90’da umutlandık

Ço­rum Be­le­di­yes­por ma­çın son da­ki­ka­sın­da Abu­zer’in pe­nal­tı­dan at­tı­ğı gol­le haf­ta­yı 1-1 be­ra­ber­lik­le ka­pa­ta­rak umut­la­rı­nı de­vam et­tir­di.

90’da umutlandık

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por Os­ma­ni­yes­por dep­las­ma­nın­da ra­ki­bi­ne kar­şın üs­tün oy­na­dı­ğı ma­çın ikin­ci ya­rı­sın­da ce­za sa­ha­sı dı­şın­dan ye­di­ği gol­le mağ­lup du­ru­ma düş­tü. Ma­çın son da­ki­ka­sın­da Abu­zer’in pe­nal­tı­dan at­tı­ğı gol­le haf­ta­yı 1-1 be­ra­ber­lik­le ka­pa­ta­rak umut­la­rı­nı de­vam et­tir­di.
İki ta­kım ara­sın­da ilk ya­rı­da oy­na­nan maç­ta ya­şa­nan­lar ve sos­yal med­ya üze­rin­den ya­pı­lan çı­ğırt­kan­lık­lar ne­de­ni ile ol­duk­ça ger­gin geç­me­si bek­le­nen maç sa­ha için­de cen­til­men­ce oy­nan­dı. Ra­ki­bi önün­de ma­çın ilk da­ki­ka­la­rın­da iti­ba­ren oyun­da kon­tro­lü eli­ne alan ve ra­kip alan­da ba­san Ço­rum Be­le­di­yes­por gol po­zis­yon­la­rı bul­du an­cak bun­lar­dan ya­rar­la­na­ma­dı.
İlk ya­rı­nın son da­ki­ka­la­rın­da ev sa­hi­bi ta­kı­mın bas­kı kur­ma ça­ba­sı so­nuç ver­me­di ve dev­re 0-0 be­ra­ber­lik­le so­na er­di.
İkin­ci ya­rı­ya Tek­nik Di­rek­tör Sa­lim’in ye­ri­ne Oğuz­han’ı ala­rak baş­la­dı ve or­ta alan­dan da­ha çok hü­cu­ma çık­ma­yı plan­dı. Oyun­da üs­tün­lük elin­de ol­du­ğu bö­lüm­de ce­za sa­ha­sı dı­şın­dan atı­lan şu­tu ka­le­ci Ra­ma­zan sey­re­din­ce ev sa­hi­bi ta­kım hiç bek­le­me­di­ği an­da ga­lip du­ru­ma geç­ti.
Son­ra­ki bö­lüm­de tüm hat­la­rı ile yük­le­nen kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım po­zis­yon üret­mek­te zor­lan­dı. Ma­çın son da­ki­ka­la­rın­da kor­ner atı­şın­da Em­re Okur’un ka­fa­sın­da sa­vun­ma to­pu el­le mü­da­he­le edin­ce ka­za­nı­lan pe­nal­tı atı­şı­nı Abu­zer go­le çe­vir­di ve maç­ta bu gol­le 1-1 be­ra­ber­lik­le so­na er­di.
Kar­şı­laş­ma­yı Ço­rum Be­le­di­yes­por Baş­ka­nı Ömer Ba­la­ban ve yö­ne­ti­ci Si­nan Öz­dil­li yal­nız bı­rak­maz­ken yak­la­şık üç bin ka­dar Os­ma­ni­yes­por ta­raf­ta­rı ta­kım­la­rı­nı yal­nız bı­rak­ma­dı­lar,

 

MAÇ­TAN DA­Kİ­KA­LAR:
10. da­ki­ka­da sağ ka­nat­tan ge­li­şen Os­ma­ni­yes­por ata­ğın­da Sel­çuk sağ çap­raz­dan ce­za sa­ha­sı­na gir­di ka­le­ci Ra­ma­zan ile kar­şı kar­şı­ya kal­dı­ğı an­da sert vur­du Ra­ma­zan to­pa iki ham­le­de sa­hip ol­du.
14. da­ki­ka­da ev sa­hi­bi Os­ma­ni­yes­por’un ka­zan­dı­ğı kor­ner atı­şın­da Sel­çuk or­ta­la­dı pe­nal­tı nok­ta­sı­nın ile­ri­sin­de Em­rah bom boş yük­sel­di ka­fa­yı vur­du an­cak is­te­di­ği gi­bi vu­ra­ma­yın­ca ta­kı­mı­nı mut­lak bir po­zis­yon­dan et­ti.
16. da­ki­ka­da sağ ka­nat­tan Abu­zer top­la bir­lik­te ha­re­ket­len­di ce­za sa­ha­sı­na gir­di çap­raz po­zis­yon­da sert vur­du top üst­ten az fark­la au­ta git­ti.
İlk ya­rı gol­süz be­ra­ber­lik­le so­na er­di.
56. da­ki­ka­da Oğuz­han’ın pa­sın­da Do­ğan Can top­la bu­luş­tu ce­za sa­ha­sı­na gir­di ka­le­ci ile çap­raz po­zis­yon­da kar­şı kar­şı­ya kal­dı­ğı an­da sert vur­du ka­le­ci Ah­met to­pa kö­şe­den sa­hip ol­du.
66. da­ki­ka­da Os­ma­ni­yes­por go­lü gel­di. Sol ka­nat­tan ge­li­şen atak­ta İl­yas’ın sa­vun­ma ar­ka­sı­na at­tı­ğı top­la So­ner ce­za ya­yı çiz­gi­si üze­rin­de bu­luş­tu­ğu an­da sert vur­du top Ra­ma­zan’ın sa­ğın­dan kö­şe­den ağ­la­ra gi­din­ce ev sa­hi­bi ta­kım maç­ta 1-0 üs­tün­lü­ğü ya­ka­la­dı.
90. da­ki­ka­da Ço­rum Be­le­di­yes­por be­ra­ber­lik go­lü gel­di. 88. da­ki­ka­da ka­za­nı­lan kor­ner atı­şın­da Ya­kup Ka­yış’ın kul­lan­dı­ğı to­pa iyi yük­se­len Em­re Okur ka­fa­yı vur­du sa­vun­ma­da Bi­lal to­pu el­le ke­sin­ce ma­çın ha­ke­mi pe­nal­tı nok­ta­sı­nı gös­ter­di. Atı­şı kul­la­nan Abu­zer to­pu ve ka­le­ci­yi ay­rı kö­şe­le­re gön­de­re­rek ma­çın sko­ru­nu be­lir­le­yen go­lü at­tı: 1-1

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER