BEDER Çankırı grubunda kayıpsız devam ediyor

Çankırı’da devam eden Kulüplü Genç bayanlar voleybol grup birinciliğinde Çorum Beden Eğitimi Öğretmenlerispor ilk iki maçını kazanarak Türkiye finallerine gitmek için büyük avantaj yakaladı.

BEDER Çankırı grubunda kayıpsız devam ediyor

YÜK­SEL BA­SAR

Ço­rum Be­den Eği­ti­mi Öğ­ret­men­le­ri, Çan­kı­rı’da ilk iki ma­çı­nı ka­za­na­rak fi­nal­ler için bü­yük avan­taj ya­ka­la­dı­lar.
Cu­ma gü­nü baş­la­yan Ku­lüp­lü Genç Ba­yan­lar vo­ley­bol grup bi­rin­ci­li­ğin­de Ço­rum BE­DER ilk ma­çın­da Kı­rık­ka­le Genç­liks­por kar­şı­sın­da al­dı­ğı 3-1’lik ga­li­bi­yet­le iyi baş­lan­gıç yap­tı.
BE­DER gru­bun­da­ki ikin­ci ma­çın­da pa­zar gü­nü ev sa­hi­bi Çan­kı­rı Cum­hu­ri­yet Ana­do­lu Li­se­si ile kar­şı­laş­tı. Geç­ti­ği­miz yıl fi­nal ma­çın­da tay­bre­ak se­tin­de ye­nil­di­ği ra­ki­bi önün­de bu kez çok üs­tün bir oyun so­nun­da ra­ki­bi­ne 25-7, 25-23 ve 25-16’lık set­ler­le 3-0 ga­lip ge­le­rek ikin­ci ma­çı­nı­da ka­zan­ma­yı ba­şar­dı.
Ço­rum Be­der gruq­ta üçün­cü ma­çın­da dün ak­şam sa­at­le­rin­de Kas­ta­mo­nu Taş­köp­rü ile kar­şı­laş­tı. Bu­gün sa­bah se­an­sın­da ise sa­at 11.30’da Si­nop Poy­razs­por ta­kı­mı ile kar­şı­la­cak ve grup maç­la­rı­nı ta­mam­la­ya­cak. He­def grup­tan bi­rin­ci ola­rak çı­ka­rak Tür­ki­ye fi­nal­le­rin­de mü­ca­de­me et­mek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER