Amatör Spor Haftası’na sönük açılış

8-14 Ekim tarihleri arasında kutlanan Amatör Spor Haftası dün düzenlenen sönük bir törenle başladı. Adil Candemir Güreş Eğitim Merkezi önünde başlayan yürüyüşün ardından az sayıdaki sporcu Spor Salonu arkasındaki potalarda düzenlenen sade tören ile haftayı açtı. Törenin en renkli sahnesi ise minik tekvandocu kızın yaptığı görsel şov ve sonundaki bayrak açma sahnesi oldu

Amatör Spor Haftası’na sönük açılış

HARUN AKKAYA

Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan her yıl dü­zen­le­nen Ama­tör Spor Haf­ta­sı dün dü­zen­le­nen yü­rü­yüş ve ar­dın­dan dü­zen­le­nen gös­te­ri­ler ile so­na er­di.
Ama­tör Spor Haf­ta­sı et­kin­lik­le­ri dün sa­at 11’de Adil Can­de­mir Gü­reş Eği­tim Mer­ke­zi önün­den baş­la­yan yü­rü­yüş ile start al­dı. Bu yü­rü­yü­şe Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İl Mü­dü­rü Ha­şim Eğer, Ama­tör Spor Ku­lüp­le­ri Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Se­fer Kur­ta­ran, Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İl Mü­dür­lü­ğü Şu­be Mü­dür­le­ri, ASKF Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­le­ri çok sa­yı­da bran­şın il tem­sil­ci­si, an­tre­nö­rü e spor­cu­la­rı ka­tıl­dı­lar.

Du­yu­ru­nun ye­ter­siz ol­ma­sın­dan do­la­yı ka­tı­lı­mın dü­şük ol­du­ğu göz­le­nen yü­rü­yüş Ga­zi Cad­de­si kal­dı­rı­mın­dan de­vam et­ti ve Spor Sa­lo­nu ar­ka­sın­da­ki po­to­la­rın bu­lun­du­ğu alan­da so­na er­di. Bur­da dü­zen­le­nen açı­lış tö­re­ni ise say­gı du­ru­şu ve İs­tik­lal Mar­şı ile baş­la­dı.

Ar­dın­dan Ama­tör Spor Ku­lüp­le­ri Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Se­fer Kur­ta­ran bir ko­nuş­ma yap­tı. Ama­tör spo­run geç­miş­te ga­ri­ban­lı­ğın fa­kir­li­ğin kol gez­di­ği bir alan ol­du­ğu­nu ve spor yap­mak için mal­ze­me bul­ma­nın im­kan­sız ha­le gel­di­ği bir dö­nem­den bu­gün tek tip kı­ya­fet­ler­le spor yap­ma im­ka­nı­na ka­vuş­tu­ğu­nu söy­le­di.

Kur­ta­ran, ama­tör spo­run ge­li­şi­mi için dev­le­tin ver­di­ği im­kan­la­ra her­ke­si­min kat­kı ver­me­si ha­lin­de spor­da çok da­ha ba­şa­rı­lı so­nuç­la­ra im­za ata­cak­la­rı­na inan­dı­ğı­nı be­lir­te­rek ‘Spor­tif alan­da­ki bu ça­lış­ma­la­rı­mız­da her za­man bi­zim ya­nı­mız­da olan ve des­tek ve­ren Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İl Mü­dü­rü­müz Ha­şim Eğer ve tüm mü­dür­lük per­so­ne­li­ne te­şek­kür edi­yo­rum’ de­di.

Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İl Mü­dü­rü Ha­şim Eğer ise tö­ren­de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da spor ah­la­ğı vur­gu­su yap­tı. Eğer, ama­tör spo­run öne­mi­ne dik­kat çek­ti ve bu alan­da ya­pı­lan ça­lış­ma­la­rın ili­mi­zi ve ül­ke­mi­zi tem­sil ede­cek ba­şa­rı­lı spor­cu­la­rın ye­tiş­me­si için ha­ya­ti önem ta­şı­dı­ğı­nı söy­le­di.

Eğer, spor yap­ma­nın öne­mi­nin ar­tık her ke­sim­ler ta­ra­fın­dan ka­bul edil­di­ği­ni an­cak elit spor­cu ye­tiş­tir­mek için­de çok ça­lış­ma­nın öne­mi­ni be­lir­te­rek ‘Bu nok­ta­da an­tre­nör ar­ka­daş­lar­dan is­te­ği­miz spor yap­tı­rır­ken spor ah­la­kı­nı­da ço­cuk­la­rı­mı­za öğ­ret­men­le­ri. Spor ah­la­kı ol­ma­dan ba­şa­rı­lı ol­mak zor sür­dü­rü­le­bi­lir ba­şa­rı ise müm­kün de­ğil­dir. Bu yüz­den tüm an­tre­nör­le­ri­miz­den han­gi branş olur­sa ol­sun spor­tif ça­lış­ma­nın ya­nın­da spor ah­la­kı­nı­da öğ­ret­men­le­ri’ de­di.
Tö­ren da­ha son­ra vo­ley­bol, fut­bol ve tek­van­do bran­şın­da gös­te­ri­ler ile so­na er­di. Ama­tör Spor Haf­ta­sı de­ği­şik branş­lar­da haf­ta bo­yun­ca ya­pı­la­cak tur­nu­va­lar ile dü­zen­le­ne­cek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER