Bu sevinç Gölcük’de sürsün

Çorum Belediyespor dördüncü hafta maçında bugün saat 16’da İhsaniye İlçe Stad’ında Gölcükspor ile karşılaşacak. Kırmızı Siyahlı takımda sakat Barış yine yok kaptan Oğuzhan’ın durumu bugün netlik kazanacak. Ligde ilk deplasman maçından puansız dönen kırmızı siyahlılar ilk üç maçını kaybeden ve son sırada yer alan Gölcükspor deplasmanında ilk dış saha puanlarını almak için mücadele edecek.

Bu sevinç Gölcük’de sürsün

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por li­gin 4. haf­ta ma­çın­da bu­gün sa­at 16’da Göl­cüks­por dep­las­ma­nın­da üç pu­an ara­ya­cak. Kır­mı­zı Si­yah­lı­lar lig­de evin­de oy­na­dı­ğı iki ma­çı ka­za­na­rak al­tı pu­ana ula­şır­ken, dep­las­man­da­ki maç­tan ise pu­an­sız dön­dü. Ev sa­hi­bi Göl­cüks­por ise lig­de oy­na­dı­ğı üç maç­tan da pu­an­sız ay­rı­la­rak son sı­ra­da bu­lu­nu­yor.

Li­gin ilk dep­las­man ma­çın­da Trab­zon dep­las­ma­nın­da çok kö­tü fut­bol oy­na­yan ve sa­ha­dan mağ­lup ay­rı­lan kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım ar­dın­dan da ku­pa­da Ye­ni Amas­yas­por’a ye­ni­le­rek elen­miş­ti.

Üst üs­te iki mağ­lu­bi­ye­tin ar­dın­dan evin­de gru­bun id­di­alı ta­kım­la­rın­dan Fat­sa be­le­di­yes­por’u tek gol­le ye­ne­rek mo­ral bu­lan Ço­rum Be­le­di­yes­por bu­gün oy­na­ya­ca­ğı Göl­cüks­por ma­çı­nı ka­za­na­rak lig­de çı­kı­şa geç­mek ama­cın­da. Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım­da sa­kat­lı­ğı de­vam eden Ba­rış oy­na­ya­ma­ya­cak. Di­zin­de ağ­rı­sı olan kap­tan Oğuz­han’ın ise for­ma gi­yip gi­ye­me­ye­ce­ği bu­gün ya­pı­la­cak son kon­trol­den son­ra bel­li ola­cak.
Ev sa­hi­bi Göl­cüks­por ise se­zo­na kö­tü baş­la­dı. Lig­de ilk üç haf­ta maç­la­rın­dan mağ­lu­bi­yet­le ay­rı­lan Göl­cüks­por mağ­lup ol­du­ğu tüm maç­la­rı son da­ki­ka­lar­da ye­di­ği gol­ler­le kay­bet­ti. Genç bir kad­ro­ya sa­hip olan Göl­cüks­por kö­tü gi­di­şe son ver­mek için bu­gün evin­de oy­na­ya­ca­ğı Göl­cüks­por ma­çı­nı ka­za­na­rak mo­ral bul­mak ama­cın­da.

Lig­de maç­la­rı­nı oy­na­dı­ğı Göl­cük İl­çe Sa­ha­sı­nın ze­mi­ni­nin bo­zuk ol­ma­sı ne­de­niy­le Göl­cüks­por bu­gün oy­na­ya­ca­ğı Ço­rum Be­le­di­yes­por ma­çı­nı İh­sa­ni­ye İl­çe sa­ha­sı­na al­dı.

Ma­çı Ar­da­han böl­ge­si genç ha­ke­mi Do­ğu Yıl­maz yö­ne­te­cek. Yar­dım­cı­la­rı ise So­ner Ak­gün ve Er­han Gün­doğ­du. Dör­dün­cü ha­kem Adem Kork­maz ma­çın göz­lem­ci­si ise İs­tan­bul’dan Tun­cer Çok­ser­per.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER