Başkan Özcan’dan Sayhan’a tam destek

‘Ayağım taşa takılsa, bilirim düşmeme izin vermeyecek bir ağabey durur yanımda’

Başkan Özcan’dan Sayhan’a tam destek

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por Baş­ka­nı Fa­tih Öz­can, Fat­sa Be­le­di­yes­por ma­çı ön­ce­sin­de Tek­nik Di­rek­tör Fah­ret­tin Say­han ile sa­ha içe­ri­sin­de uzun bir soh­bet yap­tı.
Maç ön­ce­si ta­kım­lar sa­ha­ya çık­tı­ğı an­da Say­han ile bir­lik­te ka­le ar­ka­sın­da uzun sü­ren bir gö­rüş­me ya­pan Fa­tih Öz­can gö­rüş­me­nin içe­ri­ği ile il­gi­li ola­rak bil­gi ver­me­di. An­cak bu ko­nuş­ma­nın ar­dın­dan sos­yal med­ya he­sa­bın­dan yap­tı­ğı pay­la­şım gö­rüş­me­nin içe­ri­ği hak­kın­da bil­gi ver­di.


Fah­ret­tin Say­han ile gö­rüş­me anın­da­ki fo­toğ­ra­fı kul­la­nan Baş­kan Öz­can ‘‘Aya­ğım ta­şa ta­kıl­sa, bi­li­rim düş­me­me izin ver­me­ye­cek bir ağa­bey du­rur ya­nım­da’ no­tu­nu düş­tü ve Fah­ret­tin Say­han’ı eti­ket­le­di. Bu­da Baş­kan Öz­can’ın Say­han’a açık des­te­ği ola­rak yo­rum­lan­dı.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Cello
Cello - 4 yıl Önce

Hani destek sn FATİH bey destek dediğin gün ertesi gönderdin gerçekçi olun ha hocalar gider gelir bunlar ayrı şeyler ama arkandayım de hemen 3-4 gün sonra gönder nerede kaldı samimiyet

SIRADAKİ HABER