‘Ersin Arslan’ı unutmadık’

Ge­nel Sağ­lık İş Ço­rum İl Tem­sil­ci­lik Baş­ka­nı Yal­çın Çift­çi, mec­bu­ri hiz­me­ti­nin 4. ayın­da, 17 Ni­san 2012 gü­nü gö­re­vi ba­şın­day­ken, has­ta ya­kı­nı­nın bı­çak­lı sal­dı­rı­sı so­nu­cun­da ya­şa­mı­nı kay­be­den Dr. Er­sin Ars­lan'ı an­dı.

‘Ersin Arslan’ı unutmadık’

Ge­nel Sağ­lık İş Ço­rum İl Tem­sil­ci­lik Baş­ka­nı Yal­çın Çift­çi, mec­bu­ri hiz­me­ti­nin 4. ayın­da, 17 Ni­san 2012 gü­nü gö­re­vi ba­şın­day­ken, has­ta ya­kı­nı­nın bı­çak­lı sal­dı­rı­sı so­nu­cun­da ya­şa­mı­nı kay­be­den Dr. Er­sin Ars­lan'ı an­dı.

Ars­lan'ın ölü­mü­nün ar­dın­dan sağ­lık­ta şid­det ko­nu­su ül­ke gün­de­min­de ge­niş yer bul­sa da, so­ru­nun çö­zü­mü ko­nu­sun­da so­nuç sağ­la­yan po­li­ti­ka­la­rın üre­ti­le­me­di­ği­ni, sağ­lık­ta şid­de­te her ge­çen gün ye­ni­le­ri­nin ek­len­di­ği­ni be­lir­ten Çif­çi, açık­la­ma­sın­da şun­la­rı di­le ge­tir­di:
“So­ru­nun çö­zü­mü için ön­ce­lik­le se­bep­le­rin iyi ana­liz edil­me­si ge­rek­mek­te­dir.  2003 yı­lın­da baş­la­yan Sağ­lık­ta Dö­nü­şüm Prog­ra­mı ile sağ­lık hiz­met­le­ri tü­ke­ti­me da­ya­lı ha­le ge­ti­ril­mek­te­dir. Yan­lış sağ­lık po­li­ti­ka­la­rı ne­de­ni ile hız­la ar­tan tü­ke­ti­me ni­te­lik­li ce­vap ve­ri­le­me­mek­te, bu du­ru­mun so­rum­lu­su has­ta ya­kın­la­rı ta­ra­fın­dan sağ­lık ça­lı­şan­la­rı ola­rak gö­rül­mek­te­dir. Tıb­bi ge­rek­li­li­ğe, sağ­lık ku­rum­la­rı­nın ola­nak­la­rı­na, ça­lı­şan sa­yı­sı­na ba­kıl­mak­sı­zın her is­te­di­ği­ni is­te­di­ği an­da al­mak is­te­yen "müş­te­ri" man­tı­ğı ile sağ­lık ça­lı­şa­nı­na sal­dı­rıl­mak­ta­dır.

Sağ­lık­ta şid­de­tin art­ma­sın­da has­ta/müş­te­ri mem­nu­ni­ye­ti te­mel­li hiz­me­ti da­ya­tan pi­ya­sa­laş­tı­rıl­mış sağ­lık sis­te­mi­nin et­ki­si ol­du­ğu ka­dar si­ya­si­le­rin ya­nıl­tı­cı be­yan­la­rı­nın da et­ki­si bu­lun­mak­ta­dır. Bu çer­çe­ve sağ­lık­ta şid­de­tin ön­len­me­si için top­lu­mun, hü­kü­met tem­sil­ci­le­ri ve med­ya ta­ra­fın­dan doğ­ru şe­kil­de bil­gi­len­di­ril­me­si ge­rek­mek­te­dir.

Şid­de­tin ön­len­me­si için ge­rek­li ya­sal dü­zen­le­me­ler ha­la çı­ka­rı­la­ma­mış­tır. Türk Ce­za Ka­nu­nu'nda sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­na yö­ne­lik şid­de­ti cay­dı­rı­cı ni­te­lik­te ye­ni dü­zen­le­me­ler aci­len ya­pıl­ma­lı­dır.

Sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­na yö­ne­lik şid­det olay­la­rı "Be­yaz Kod" sis­te­mi­ne bil­di­ril­mek­te an­cak iş ka­za­sı ola­rak bil­di­ri­mi ya­pıl­ma­mak­ta­dır. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­na bağ­lı ku­rum ve ku­ru­luş­lar, Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ta­lep edi­len sağ­lık­ta şid­det ola­yı­nın "iş ka­za­sı" ola­rak bil­di­ril­me­si­ni is­tik­rar­lı bir şe­kil­de sağ­la­ma­lı­dır.

Ge­nel Sağ­lık-İş ola­rak; hü­kü­me­ti, sağ­lı­ğı ti­ca­ri­leş­ti­ren po­li­ti­ka­la­rın­dan vaz­geç­me­ye, Ata­türk'ün baş­lat­tı­ğı ulu­sal, ka­mu­cu, halk­çı ve emek­çi­den ya­na sağ­lık po­li­ti­ka­la­rı­nı uy­gu­la­ma­ya ça­ğı­rı­yo­ruz.” (Ha­ber Mer­ke­zi)

Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2018, 00:27
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER