Amatör Spor Haftası’nda Belediye’den amatör kulüplere malzeme dağıtımı

Amatör Spor Haftasında Çorum Belediyesi il merkezinde faaliyet gösteren 54 kulübe faaliyet gösterdikleri branşlara göre malzemeleri bugün dağıtılacak. Atatürk Spor Salonu’ndaki tören saat 11.30’da başlayacak.

Amatör Spor Haftası’nda Belediye’den amatör kulüplere malzeme dağıtımı

HA­RUN AK­KA­YA
Ço­rum Be­le­di­ye­si bu­gün dü­zen­le­ne­cek tö­ren­le il mer­ke­zin­de fa­ali­yet gös­te­ren 54 ku­lü­pe mal­ze­me­le­ri­ni da­ğı­ta­cak. Genç­lik ve Spor Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen Ama­tör Spor Haf­ta­sı et­kin­lik­le­ri bu­gün dü­zen­le­ne­cek yü­rü­yüş ile baş­la­ya­cak.


Sa­at 10.00’da Sa­at Ku­le­si’nde top­la­na­cak olan spor­cu­lar Ata­türk Anı­tı­na ka­dar yü­rü­ye­cek ve bur­da anı­ta çe­lek ko­ya­cak­lar. Say­gı du­ru­şu ve İs­tik­lal Mar­şı’nın ar­dın­dan ise ka­fi­le Ata­türk Spor Sa­lo­nu ar­ka­sın­da­ki po­ta­lar­da ya­pı­la­cak gös­te­ri­le­re ge­ce­cek­ler.


Bu gös­te­ri­le­rin ar­dın­dan ise spor­cu­lar ve di­ğer ka­tı­lım­cı­lar Ata­türk Spor Sa­lo­nu’na ge­çe­rek bur­da Be­le­di­ye ta­ra­fın­dan dü­zen­le­ne­cek mal­ze­me da­ğı­tım tö­re­ni­ne ka­tı­la­cak­lar.  Ço­rum Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan geç­ti­ği­miz yıl­lar­da ma­hal­le­ler ara­sı fut­bol tur­nu­va­sın­da mü­ca­de­le eden ku­lüp­le­re da­ğı­tı­lan mal­ze­me­le­rin kap­sa­mı bu yıl ge­niş­le­til­di.


Ço­rum Be­le­di­ye­si Spor Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan ya­pı­lan ça­lış­ma so­nun­da il mer­ke­zin­de fa­ali­yet gös­te­ren 54 ku­lü­be mal­ze­me alın­dı. Ku­lüp­le­rin fa­ali­yet gös­ter­dik­le­ri  ve ih­ti­yaç duy­duk­la­rı branş­la­ra gö­re alı­nan mal­ze­me­ler bu­gün Ata­türk Spor Sa­lo­nu’nda dü­zen­le­ne­cek tö­ren­le ku­lüp­le­re da­ğı­tı­la­cak.

Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2018, 11:15
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER