‘PET/CT cihazına ihtiyaç var’

Kan­ser Haf­ta­sı et­kin­lik­le­ri çer­çe­ve­sin­de Hi­tit Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si ve Ço­rum İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü iş­bir­li­ğin­de “Sık Gö­rü­len Kan­ser­ler­de Bi­lin­me­si Ge­re­ken­ler” ko­nu­lu pa­nel dü­zen­len­di. 

‘PET/CT cihazına ihtiyaç var’

Kan­ser Haf­ta­sı et­kin­lik­le­ri çer­çe­ve­sin­de Hi­tit Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si ve Ço­rum İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü iş­bir­li­ğin­de “Sık Gö­rü­len Kan­ser­ler­de Bi­lin­me­si Ge­re­ken­ler” ko­nu­lu pa­nel dü­zen­len­di. 
Prog­ra­ma Hi­tit Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Re­ha Me­tin Al­kan, Rek­tör Yar­dım­cı­sı Prof. Dr. Nur­can Bay­kam, Tıp Fa­kül­te­si De­ka­nı Prof. Dr. Me­te Do­lap­çı, İl Sağ­lık Mü­dü­rü Opr. Dr. Ömer So­ba­cı, T.C. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı Hi­tit Üni­ver­si­te­si Ço­rum Erol Ol­çok Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si Baş­he­ki­mi Doç. Dr. Ça­ğa­tay Ev­rim Af­şar­lar ve  Tıp Fa­kül­te­si öğ­re­tim ele­man­la­rı ka­tıl­dı.

Prog­ra­mın açı­lış ko­nuş­ma­sı­nı ya­pan Tıp Fa­kül­te­si De­ka­nı Prof. Dr. Me­te Do­lap­çı, Tıp Fa­kül­te­si ola­rak hız­lı bir iler­le­me kay­det­tik­le­ri­ni ifa­de ede­rek sağ­lık ko­nu­sun­da önem­li bir hiz­met ver­dik­le­ri­ne inan­dı­ğı­nı vur­gu­la­dı. 
Yıl­da 500’ün üze­rin­de bü­yük on­ko­lo­ji ame­li­ya­tı ger­çek­leş­ti­ril­di­ği­ni ve önem­li ba­şa­rı­la­ra im­za atıl­dı­ğı­na dik­kat çe­ken Prof. Dr. Do­lap­çı, “Ço­rum’un ih­ti­ya­cı ol­du­ğu için PET/CT is­ti­yo­ruz” di­ye­rek ko­nuş­ma­sı­nı ta­mam­la­dı.
Pa­ne­lin ilk ko­nuş­ma­cı­sı Hi­tit Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si Dr. Öğr. üye­si Ka­an Hel­va­cı, “Dün­ya­da ve Ül­ke­miz­de Kan­ser” ko­nu­lu bir su­num ger­çek­leş­tir­di. Dr. Öğr. üye­si Hel­va­cı ko­nuş­ma­sın­da araş­tır­ma­la­ra ba­kıl­dı­ğın­da er­kek­ler­de en çok pros­tat ka­dın­lar­da ise me­me kan­se­ri­nin ço­ğun­luk­la gö­rül­dü­ğü­nü ifa­de ede­rek kan­se­rin na­sıl ge­liş­ti­ği­ne iliş­kin bil­gi­ler ver­di.

Tıp Fa­kül­te­si öğ­re­tim üye­si Prof. Dr. Be­tül Boz­kurt ise “Me­me Kan­se­rin­de Er­ken Ta­nı­nın Öne­mi” baş­lık­lı su­nu­mun­da me­me kan­se­ri­nin ta­nı ve te­da­vi sü­re­ci hak­kın­da de­tay­lı bil­gi ve­re­rek, “Me­me kan­se­rin­de en et­ki­li yol er­ken ta­nı ve te­da­vi­dir” de­di.
Tıp Fa­kül­te­si öğ­re­tim üye­si Doç. Dr. Mu­rat Bay­kam da “Er­kek­ler­de Pros­tat ve Me­sa­ne Kan­se­ri Bir Ka­der mi­dir?” baş­lık­lı su­nu­mun­da me­sa­ne kan­se­ri­nin tüm kan­ser­ler için­de 5. sı­ra­da yer al­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Doç. Dr. Mu­rat Bay­kam, pros­tat kan­se­ri­nin ise en sık 60-70 yaş ara­lı­ğın­da gö­rül­dü­ğü­nü ifa­de ede­rek “Eğer ba­ba­nız­da pros­tat kan­se­ri var­sa ilk kon­tro­lü­nü­zü 40 ya­şın­da yap­tır­ma­lı­sı­nız” de­di.

Pa­ne­lin son ko­nuş­ma­cı­sı olan Doç. Dr. Ba­rış Yıl­maz ise “Kan­ser Ge­li­şi­min­de Bes­len­me­nin Önem­li” baş­lık­lı su­nu­mun­da kan­ser ris­ki­nin art­tı­rı­cı ve azal­tı­cı fak­tör­ler­den bah­se­de­rek dün­ya­da­ki kan­se­rin %70 ora­nın­da bes­len­me ve di­yet ile ala­ka­lı ol­du­ğu­nu söy­le­di. Kan­ser ile iliş­ki­li vi­ta­min ve mi­ne­ral­ler hak­kın­da da bil­gi­ler ve­ren Doç. Dr. Yıl­maz, “Doğ­ru be­sin se­çi­mi kan­ser ris­ki­ni azal­tır” di­ye­rek söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı.

Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2018, 12:12
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER