90+5’de biten hayaller

Ka­çan şam­pi­yon­luk umut­la­rı­nın ar­dın­dan play-off mü­ca­de­le­si ve­ren Ço­rum Be­le­di­yes­por bu he­def­ten­de Ela­ziz Be­le­di­yes­por dep­las­ma­nın­da 90+5. da­ki­ka­da ye­di­ği gol­le bü­yük oran­da uzak­laş­tı.

90+5’de biten hayaller

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ka­çan şam­pi­yon­luk umut­la­rı­nın ar­dın­dan play-off mü­ca­de­le­si ve­ren Ço­rum Be­le­di­yes­por bu he­def­ten­de Ela­ziz Be­le­di­yes­por dep­las­ma­nın­da 90+5. da­ki­ka­da ye­di­ği gol­le bü­yük oran­da uzak­laş­tı.
Li­gin ikin­ci ya­rı­sın­da tek ga­li­bi­ye­ti ikin­ci haf­ta­da Ad­li­yes­por dep­las­man­da 2-0’la alan Ço­rum Be­le­di­yes­por son­ra­ki on maç­ta al­tı be­ra­ber­lik ve dört mağ­lu­bi­yet al­dı. Kö­tü gi­di­şe son ver­mek ve play-off umut­la­rı­nı ka­lan dört haf­ta­ya ar­tı­ra­rak gir­mek için Ela­ziz Be­le­di­yes­por dep­las­ma­nı­na mut­lak ga­li­bi­yet için çı­kan kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım ilk ya­rı­da ra­ki­bi önün­de ke­li­me­nin tam an­la­mı ile uyu­du.
Tek­nik Di­rek­tör Cü­neyt Bi­çer sa­vun­ma­da ce­za­lı Ya­kup Yi­ğit’in ye­ri­ne İs­met’i or­ta sa­ha­da hü­cu­ma dö­nük ola­rak ise Do­ğan Can’ın ye­ri­ne Oğuz­han’a ilk on­bir­de for­ma ve­rir­ken ka­nat­lar­da ise Ya­sin ve Em­re Okur ile baş­la­dı.
Ev sa­hi­bi ta­kım iki pu­an­lık ave­ra­jı ko­ru­mak için be­ra­ber­li­ğe ra­zı bir gö­rün­tü ve­rir­ken Ço­rum Be­le­di­yes­por’da ra­ki­bi gi­bi go­lü faz­la dü­şün­me­di. İkin­ci ya­rı­nın ilk da­ki­ka­la­rın­da da bu gö­rün­tü­nün de­vam et­me­si üze­ri­ne Cü­neyt Bi­çer Em­re Okur’un ye­ri­ne Ta­ner’i Oğuz­han’ın ye­ri­ne ise Do­ğan Can’ı ala­rak da­ha çok hü­cu­mu dü­şün­dü.
Ma­çın yet­mi­şin­ci ve sek­se­nin­ci da­ki­ka­la­rı ara­sın­da da­ha çok to­pa sa­hip olan ve bas­kı­lı oy­na­yan Ço­rum Be­le­di­yes­por fi­nal pas­la­rın­da doğ­ru ter­cih­le­ri ya­pa­ma­yın­ca go­lü bu­la­ma­dı. Beş da­ki­ka­lık uzat­ma bö­lü­mün­de iki ta­kım­da or­ta sa­ha­la­rı ça­buk geç­ti ve po­zis­yon­lar bul­du. Bun­lar­dan son ata­ğı ge­liş­ti­ren ev sa­hi­bi Ela­ziz Be­le­di­yes­por bul­du­ğu gol­le ga­lip ge­le­rek pu­anı­nı 47’ye çı­kar­dı ve play-off yo­lun­da bü­yük avan­taj ya­ka­la­dı. Ço­rum Be­le­di­yes­por ise 42 pu­an­da kal­dı ve umut­la­rı­nı bü­yük oran­da bi­tir­di.

MAÇ­TAN DA­Kİ­KA­LAR:
13. da­ki­ka­da ev sa­hi­bi ta­kı­mın yak­la­şık 20 met­re­den ka­za­nı­lan fa­ul atı­şın­da Fah­ri sert vur­du ka­le­ci Ra­ma­zan kö­şe­den sa­hip ol­du.
22. da­ki­ka­da sağ ka­nat­tan ge­li­şen Ço­rum Be­le­di­yes­por ata­ğın­da Ya­sin’in or­ta­sın­da pe­nal­tı nok­ta­sı üze­rin­de Abu­zer sır­tı dö­nük po­zis­yon­da to­pu kon­trol et­ti dö­ne­rek sert vur­du üst­ten az fark­la au­ta git­ti.
45. da­ki­ka­da ev sa­hi­bi ta­kım go­le çok yak­laş­tı. Ra­ma­zan’ın kı­sa dü­şen ka­le­ci vu­ru­şun­da Oğuz­han to­pu kap­tı ce­za ya­yı­na ka­dar gel­di sert vur­du Ra­ma­zan to­pu to­kat­la­dı dö­nen to­pa ra­kip­ten ön­ce Mert kor­ne­re ata­rak ka­le­si­ni mut­lak bir gol­den kur­tar­dı.
Ma­çın ilk ya­rı­sı 0-0 be­ra­ber­lik­le so­na er­di.
İkin­ci ya­rı­ya Ço­rum Be­le­di­yes­por atak baş­la­dı. 54. da­ki­ka­da kır­mı­zı si­yah­lı ta­kı­mın ka­zan­dı­ğı kor­ner atı­şın­da Ya­sin’in ar­ka di­re­ğe or­ta­sın­da Abu­zer ka­fa­yı vur­du ka­le­ci Ogün kö­şe­den to­pa sa­hip ol­du.
57. da­ki­ka­da sağ ka­nat­tan et­ki­li ge­len Ço­rum Be­le­di­yes­por ata­ğın­da Em­re Okur ce­za sa­ha­sı­na gel­me­den yer­den or­ta­ya çı­kar­dı­ğı to­pa üç ta­kım ar­ka­da­şın­dan ön­ce son an­da ka­ya­rak ara­ya gi­ren Ni­hat ka­ya­rak to­pu kor­ne­re çel­di ve ka­le­si­ni mut­lak bir gol­den kur­tar­dı.
84. da­ki­ka­da sol ka­nat­tan Do­ğan Can top­la ha­re­ket­len­di yen­den or­ta­ya çı­kar­dı­ğı to­pa ar­ka di­rek­te Ta­ner boş du­rum­da ka­fa­yı vur­du ka­le­ci Ogün iki ham­le­de to­pa sa­hip ol­du.
90+2 da­ki­ka­da Ela­ziz Be­le­di­yes­por ata­ğın­da Fah­ri or­ta­la­dı ka­le ala­nı için­de­ki Do­ğan­can ka­fa­yı vur­du ka­le­ci Ra­ma­zan kö­şe­den sa­hip ol­du.
90+4. da­ki­ka­da sol ka­nat­tan atı­lan top­la Abu­zer ce­za sa­ha­sı­na gir­di ra­ki­bin­den kur­tul­du sol ta­raf­ta bom boş ar­ka­daş­la­rı­na çı­kar­mak ye­ri­ne çap­raz­dan ka­le­yi vur­du­ğu to­pa Onur sa­hip ol­du.
90+5. da­ki­ka­da ka­le­ci Onur’un uzun de­ga­jın­da Ço­rum Be­le­di­yes­por sa­vun­ma­sı sey­ret­ti Vol­kan Se­rin top­la sol­dan Vol­kan Çe­kiç’e çı­kar­dı bu fut­bol­cu ce­za sa­ha­sı­na gir­me­den yan çiz­gi­den or­ta­ya çı­kar­dı­ğı to­pa al­tı pas için­de bom boş du­rum­da Okan do­kun­du ve to­pu kö­şe­den Ço­rum Be­le­di­yes­por ağ­la­rı­na gön­de­re­rek ta­kı­mı­nı 1-0 öne ge­çir­di.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Şadi uz
Şadi uz - 5 yıl Önce

Bu Mustafa ALTINKAYA falan daha duruyorlarmış ya takımın üstüne 3 yıldır çökmüşler istifa etmediler mi hala başarısızsınız kardeşim defolun ya

SIRADAKİ HABER