Sungurlu Devlet Hastanesi’nde ilk Varikosel ameliyatı yapıldı

Sun­gur­lu Dev­let Has­ta­ne­si Üro­lo­ji Bö­lü­mü ta­ra­fın­dan il­çe­de ilk de­fa Va­ri­ko­sel ame­li­ya­tı ya­pıl­dı.

Sungurlu Devlet Hastanesi’nde  ilk Varikosel ameliyatı yapıldı

FA­TİH BAT­TAR
Sun­gur­lu Dev­let Has­ta­ne­si Üro­lo­ji Bö­lü­mü ta­ra­fın­dan il­çe­de ilk de­fa Va­ri­ko­sel ame­li­ya­tı ya­pıl­dı.
İl­çe­de ilk de­fa ger­çek­leş­ti­ri­len Va­ri­ko­sel ame­li­ya­tı uz­man he­kim kad­ro­su ile ba­şa­rıy­la ger­çek­leş­tir­di.
Ko­nu ile il­gi­li İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü’nden ya­pı­lan açık­la­ma­da; “Va­ri­ko­sel, tes­tis­le­rin et­ra­fın­da­ki top­lar­da­mar­la­rın ge­ri dö­nüş­süz ge­niş­le­me­si ile or­ta­ya çı­kan bir du­rum­dur. Top­lar­da­mar ka­nı­nın tes­tis­ler et­ra­fın­da göl­le­nip ısı de­ği­şik­li­ği oluş­tur­ma­sı, tes­tis­ler­de ka­li­te­li sperm ya­pı­mı­nı bo­za­rak ki­şi­nin ço­cuk sa­hi­bi ol­ma­sı­nı en­gel­le­ye­bil­mek­te­dir. Bu du­rum tıp di­lin­de in­fer­ti­li­te ola­rak ta­nım­la­nır.
Va­ri­ko­sel ge­nel nü­fu­sun yak­la­şık %15’in­de gö­rü­len bir pa­to­lo­ji­dir. Ço­cuk sa­hi­bi ola­ma­yan er­kek­le­rin yak­la­şık %35’in­de bi­rin­cil ne­den ola­rak, yak­la­şık %75-81’in­de ise ikin­cil ne­den ola­rak kar­şı­mı­za çık­mak­ta­dır. Va­ri­ko­sel, er­kek in­fer­ti­li­te­si­nin sık gö­rü­len önem­li bir ne­de­ni­dir. Bu yüz­den te­da­vi­si önem ar­ze­der. Va­ri­ko­sel te­da­vi­si cer­ra­hi­dir. Va­ri­ko­sel cer­ra­hi­si tes­tis­ler et­ra­fın­da ısı ar­tı­şı­na ne­den olup sperm ya­pı­mı­nı bo­zan ge­niş­le­miş top­lar­da­mar­la­rın bağ­la­nıp ke­sil­me­si­ni, bu iş­lem ya­pı­lır­ken atar­da­mar ve lenf da­mar­la­rı­nın ise ko­run­ma­sı­nı içe­rir. Bu iş­lem ge­nel­lik­le ka­sık böl­ge­sin­den bir ke­si yar­dı­mı ile ger­çek­leş­ti­ri­lir. Mik­ros­kop yar­dı­mı ile bu ope­ras­yo­nun ger­çek­leş­ti­ril­me­si, ge­niş­le­miş top­lar­da­mar­la­rın da­ha net tes­pi­ti, lenf da­mar­la­rı­nın ve atar­da­ma­rın net gö­rü­le­rek ko­run­ma­sı­nı sağ­la­mış­tır. Böy­le­ce ope­ras­yon ba­şa­rı­sı ge­le­nek­sel yön­tem­le­re gö­re hay­li art­mış­tır.
Has­ta­ne­miz üro­lo­ji bö­lü­mün­de va­ri­ko­sel ame­li­ya­tı (mik­ros­kop yar­dı­mı ile va­ri­ko­se­lek­to­mi ope­ras­yo­nu) ba­şa­rı ile ger­çek­leş­ti­ri­le­bil­mek­te­dir.” de­nil­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER