Bayanlarda Eskiþehir erkeklerde Çorum finallerde

11’er bayan ve erkek takımının mücadele ettiği KYK Spor Oyunları Masa Tenisi grup birinciliği erkeklerde Çorum bayanlarda ise Eskişehir birinci olarak Türkiye finallerine gitme hakkı kazandılar.

Bayanlarda Eskiþehir     erkeklerde Çorum finallerde

HA­LİL ÖZ­TÜRK
KYK Spor Oyun­la­rı Ma­sa Te­ni­si grup mü­sa­ba­ka­la­rın­da Ço­rum er­kek ta­kı­mı 1. ola­rak fi­nal­ler­de mü­ca­de­le et­me­ye hak ka­za­nır­ken ba­yan ta­kı­mı ise dör­dün­cü ol­du. Pa­zar­te­si gü­nü baş­la­yan ve dün sa­bah oy­na­nan fi­nal maç­la­rı ile so­na eren grup bi­rin­ci­li­ğin­de 11 ba­yan ve 11 er­kek il ta­kı­mın­dan top­lam 88 spor­cu mü­ca­de­le et­ti. Mü­sa­ba­ka­lar so­nun­da ba­yan­lar­da Es­ki­şe­hir er­kek­ler­de ise Ço­rum ta­kı­mı bi­rin­ci ola­rak Tür­ki­ye fi­nal­le­rin­de mü­ca­de­le et­me­ye hak ka­zan­dı.

Er­kek­ler­de Bur­han Tu­fan, Umut Co­şar, Azad En­gin ve Eren Şim­şek’li kad­ro­su ile mü­ca­de­le eden Ço­rum KYK ta­kı­mı ele­me maç­la­rın­da Zon­gul­dak, An­ka­ra ve Kas­ta­mo­nu ta­kım­la­rı­nı zor­lan­ma­dan 3-0 ye­ne­rek fi­nal gru­bu­na yük­sel­me­yi ba­şar­dı.

Fi­nal Gru­bun­da ise ilk ola­rak Çan­kı­rı’yı ikin­ci ma­çın­da An­ka­ra’yı son maç­ta ise Ka­ra­bük’ü hiç maç ver­me­den 3-0’lık skor­lar­la ye­ne­rek grup bi­rin­ci­si ola­rak Tür­ki­ye fi­nal­le­ri­ne yük­sel­me­ye hak ka­zan­dı. Ka­ra­bük ikin­ci An­ka­ra üçün­cü Çan­kı­rı ise dör­dün­cü­lük ödül­le­ri­nin sa­hi­bi ol­du­lar.

Ba­yan­lar­da Gam­ze Şa­hin, Can­su Gü­ney­li, Bu­se Küb­ra Bi­li­ci ve Se­lin Or­han’lı kad­ro­su ile mü­ca­de­le eden Ço­rum ta­kı­mı ilk ma­çın­da An­ka­ra’ya 3-2 ye­nil­di ikin­ci ma­çın­da Es­ki­şe­hir’i 3-1 yen­di son ma­çın­da ise Bo­lu’yu 3-2 ye­ne­rek grup ikin­ci­si ola­rak di­ğer grup ikin­ci­le­ri ile fi­nal gru­bu­na yük­sel­mek için mü­ca­de­le et­me­ye hak ka­zan­dı. Bu ele­me maç­la­rın­da Kı­rık­ka­le’yi 3-1, Kas­ta­mo­nu’yu ise 3-0 ye­nen Ço­rum ba­yan ta­kı­mı fi­nal gru­bun­da mü­ca­de­le et­me­ye hak ka­zan­dı.

Fi­nal Gru­bun­da ise Es­ki­şe­hir’e 3-2 ye­ni­len Ka­ra­bük’ü 3-1 ye­nen Ço­rum ba­yan ta­kı­mı son ma­çın­da ise Zon­gul­dak’a 3-1 ye­ni­le­rek fi­nal gru­bu maç­la­rı­nı üçün­cü ola­rak ta­mam­la­dı. Es­ki­şe­hir’in bi­rin­ci, Zon­gul­dak’ın ikin­ci ol­du­ğu ba­yan­lar ma­sa te­ni­sin­de Ka­ra­bük ise dör­dün­cü­lük ku­pa­sı­nın sa­hi­bi ol­du.

Tür­ki­ye ge­ne­lin­de se­kiz grup mer­ke­zin­de ya­pı­lan grup maç­la­rı so­nun­da bi­rin­ci olan se­kiz ta­kım 3-4 Ma­yıs ta­rih­le­ri ara­sın­da Ço­rum’da ya­pı­la­cak olan Tür­ki­ye fi­nal­le­rin­de mü ca­de­le ede­cek­ler.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER