Başkan Gül’den ‘AMATÖR’ spora müjde

Belediye Başkanı Zeki Gül, Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı, Güreş Eğitim Merkezi ve Tenis Kortlarının bulunduğu bölümde yeni imar düzenlemesi yapılacağını, Atatürk Spor Salonu ile 1 ve 2 nolu sentetik futbol sahalarının ise şimdilik hizmete devam edeceğini Bakan Bak’a aktardı. Başkan Gül’ün bu açıklaması amatör spor camiasında büyük sevinçle karşılandı.

Başkan Gül’den ‘AMATÖR’ spora müjde

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül’den ama­tör spo­ra müj­de. Baş­kan Gül, mev­cut Ata­türk Spor Sa­lo­nu ile 1 ve 2 no­lu sen­te­tik çim sa­ha­la­rın şim­di­lik ye­rin­de ka­la­ca­ğı­nı ve hiz­me­te de­vam ede­ce­ği­ni yal­nız­ca Dr. Tur­han Kı­lıç­cı­oğ­lu Sta­dı, Gü­reş Eği­tim Mer­ke­zi ve Te­nis Kort­la­rı­nın bu­lun­du­ğu alan­la­rın yı­kı­la­ca­ğı­nı açık­la­dı.

Haf­ta için­de şe­hit ce­na­ze­si için Ço­rum’a ge­len Genç­lik ve Spor Ba­ka­nı Os­man Aş­kın Bak ile ko­nu hak­kın­da gö­rü­şen Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül ko­nu hak­kın­da ay­rın­tı­lı bil­gi ver­di. Da­ha ön­ce­ki pro­to­kol­de tüm te­sis­le­rin yı­kı­la­rak ye­ri­ne baş­ka yer­ler­de ye­ni­le­ri­nin ya­pıl­ma­sı­nın yer al­dı­ğı­nı an­cak ama­tör spo­run ge­li­şi­mi­ne en­gel ola­ca­ğı ge­rek­ce­si ile bu ka­rar­dan vaz­geç­tik­le­ri­ni ken­di­si­ne ilet­ti.

Baş­kan Gül, ya­pı­mı de­vam eden ye­ni stad­yum ve spor sa­lo­nu in­şa­at­la­rın­da so­na ge­lin­di­ği­ni ye­ni te­sis­le­ri hiz­me­te aç­tık­la­rın­da es­ki­le­ri­ni yı­ka­cak­la­rı­nı be­lir­te­rek Dr. Tur­han Kı­lıç­cı­oğ­lu Sta­dı, Gü­reş Eği­tim Mer­ke­zi ve Te­nis Kort­la­rı­nın bu­lun­du­ğu bö­lü­mü imar dü­zen­le­me­si ya­pa­rak Be­le­di­ye’ye ge­lir ge­ti­re­cek bir pro­je ya­pa­cak­la­rı­nı Ba­kan Bak’a an­lat­tı.

Ama­tör spo­run yıl­lar­dır yü­kü­nü çe­ken ve mer­ke­zi ol­ma­sı ne­de­ni ile Spor Sa­lo­nu ve 1-2 No­lu Sen­te­tik fut­bol sa­ha­la­rı şim­di­lik hiz­me­te de­vam ede­ce­ği­ni be­lir­ten Baş­kan Gül. Önü­müz­de­ki dö­nem­ler­de fark­lı bir uy­gu­la­ma ola­bi­le­ce­ği­ni an­cak şu an için böy­le bir dü­şün­ce­le­ri­nin ol­ma­dı­ğı­nı söz­le­ri­ne ek­le­di.

Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül’ün bu dü­şün­ce­le­ri ama­tör spor ca­mi­asın­da bü­yük se­vinç­le kar­şı­lan­dı. Ama­tör fut­bo­lun bü­yük yü­kü­nü çe­ken ve özel­lik­le ço­cuk­la­rın gü­nün her saa­tin­de çok ko­lay ula­şım sağ­la­dı­ğı fut­bol sa­ha­la­rı ve di­ğer branş­la­rın an­tren­man yap­tı­ğı spor sa­lo­nu­nun ay­nı yer­le­rin­de hiz­me­te de­vam ede­cek ol­ma­sı Ço­rum’da spo­run ge­li­şi­mi­ne bü­yük kat­kı ve­re­ce­ği­ni be­lir­ten ama­tör ca­mia bu ko­nu­da Baş­kan Gül’e te­şek­kür et­ti.

Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2018, 14:12
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER