‘Aday deðilim’

Ço­rum Be­le­di­yes­por’da Ge­nel Ku­rul 25 Ma­yıs cu­ma gü­nü ya­pı­la­cak. Ku­lüp Baş­ka­nı Ömer Ba­la­ban bu ge­nel ku­rul­da gö­rev al­ma­ya­ca­ğı­nı an­cak dün ol­du­ğu gi­bi bun­dan son­ra­ki sü­reç­te­de mad­di ve ma­ne­vi ola­rak üze­ri­ne dü­şe­ni yap­ma­ya de­vam ede­ce­ği­ni söy­le­di.

‘Aday deðilim’

HA­LİL ÖZ­TÜRK

Ço­rum Be­le­di­yes­por’da Ge­nel Ku­rul 25 Ma­yıs cu­ma gü­nü ya­pı­la­cak. Ku­lüp Baş­ka­nı Ömer Ba­la­ban bu ge­nel ku­rul­da gö­rev al­ma­ya­ca­ğı­nı an­cak dün ol­du­ğu gi­bi bun­dan son­ra­ki sü­reç­te­de mad­di ve ma­ne­vi ola­rak üze­ri­ne dü­şe­ni yap­ma­ya de­vam ede­ce­ği­ni söy­le­di.

Ömer Ba­la­ban, yö­ne­tim ola­rak ola­ğan ge­nel ku­ru­lun se­zon so­nu ya­pı­la­ca­ğı­nı da­ha ön­ce açık­la­dık­la­rı­nı ve yap­tık­la­rı gö­rüş­me­ler so­nun­da 25 Ma­yıs cu­ma gü­nü ge­nel ku­ru­lun ya­pıl­ma­sı­na ka­rar ver­dik­le­ri­ni söy­le­di.

Bu ge­nel ku­rul­da gö­re­ve ye­ni­den ta­lip ol­ma­ya­ca­ğı­nı da­ha ön­ce­den açık­la­dı­ğı­nı be­lir­ten Baş­kan Ömer Ba­la­ban ‘Geç­miş­te ol­du­ğu gi­bi bun­dan son­ra­ki sü­reç­te­de her tür­lü des­te­ği ver­me­ye de­vam ede­ce­ği­ni be­lir­te­rek ‘Kır­mı­zı Si­yah­lı renk­le­re gö­nül ver­miş bi­ri­si ola­rak ye­ni olu­şa­cak yö­ne­ti­mi şim­di­den ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum.

Ço­rum sev­da­lı­sı bi­ri ola­rak bi­zim renk­le­ri­mi­zin Kır­mı­zı-Si­yah ol­du­ğu­nun bi­lin­me­si­ni is­ti­yo­rum. Dün ol­du­ğu gi­bi bun­dan son­ra­ki sü­reç­te de mad­di ve ma­ne­vi üze­ri­me dü­şen ne var­sa yap­ma­ya ha­zı­rım. Ye­ni oluş­tu­ru­la­cak olan yö­ne­ti­me şim­di­den ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum’ de­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER