‘Bu takıma sabır gösterilsin’

Teknik Direktör Fahrettin Sayhan, iki maç kaybetmenin verdiği karamsarlığı ortadan kaldırdıkları için mutlu olduklarını söyledi. Ligde oynamak isteyen takımlar için ilk haftaların zor geçtiğini, Fatsa maçında oynamak isteyen iki takımın karşılaşmasında daha net ortaya çıktığını belirten Sayhan ‘Bu kadroya sabır gösterilmesi ve destek verilmesi halinde hedefe ulaşacağına sezon başından beri söylüyorum. Her geçen hafta daha iyi olacağız yeterki bu takıma taraftarlarımız sahip çıksınlar’ dedi.

‘Bu takıma sabır gösterilsin’

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Tek­nik Di­rek­tör Fah­ret­tin Say­han iki maç­lık ka­ram­sar­lık tab­lo­su­nu or­ta­dan kal­dır­dık­la­rı için mut­lu ol­duk­la­rı­nı söy­le­di. Say­han ta­kım oyu­nu­nu otur­ma­sı ve is­te­dik­le­ri­nin sa­ha­ya yan­sı­ma­sı için za­ma­na ih­ti­yaç­la­rı ol­du­ğu­nu tek­rar­la­dı.
Lig­de ve ku­pa­da iki dep­las­man ma­çın­dan mağ­lu­bi­yet­le dön­me­le­ni­nin ar­dın­dan olu­şan ka­ram­sar tab­lo­yu or­ta­dan kal­dır­mak için Fat­sa Be­le­di­yes­por ma­çı­nı ka­zan­mak için sa­ha­ya çık­tık­la­rı­nı be­lir­te­rek ‘Er­ken bul­du­ğu­muz gol­den son­ra za­man za­man is­te­dik­le­ri­mi­zi sa­ha­ya yan­sıt­tık. Gir­di­ği­miz po­zis­yon­la­rı de­ğer­len­dir­sek da­ha er­ken ma­çı ko­pa­ra­bi­lir­dik. Önem­li olan maç so­nun­da üç pu­anı ka­zan­mak­tı bu­nu ba­şar­dı­ğı­mız için mut­lu­yuz’ de­di.
Say­han, li­gin ilk haf­ta­la­rın­da oy­na­mak is­te­yen ta­kım­lar için çok zor­lu geç­ti­ği­ni bu­nu alı­nan so­nuç­lar­dan gör­me­nin müm­kün ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek ‘Ka­pa­nan ta­kım­la­ra kar­şı oy­na­mak ve o ki­li­di aç­mak ko­lay gel­di. Pa­zar gü­nü oy­na­mak is­te­yen iki ta­kı­mın ma­çın­da gör­dük­ki fut­bol oy­na­mak is­ten­di­ği za­man or­ta­ya gü­zel­lik­ler çı­kı­yor.


Fut­bol oy­na­mak is­te­yen ta­kım­la­rın is­te­dik­le­ri­ni al­mak için za­ma­na ih­ti­ya­cı var­dır. Ço­rum Be­le­di­yes­por ola­rak biz­de za­ma­na ih­ti­ya­cı­mız var. Oyun for­ma­tı­nın yer­leş­me­si ve ta­kı­mın oyun dü­ze­ni­nin is­te­di­ği­miz dü­ze­ye gel­me­si için bi­raz sa­bır di­yo­rum ilk gün­den bu­ya­na.


Bu sa­bı­rı gös­ter­di­ği­miz tak­dir­de bu ta­kım çok iyi iş­ler ya­pa­cak­tır bun­dan emin ola­bi­lir­si­niz. Çok ka­rak­ter­li oyun­cu­lar­dan ku­ru­lu bu kad­ro Ço­rum’u öz­le­di­ği he­de­fe ulaş­tı­ra­cak güç­te ve ka­li­te­dir, ye­ter­ki bu ta­kı­ma sa­hip çı­ka­lım ve sa­bır gös­te­re­lim. Ben sa­ha­da 97 da­ki­ka sü­ren mü­ca­de­le­le­rin­den do­la­yı fut­bol­cu­la­rı yü­rek­ten kut­lu­yo­rum. Ay­rı­ca bi­ze bu zor­lu maç­tan sa­hip çı­kan ta­raf­tar­la­ra te­şek­kür edi­yo­rum. Ta­raf­tar­la­rı­mız şun­dan emin ol­sun her ge­çen haf­ta da­ha iyi ola­ca­ğız ve on­la­ra hep böy­le gü­zel­lik­ler ya­şat­mak için eli­miz­den ge­len mü­ca­de­le­yi ve­re­ce­ğiz’ de­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER