Belediye’den AMATÖR SPOR’A büyük destek

Çorum Belediyesi tarafından bu yıl il merkezinde faaliyet gösteren 54 kulübe yapılan malzemeler dün düzenlenen törenle dağıtıldı.

Belediye’den AMATÖR SPOR’A büyük destek

HALİL ÖZTÜRK
Ço­rum Be­le­di­ye­si il mer­ke­zin­de fa­ali­yet gös­te­ren 54 spor ku­lü­bü­ne top­lam ma­li­ye­ti 200 bin li­ra olan mal­ze­me da­ğıt­tı. Mal­ze­me da­ğı­tım tö­re­ni dün Ata­türk Spor Sa­lo­nu’nda ya­pıl­dı.
Da­ğı­tım tö­re­ni­ne Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Tur­han Can­dan, Mil­li Eği­tim Mü­dür Yar­dım­cı­sı Hü­se­yin Kır, ASKF Baş­ka­nı Se­fer Kur­ta­ran ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­le­ri ile ku­lüp­le­rin baş­kan yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri, an­tre­nör­le­ri ve spor­cu­la­rı ka­tıl­dı­lar.
Tö­ren­de ilk ko­nuş­ma­yı ya­pan Ama­tör Spor Ku­lüp­le­ri Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Se­fer Kur­ta­ran, ama­tör spo­run en bü­yük ek­si­ği­nin mal­ze­me ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek ‘Bu­gün biz­ler mal­ze­me siz­ler ise dua­lar­la kar­şı­la­şa­cak­sı­nız. Sa­de­ce si­ze de­ğil siz­le bir­lik­te bu mal­ze­me­le­rin bi­ze ulaş­ma­sı­na emek ve­ren tüm ar­ka­daş­la­rı­mı­za te­şek­kür edi­yo­rum.


Bu mal­ze­me da­ğı­tım tö­re­ni­nin Ama­tör Spor Haf­ta­sı için­de ol­ma­sı ay­rı­ca bir an­lam ka­zan­mış­tır. Ama­tör­lük ace­mi­lik­tir ima­jı­nın yı­kıl­ma­sı­nı pro­fes­yo­nel­le­rin ama­tör­den­den ye­tiş­ti­ği­ni unu­tul­ma­ma­sı ge­re­kir. Genç­li­ği­miz­de biz­ler mal­ze­me bul­mak­ta zor­la­nır­ken bu­gün genç­le­ri­miz bu gü­zel­lik­le­ri ya­şı­yor­lar. Genç­le­ri­mi­zin­de bu im­kan­la­ra da­ha çok ça­lı­şa­rak dev­le­te te­şek­kür ede­bi­lir­ler.
İli­mi­zin spor şeh­ri ol­ma­sı da­ha gü­zel gün­ler gör­me­si ve sos­yal be­le­di­ye­ci­lik adı­na ya­pı­lan bu gü­zel hiz­met­ler­den do­la­yı her­ke­se te­şek­kür edi­yor tüm ama­tör ku­lüp­le­ri­mi­ze mal­ze­me­le­ri­nin ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum’ de­di.


Tö­ren­de da­ha son­ra ko­nu­şan Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İl Mü­dü­rü Ha­şim Eğer ise ama­tör spo­ra her za­man bü­yük des­tek ve­ren Ço­rum Be­le­di­ye­si’nin bu mal­ze­me da­ğı­tı­mı ile şeh­rin spor ken­ti ol­ma­sı­na bü­yük kat­kı ve­re­ce­ği­ne inan­dı­ğı­nı söy­le­di.
Spo­run ge­li­şi­mi için ama­tör spo­run en önem­li un­sur ol­du­ğu­nu be­lir­ten Eğer, Ço­rum Be­le­di­ye­si’nin ama­tör spo­ra yap­tı­ğı kat­kı­la­rın ili­miz­de tüm branş­la­rın ge­li­şi­mi için bü­yük kat­kı sağ­la­ya­ca­ğı­na inan­dı­ğı­nı be­lir­te­rek mal­ze­me des­te­ğin­den do­la­yı Baş­kan Gül’e te­şek­kür et­ti ve mal­ze­me­le­rin tüm ku­lüp­le­re ha­yır­lı ol­ma­sı di­le­ğin­de bu­lun­du.
Tö­ren­de da­ha son­ra Ço­rum Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ku­lüp­le­re branş­la­rı­na gö­re alı­nan mal­ze­me­ler Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül ta­ra­fın­dan tek tek ve­ril­di.

Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2018, 11:01
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER