Çorum Belediyesi Gençlikspor’da hedef 1. Lig

Erkekler Voleybol 2. Ligi’nde mücadele edecek Çorum Belediyesi Gençliksporda bu sezonda hedef 1. lig. Geçen yılki kadrolarını büyük oranda koruduklarını ve teknik heyetin raporu doğrultusunda beş isimle kadrolarını güçlendirdiklerini belirten Kulüp Başkanı Nadir Solak pazar günü sezonun ilk maçında evlerine oynayacakları Melikgazi karşılaşmasına tüm voleybol severleri davet etti.

Çorum Belediyesi Gençlikspor’da hedef 1. Lig

HALİL ÖZTÜRK
Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por’da he­def bu se­zon 1. li­ge yük­sel­mek. Ku­lüp Baş­ka­nı  Na­dir So­lak ge­çen yıl­ki kad­ro­la­rı­nı bü­yük oran­da ko­ru­duk­la­rı­nı ve beş ye­ni isim­le güç­len­di­re­rek haf­ta so­nu baş­la­ya­cak­la­rı se­zon­da he­def­le­ri­nin 1. lig ol­du­ğu­nu söy­le­di. Geç­ti­ği­miz se­zon ilk kez er­kek­ler vo­ley­bol 2. li­gin­de mü­ca­de­le eden Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por li­gi or­ta sı­ra­lar­da ta­mam­la­mış­tı. Ye­ni se­zon için tek­nik he­ye­tin ra­po­ru doğ­rul­tu­sun­da ge­çen yıl­ki kad­ro­yu bü­yük oran­da ko­ru­yan Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por beş tec­rü­be­li isim­le kad­ro­su­nu güç­len­dir­di.

Ye­ni se­zon trans­fer­le­ri 1.Lig ta­kım­la­rın­dan Kon­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­yes­por for­ma­sı gi­yen 1993 do­ğum­lu Ya­sin Bay­sal'ın ya­nı sı­ra yi­ne 1. Lig ta­kım­la­rın­dan Bin­göl Sol­hans­por for­ma­sı gi­yen Mah­mut Öz­kı­lıç, 1995 do­ğum­lu Ça­ğa­tay Rı­fat Ka­le, geç­ti­ği­miz se­zon Ço­rum'un bir di­ğer tem­sil­ci­si olan Sun­gur­lus­por for­ma­sı gi­yen Enes Şen­türk ve Sor­gun Genç­liks­por'dan Oğuz­han  Gür­kan'ı kad­ro­su­na da­hil et­ti.

Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por’da vo­ley­bol ta­kı­mı top­lu im­za tö­re­nin­de ko­nu­şan Ku­lüp Baş­ka­nı Na­dir So­lak geç­ti­ği­miz se­zon ilk kez mü­ca­de­le et­tik­le­ri 2. lig­de is­te­dik­le­ri oyun­la­rı oy­na­ya­ma­dık­la­rı­nı ve he­def­le­ri­ne ula­şa­ma­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek ‘Ye­ni se­zon­da ay­nı he­def doğ­rul­tu­sun­da ça­lış­ma­la­rı­mı­zı sür­dü­rü­yo­ruz. Ge­çen se­zon­ki kad­ro­mu­zu bü­yük oran­da ko­ru­duk ve tek­nik he­ye­ti­mi­zin ra­po­ru doğ­rul­tu­sun­da ek­sik böl­ge­le­re tak­vi­ye­ler yap­tık.

Bir yan­dan güç­lü bir alt ya­pı oluş­tur­mak için ça­lış­ma­la­rı­mı­zı sür­dü­rür­ken ku­lüp ola­rak 1. li­ge yük­sel­mek he­de­fi ile baş­la­ya­ca­ğı­mız bu se­zon ilk maç­ta pa­zar gü­nü evi­miz­de Me­lik­ga­zi Be­le­di­yes­por ile kar­şı­la­şa­ca­ğız. Ben se­zo­nun bu ilk ma­çın­da tüm Ço­rum­lu vo­ley­bol se­ver­le­ri sa­lo­na bek­li­yo­rum. On­la­rın ve­re­ce­ği des­tek­le se­zo­na ga­li­bi­yet ile baş­la­mak is­ti­yo­ruz’ de­di.

Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2018, 10:48
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER