­dı­ğı araş­tır­ma­lar­da gös­te­ri­li­yor."

 

"Sağ­lık­lı ge­li­şim ol­maz­sa ol­maz bir ih­ti­yaç"
Uz­man Di­ye­tis­yen İpek Ağa­ca Öz­ger de, Ome­ga-3 yağ asit­le­ri­nin özel­lik­le DHA’nın ço­cuk­lar­da be­yin, si­nir ve re­ti­na ge­li­şi­mi­ne kat­kı­da bu­lun­du­ğu­nun bi­lim dün­ya­sı ta­ra­fın­dan ka­bul edi­len bir ger­çek ol­du­ğu söy­le­di. 
Ya­pı­lan fark­lı bi­lim­sel ça­lış­ma­la­rın Ome­ga-3 tak­vi­ye­si ve­ri­len ço­cuk­la­rın okul­da da­ha iyi per­for­mans gös­ter­di­ği­ni be­lir­ten Öz­ger, ko­nuş­ma­sı­na şöy­le de­vam et­ti:
"Ço­cu­ğun sağ­lık­lı ge­li­şi­mi ve bü­yü­me­sin­de özel­lik­le EPA ve DHA açı­sın­dan zen­gin bes­len­me­si­ne önem ve­ril­me­li­dir. Vü­cu­da ge­rek­li Ome­ga-3 yağ asit­le­ri vü­cut ta­ra­fın­dan sen­tez­le­ne­me­di­ği için dı­şa­rı­dan alın­ma­sı ge­re­kir. De­rin ve so­ğuk de­niz­ler­de ya­şa­yan ba­lık­lar­dan el­de edi­len ba­lık yağ­la­rı EPA ve DHA açı­sın­dan zen­gin­dir. Türk Gı­da Ko­dek­si Eti­ket­le­me Teb­li­ği'ne gö­re ba­lık ya­ğın­da bu­lu­nan Ome­ga-3 yağ asi­di DHA, 4-13 yaş ço­cuk­lar­da bey­nin nor­mal ge­li­şi­mi ile göz ve si­nir sis­te­mi­nin ge­li­şi­mi­ne yar­dım­cı olu­yor. Araş­tır­ma­cı­lar ba­lık ya­ğı­nın is­ten­me­yen ko­ku­su ve ta­dı­nın iyi mas­ke­le­ne­me­miş ol­ma­sı ne­de­niy­le ço­cuk­lar ta­ra­fın­dan faz­la se­vil­me­di­ği­ni de or­ta­ya koy­du."

 

Bu ko­nu­da ya­pıl­ma­sı ge­re­ken­le­ri bir de­ney­le açık­la­yan Öz­ger, şu bil­gi­le­ri ver­di:
"Ça­lış­ma­lar çiğ­ne­me jel tab­let for­mu­nun ço­cuk­la­rın ih­ti­ya­cı olan Ome­ga-3 yağ asit­le­ri­ni dü­zen­li ve uzun sü­re­li ve­re­bil­mek için en ide­al form ol­du­ğu­nu gös­ter­di. Vi­ta­min, mi­ne­ral, ba­lık ya­ğı gi­bi et­ken mad­de­le­rin vü­cut­ta kul­la­nı­mı­na yö­ne­lik ha­zır­la­nan çiğ­ne­ne­bi­lir jel form, sı­vı ve tab­let­le­re gö­re da­ha avan­taj­lı bir kul­la­nım ola­rak ka­bul edi­li­yor. Şe­ker ila­ve­siz, kim­ya­sal mad­de, ya­pay aro­ma içer­me­me­si, ref­lü ve gaz şi­ka­yet­le­ri­ne ne­den ol­ma­ma­sı, yüz­de 44 da­ha yük­sek emi­lim ol­ma­sı kul­la­nı­mı­nı ko­lay­laş­tı­ran di­ğer et­ken­ler. Şu­nu unut­ma­mak ge­re­kir ki, bu bir ilaç de­ğil. Kim­ya­sal ka­rı­şım da de­ğil. Ço­cuk­la­rın sağ­lık­lı ge­li­şi­mi için Ome­ga-3 ol­maz­sa ol­maz bir ih­ti­yaç­tır." (AA)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER