1-1 eriyoruz

Çorum Belediyespor Kocaelispor deplasmanında Salim ile ilk yarıyı önde kapattı ikinci yarının başında ev sahibi takım Murat ile beraberliği sağladı.

1-1 eriyoruz

HA­RUN AK­KA­YA
Ço­rum Be­le­di­yes­por, Ko­ca­elis­por dep­las­ma­nın­dan 1-1 be­ra­ber­lik­le dö­ne­rek lig­de­ki be­ra­ber­lik sa­yı­sı­nı 14’e çı­kar­dı ga­li­bi­yet has­re­ti ise se­kiz ma­ça yük­sel­di.
Ko­ca­elis­por kar­şı­sın­da ilk ya­rı­da, Tar­sus ma­çın­da ol­du­ğu gi­bi da­ha iyi bir gö­rün­tü ve­ren kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım hü­cum­da da­ha çok gö­rün­dü po­zis­yon­lar bul­du bun­lar­dan an­cak  bi­rin­den ya­rar­lan­dı.
İkin­ci ya­rı­da ise Tar­sus ma­çın­da­ki gi­bi kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım­da oyun­dan düş­me­ler baş­la­dı. Ko­ca­elis­por’un be­ra­ber­lik go­lün­den son­ra mo­ral­li ola­rak oyu­nun kon­tro­lü­nü eli­ne ge­çir­me­si­ne en­gel ola­ma­yan Ço­rum Be­le­di­yes­por da­ha çok sa­vun­ma­da kal­ma­ya ve sko­ru ko­ru­ma­ya ça­lış­tı.

Ra­ki­bin bas­kı­sı kar­şı­sın­da tek­nik he­yet­te ga­li­bi­yet için risk al­mak ye­ri­ne be­ra­ber­li­ği ko­ru­ma­ya yö­ne­lik de­ği­şik­lik yap­tı­ğı göz­len­di. İkin­ci ya­rı­da­ki fi­zik­sel dü­şüş­de et­ki­li olun­ca Ko­ca­elis­por’un bas­kı­sı maç so­nu­na ka­dar sür­dü, kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım ise kon­tra­tak­lar­la et­ki­li ol­ma­ya ça­lış­tı an­cak bun­da ba­şa­rı­lı ola­ma­dı.

Kar­şı­laş­ma­yı Ço­rum Be­le­di­yes­por Baş­ka­nı Ömer Ba­la­ban ile 10 bin ci­va­rın­da Ko­ca­elis­por ta­raf­ta­rı ile ge­rek Ço­rum ge­rek­se An­ka­ra’dan gi­den yak­la­şık 60 ka­dar Ço­rum­lu fut­bol se­ver iz­le­di.
Lig­de 27. ma­çın­da 14. be­ra­ber­li­ği­ni alan Ço­rum Be­le­di­yes­por bu bir pu­an­la sı­ra­la­ma­da bir ba­sa­mak yük­se­lir­ken ta­kip­ci­le­ri ko­nu­mun­da­ki Ciz­re ve Ela­ziz Be­le­di­yes­por’un ka­zan­ma­sı ile pu­an far­kı ka­pan­dı ve ay­nı pu­an ave­raj­la sı­ra­lan­dı.

 

MAÇ­TAN DA­Kİ­KA­LAR:
14. da­ki­ka­da ge­li­şen Ko­ca­elis­por ata­ğın­da Ham­za sağ ka­nat­tan ce­za sa­ha­sı­na yak­laş­tı çap­raz­da ka­le­ci ile kar­şı kar­şı­ya kal­dı­ğı an­da yer­den sert vur­du sa­vun­ma­da Ya­kup Yi­ğit son an­da ya­ta­rak to­pa ayak koy­du ve kor­ne­re at­ma­yı ba­şar­dı.
41. da­ki­ka­da Ço­rum Be­le­di­yes­por go­le çok yak­laş­tı. Sağ ka­nat­tan kul­la­nı­lan kor­ner atı­şın­da Do­ğu­kan’ın or­ta­sın­da ar­ka di­rek­te sa­vun­ma­dan ile­ri çı­kan Abu­zer ka­fa ile in­dir­di Abu­zer ya­kın me­sa­fe­den do­kun­du to­pu yan­dan dı­şa­rı at­tı.
45. da­ki­ka­da kır­mı­zı si­yah­lı­lar go­lü bul­du. Bu da­ki­ka­da or­ta alan­da kap­tı­ğı top­la Abu­zer sağ ka­nat­tan ha­re­ket­le­nen Em­re Okur’un önü­ne bı­rak­tı ce­za sa­ha­sı­na gel­me­den yer­den or­ta­da boş du­rum­da­ki Ya­sin’e çı­kar­dı bu fut­bol­cu­da ra­ki­bi­ni geç­tik­ten son­ra to­pu yer­den kö­şe­den bir vu­ruş­la to­pu ka­le­ci­nin sa­ğın­dan Ko­ca­elis­por ağ­la­rı­na gön­de­re­rek ta­kı­mı­nı 1-0 öne ge­çir­di.
45+3. da­ki­ka­da ev sa­hi­bi ta­kım mut­lak bir po­zis­yon­dan ya­rar­la­na­ma­dı. Sa­vun­ma­dan atı­lan uzun to­pu Si­nan yük­sel­di ya­yın üze­rin­den ka­fa ile aşır­dı sa­vun­ma­da Do­ğu­kan ham­le yap­tı an­cak do­ku­na­ma­dı ve ar­ka­da bom boş du­rum­da bu­lu­şan Bu­rak Sü­ley­man çap­raz­da ka­le­ci ile kar­şı kar­şı­ya kal­dı­ğı an­da vur­du Ra­ma­zan to­pa sa­hip ola­rak ka­le­si­ni mut­lak bir gol­den kur­tar­dı.
İlk ya­rı­yı Ço­rum Be­le­di­yes­por 1-0 ön­de ta­mam­la­dı.

İkin­ci ya­rı­ya hız­lı baş­la­yan ev sa­hi­bi Ko­ca­elis­por

56. da­ki­ka­da be­ra­ber­lik go­lü­nü bul­du. Or­ta sa­ha­ya ya­kın nok­ta­dan ve taç çiz­gi­si böl­ge­sin­de ka­za­nı­lan fa­ul atı­şın­da her­kes or­ta bek­ler­ken Ka­dir ya­nın­da­ki Bu­rak Sü­ley­man’a çı­kar­dı bu fut­bol­cu­da yak­la­şıp or­ta­ya yap­tı al­tı pas için­de iyi yük­se­len Mu­rat ka­fa ile to­pu Ço­rum Be­le­di­yes­por ağ­la­rı­na gön­de­re­rek sko­ru 1-1 ya­pan go­lü at­tı.
75. da­ki­ka­da sağ ka­nat­tan ge­li­şen Ko­ca­elis­por ata­ğın­da Meh­met top­la ha­re­ket­len­di ve ya­yın üze­rin­de­ki Bu­rak Sü­ley­man’a çı­kar­dı bu fut­bol­cu­nun sert vu­ru­şun­da top üst­ten az fark­la au­ta git­ti.
78. da­ki­ka­da Ço­rum Be­le­di­yes­por ka­le­si mut­lak bir gol­den kur­tul­du. Sa­vun­ma ar­ka­sı­na atı­lan uzun top­la Ham­za ha­re­te­ket­len­di ce­za sa­ha­sı dı­şı­na çı­kan ka­le­ci Ra­ma­zan son an­da to­pa do­kun­du top Ham­za’ya çar­pa­rak ka­le­ye yö­nel­di Ya­kup Yi­ğit ko­şa­rak ara­ya gir­di ve to­pa sa­hip ola­rak ka­le­si­ni mut­lak bir gol­den kur­tar­dı.

86. da­ki­ka­da sol ka­nat­tan ge­li­şen Ço­rum Be­le­di­yes­por ata­ğın­da Abu­zer’in yer­den or­ta­ya çı­kar­dı­ğı to­pa Er­tuğ­rul ge­li­şi­ne sert vur­du top üst­ten au­ta git­ti.
90+4. da­ki­ka­da sağ ka­nat­tan ge­li­şen Ko­ca­elis­por ata­ğın­da Meh­met yer­den ya­yın üze­ri­ne çı­kar­dı Bu­rak Sü­ley­man to­pun ge­li­şi­ne sert vur­du top yan­dan az fark­la au­ta git­ti.
Maç­ta baş­ka po­zis­yon ol­ma­dı ve ta­kım­lar sa­ha­dan 1-1 be­ra­benr­lik ve bi­rer pu­an­la ay­rıl­dı­lar.

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2018, 16:25
YORUM EKLE
YORUMLAR
Mutlu aydın
Mutlu aydın - 5 yıl Önce

Başlık güzel eriyoruz

SIRADAKİ HABER