Alkışlar Kerem’e

Darbe aldı hafıza kaybı yaşadı serum takıldı ambulansla hastaneye götürüldü ancak yoldan ambulansı geri dönderdi ve kolunda serum ile maç sonu sevincine katıldı.

Alkışlar Kerem’e

HA­RUN AK­KA­YA
Ço­rum Be­le­di­yes­por’un iç sa­ha maç­la­rın­da on­bir­de for­ma şan­sı bu­lan genç Ke­rem bu­nu ne ka­dar hak et­ti­ği­ni dün bir kez da­ha gös­ter­di.
Genç fut­bol­cu oyun­da kal­dı­ğı 80 da­ki­ka­lık bö­lüm­de­ki per­for­man­sı ile mü­ca­de­le­si ile bü­yük al­kış al­dı. Bu da­ki­ka­da ra­ki­bi ile gir­di­ği iki­li mü­ca­de­le­de yer­de ka­lan ve yü­rek­le­ri ağ­za ge­ti­ren Ke­rem ya­pı­lan ilk mü­da­he­le­nin ar­dın­dan he­men am­bu­lans­la has­ta­ne­ye kal­dı­rıl­dı. An­cak genç fut­bol­cu yol­da se­rum ta­kıl­dık­tan son­ra yol­dan ma­ça dön­mek is­te­di­ği­ni be­lir­te­rek am­bu­lan­sı ge­ri çe­vi­ri­yor ve ma­çın son bö­lü­mün­de sa­ha­da olu­yor.
Ko­lun­da se­rum ile bir­lik­te ma­çın bi­tiş anın­da ar­ka­daş­la­rı ile se­vin­ci­ni ya­şı­yor ar­dın­dan da on­lar­la bir­lik­te ta­raf­tar­la­rı­nın önü­ne gi­de­rek mut­lu­lu­ğu­nu sür­dü­rü­yor.
Bu lig­de ba­şa­rı­lı ol­mak için bu inan­ca ve dü­şün­ce­ye sa­hip fut­bol­cu­la­ra çok ih­ti­yaç var. Uma­rız Ke­rem’in bu gö­rün­tü­le­ri sa­ha­da ge­zi­nen abi­le­ri­ne ve ar­ka­daş­la­rı­na ör­nek olur.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Çorumlu
Çorumlu - 4 yıl Önce

Bu gobelde iş var. Sürekli oynatılırsa milli takıma kadar gider.

SIRADAKİ HABER