Çakiz’den ziyaret

Ço­rums­por’da ilk pro­fes­yo­nel im­za­yı 1997 yı­lın­da atan Ço­rum­lu gur­bet­çi fut­bol­cu Ça­kiz Öz­ba­har, Ço­rum Be­le­di­yes­por’u zi­ya­ret et­ti.

Çakiz’den ziyaret

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rums­por’da ilk pro­fes­yo­nel im­za­yı 1997 yı­lın­da atan Ço­rum­lu gur­bet­çi fut­bol­cu Ça­kiz Öz­ba­har, Ço­rum Be­le­di­yes­por’u zi­ya­ret et­ti. Dört se­zon kır­mı­zı si­yah­lı for­ma­yı giy­dik­ten son­ra Ke­çi­ören­gü­cü ve Gü­müş­ha­nes­por ta­kım­la­rın­da mü­ca­de­le eden Ça­kiz Öz­ba­har da­ha son­ra Fran­sa’ya dön­müş­tü.
Da­ha son­ra Al­man­ya’ya ge­çen ve bu­ra­da an­tre­nör ola­rak gö­rev yap­ma­ya baş­la­yan Ça­kiz izin­li gel­di­ği mem­le­ke­tin­de pa­zar gü­nü Muğ­las­por ma­çı­nı iz­le­di haf­ta için­de de Ço­rum Be­le­di­yes­por te­sis­le­ri­ni zi­ya­ret et­ti. Bu­ra­da Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı Ha­mit Işık ve Mus­ta­fa Al­tun­ka­ya’yı zi­ya­ret eden Ça­kiz hem Ço­rums­por’da anı­la­rı ile hoş bir soh­bet et­ti. 
Kır­mı­zı-Si­yah­lı for­ma­yı giy­mek­ten her za­man onur duy­du­ğu­nu ve Ço­rum Be­le­di­yes­por'u da Ço­rums­por ola­rak gör­dü­ğü­nü ifa­de eden Ça­kiz, ku­lüp­leş­me ve ku­rum­sal­laş­ma ko­nu­sun­da ge­li­nen nok­ta­nın se­vin­di­ri­ci ol­du­ğu­nu ifa­de et­ti.
Ço­rum Be­le­di­yes­por'un 2-1 ka­zan­dı­ğı Muğ­las­por ma­çı­nı iz­le­ye­rek Dr. Tur­han Kı­lıç­cı­oğ­lu Sta­dı ile has­ret gi­der­me im­ka­nı bul­du­ğu­nu da kay­de­den Ça­kiz; 'Açık­ça­sı ta­raf­tar ile ta­kı­mın bü­tün­leş­me­si be­ni çok et­ki­le­di. Gö­rü­yo­rum ki bir ku­lüp iyi yö­ne­til­di­ğin­de ca­mia da bu­na pa­ra­lel ola­rak ta­kım­la­rı­na sa­hip çı­kı­yor. Baş­kan Fa­tih Öz­can ile maç ön­ce­si kı­sa da ol­sa bir soh­bet et­me im­ka­nım ol­du. Genç ve idea­list bir ya­pı­ya sa­hip. On­da­ki bu he­ye­ca­nı ve Kır­mı­zı-Si­ya­ha olan aş­kı gö­rün­ce ken­di­si­nin ve yö­ne­ti­mi­nin Ço­rum Be­le­di­yes­por'a ve Ço­rum fut­bo­lu­na çok şey­ler ka­ta­ca­ğı­na inan­cım da­ha da pe­kiş­ti. İn­şal­lah ta­kı­mı­mız bu se­zon şam­pi­yon ola­rak hem Ço­rum'da­ki se­ven­le­ri­ni hem de biz gur­bet­te­ki­le­ri mut­lu ede­cek­tir' di­ye ko­nuş­tu.
Zi­ya­ret­te Baş­kan Yar­dım­cı­sı Mus­ta­fa Al­tun­ka­ya gü­nün anı­sı­na Ça­kiz Öz­ba­har'a Ço­rum Be­le­di­yes­por for­ma­sı he­di­ye et­ti.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Ömür koçalı
Ömür koçalı - 4 yıl Önce

Şu yönetimdeki ikiliye bir bakın arkadaşlar işleri shov bol fotoğraf takım BAL TAKIMINA elenmiş umurlarında değil

SIRADAKİ HABER