Aygün’e teşekkür plaketi

Se­kiz Yıl Okul Spor­la­rı İl Tem­sil­ci­li­ği gö­re­vi­ni yü­rü­ten Ba­ki Ay­gün’e Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İl Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan te­şek­kür pla­ke­ti ve­ril­di. Ay­gün pla­ket için te­şek­kür et­ti ve BE­DER Baş­ka­nı ola­rak Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül’den okul­la­ra mal­ze­me des­te­ği is­te­di.

Aygün’e teşekkür plaketi

YÜK­SEL BA­SAR
Okul Spor­la­rı açı­lış tö­re­nin­de 8 yıl­dır Okul Spor­la­rı İl Tem­sil­ci­li­ği gö­re­vi­ni yü­rü­ten Ba­ki Ay­gün’e te­şek­kür pla­ke­ti ve­ril­di.
Geç­ti­ği­miz se­zon so­nun­da gö­re­vi bı­ra­kan Ba­ki Ay­gün’e dün dü­zen­le­nen se­zon açı­lış top­lan­tı­sın­da ge­rek Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İl Mü­dü­rü Ha­şim Eğer ge­rek­se Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül ko­nuş­ma­la­rın­da öv­gü do­lu söz­ler söy­le­di­ler.
Tö­ren­de Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İl Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan te­şek­kür pla­ke­ti­ni Ba­ki Ay­gün’e Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül ver­di.
Ba­ki Ay­gün pla­ke­ti al­dık­tan son­ra yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da ön­ce­lik­li ola­rak ken­di­si hak­kın­da söy­le­nen söz­le­re çok te­şek­kür et­ti ve bu ca­mia için­de ol­mak­tan duy­du­ğu gu­ru­ru di­le ge­tir­di.
Ay­gün ko­nuş­ma­sın­da da­ha son­ra Be­den Eği­ti­mi Öğ­ret­men­le­ris­por Ku­lü­bü Baş­ka­nı ola­rak Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül’den bir ta­lep­te bu­lun­du. Ay­gün, okul­lar­da spor ko­lu pa­ra­sı top­la­na­rak mal­ze­me alı­mı­nın ya­pıl­dı­ğı­nı bu­nun beş yıl­dır ya­sak­lan­dı­ğı­nı söy­le­di.


Geç­ti­ği­miz yıl­lar­da İl Özel İda­re­si büt­çe­sin­den kat­kı sağ­lan­dı­ğı­nı an­cak ye­ter­li ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Ba­ki Ay­gün, Be­le­di­ye’nin ama­tör spor­la­ra yap­tı­ğı mal­ze­me yar­dı­mı kap­sa­mı­na okul­la­rı­da da­hil et­me­si­ni is­te­di.
Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül ise bu ko­nu­yu de­ğer­len­di­re­cek­le­ri­ni önü­müz­de­ki yıl­ki mal­ze­me da­ğı­tı­mın­da bu­nun ger­çek­le­şe­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER