Çorum Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi açıldı

Ku­ru­cu­lu­ğu­nu Gül­den Ar­zoğ­lu, Ati­fet Ka­ra­kaş ve Öz­den Er­baş’ın yap­tı­ğı Ço­rum Özel Eği­tim ve Re­ha­bi­li­tas­yon Mer­ke­zi, Üç­tut­lar Ma­hal­le­si Ana­do­lu 2. So­kak nu­ma­ra 10/A ad­re­sin­de fa­ali­ye­ti­ne baş­la­dı.

Çorum Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi açıldı

Ku­ru­cu­lu­ğu­nu Gül­den Ar­zoğ­lu, Ati­fet Ka­ra­kaş ve Öz­den Er­baş’ın yap­tı­ğı Ço­rum Özel Eği­tim ve Re­ha­bi­li­tas­yon Mer­ke­zi, Üç­tut­lar Ma­hal­le­si Ana­do­lu 2. So­kak nu­ma­ra 10/A ad­re­sin­de fa­ali­ye­ti­ne baş­la­dı.

Ku­ru­cu­la­rı­nın Özel Eği­tim ala­nın­da tec­rü­be­li ol­du­ğu ku­ru­mun ku­ru­cu­la­rın­dan Gül­den Ar­zoğ­lu, Os­man­cık Özel İlk Gü­len Göz­ler Özel Eği­tim ve Re­ha­bi­li­tas­yon Mer­ke­zi Ku­ru­cu­su; Ati­fet Ka­ra­kaş, Des­tek Bi­rey­sel Te­ra­pi ve Ai­le Da­nış­man­lı­ğı Mer­ke­zi Ku­ru­cu­su Uz­man Psi­ko­log/ Od­yo­lo­ji ve Ko­nuş­ma Bo­zuk­luk­la­rı Uz­ma­nı, Öz­den Er­baş ise De­ha Eği­tim ve Ai­le Da­nış­man­lık BE­RARD Eği­tim Mer­ke­zi’nin ku­ru­cu­su ve Özel Eği­tim Öğ­ret­me­ni ol­du­ğu be­lir­til­di.

Ku­rum­da Dil ve Ko­nuş­ma Bo­zuk­luk­la­rı Des­tek Eği­tim Prog­ra­mı, İşit­me En­gel­li Bi­rey­ler Des­tek Eği­tim Prog­ra­mı, Yay­gın Ge­li­şim­sel Bo­zuk­luk­lar Des­tek Eği­tim Prog­ra­mı, Özel Öğ­ren­me Güç­lü­ğü Des­tek Eği­tim Prog­ra­mı, Be­den­sel En­gel­li Bi­rey­ler Des­tek Eği­tim Prog­ra­mı, Zi­hin­sel En­gel­li Bi­rey­ler Des­tek Eği­tim Prog­ra­mı uy­gu­lan­dı­ğı ve tüm prog­ram­la­rın üc­ret­siz ol­du­ğu kay­de­dil­di.

Mer­kez ku­ru­cu­la­rın­dan Gül­den Ar­zoğ­lu, “Ku­ru­mu­muz­da ala­nın­da tec­rü­be­li eği­tim kad­ro­su ta­ra­fın­dan Dis­lek­si, Down Sen­dro­mu, Otizm, Ke­ke­me­lik, Ar­ti­kü­las­yon Bo­zuk­luk­la­rı, İşit­me Kay­bı, İşit­me kay­bı­na bağ­lı ko­nuş­ma bo­zuk­luk­la­rı, Se­çi­ci Ko­nuş­maz­lık ( Se­lek­ti­ve Mu­tizm ), kas has­ta­lık­la­rı, CP ( Ce­reb­ral Pal­si), El Göz ko­or­di­nas­yon bo­zuk­luk­la­rı, CMT ( He­re­di­ter Mo­tor ve Du­yu­sal Nö­ro­pa­ti) , SMA ( Spi­nal Mus­kü­ler At­ro­fi), Kon­je­ni­tal Mus­ku­ler Dis­tro­fi  ve Ai­le Da­nış­man­lık hiz­met­le­ri ve­ril­mek­te­dir. 
Ku­ru­ma ait ser­vis araç­la­rıy­la öğ­ren­ci­ler üc­ret­siz ola­rak ta­şın­mak­ta­dır.” de­di. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
YORUMLAR
Melis karaca
Melis karaca - 3 yıl Önce

Okulunuzdan cok memnunuz

SIRADAKİ HABER