Çorum FK hayırlı olsun

Çorum Belediyespor’un isminin değiştirilmesi için yapılan Olağanüstü Genel Kurul’da yönetime yetki verildi. Yasal işlemler tamamlandıktan sonra Çorum Belediyespor’un ismi Futbol Futbol Kulübü AŞ olarak değiştirilecek. Bu isim değişikliği ile Çorum Belediyespor’un futbol branşındaki tüm aktif ve pasif varlıkları yeni kurulacak şirkete devredilecek.

Çorum FK hayırlı olsun

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por’un isim de­ği­şik­li­ği için yö­ne­ti­me yet­ki ve­ril­me­si Ola­ğa­nüs­tü Ge­nel Ku­rul’da oy bir­li­ği ile ka­bul edil­di. Ço­rum Be­le­di­yes­por’un is­mi Ço­rum Fut­bol Ku­lü­bü AŞ ola­rak de­ğiş­ti­ri­le­cek.
Dün Tur­gut Özal Kon­fe­rans Sa­lo­nu’nda dü­zen­le­nen Ola­ğa­nüs­tü Ge­nel Ku­rul’a AK Par­ti İl Baş­ka­nı Meh­met Ka­ra­dağ, Ço­rum Be­le­di­yes­por Baş­ka­nı Fa­tih Öz­can ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri ile, ku­lüp üye­le­ri ve ta­raf­tar­lar ka­tıl­dı­lar.

Ge­nel Ku­rul’da Di­van He­ye­ti Ke­mal Kan, Mus­ta­fa Öz­can ve Ha­san Eker’den oluş­tu. Ge­nel Ku­rul baş­la­ma­dan ön­ce Ço­rum Be­le­di­yes­por Baş­ka­nı Fa­tih Öz­can ve AK Par­ti İl Baş­ka­nı Meh­met Ka­ra­dağ bi­rer ko­nuş­ma yap­tı­lar.

Bu ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan say­gı du­ru­şu ve is­tik­lal mar­şı söy­len­di. Ar­dın­dan da isim de­ği­şik­li­ği için yö­ne­ti­me yet­ki ve­ril­me­si is­te­nen mad­de oku­na­rak oy­lan­dı ve ka­bul edil­di. Bu mad­de­ye gö­re Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu Fut­bol Ku­lüp­le­ri tes­cil ta­li­ma­tı­nın 14. ve 15. mad­de­le­ri uya­rın­ca Ço­rum Be­le­di­yes­por Ku­lü­bü Der­ne­ği bün­ye­sin­de yer alan fut­bol şu­be­si­nin tüm ak­tif ve pa­sif­le­riy­le be­ra­ber ku­rul­muş ya­da ku­ru­la­cak olan bir ano­nim şir­ke­ti­ne sü­re­siz ola­rak dev­re­dil­me­si­ne, dev­re­di­len fut­bol şu­be­sin­de­ki borç­lar­dan do­la­yı der­ne­ği­mi­zin iki yıl sü­re ile so­rum­lu­lu­ğu­nun de­vam et­me­si­ne, de­vir­le il­gi­li her tür­lü iş­le­mi ve söz­leş­me­yi yap­ma­ya, Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu, Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı, Spor To­to Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, Spor To­to Teş­ki­lat Baş­kan­lı­ğı, Ama­tör Spor Ku­lüp­le­ri Fe­de­ras­yo­nu, Tür­ki­ye Mil­li Olim­pi­yat Ko­mi­te­si ve bağ­lı ku­rum ve ku­ru­luş­la­ra de­vir ile il­gi­li baş­vu­ru ve gö­rüş­me­le­ri yap­ma­ya, şir­ket­le de­vir söz­leş­me­si ya­pıl­ma­sı ve ge­re­ken tüm iş­lem­le­in ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si hu­su­sun­da der­nek yö­ne­ti­mi­ne en ge­niş şe­kil­de yet­ki ve­ril­me­si­ne’ ka­rar ve­ril­di.

Ku­lü­bün is­mi­nin de­ğiş­ti­ril­me­si için yö­ne­ti­me yet­ki ve­ril­me­si­nin ar­dın­dan ye­ni­den kür­sü­ye çı­kan Baş­kan Fa­tih Öz­can, bu­gü­ne Ço­rum sev­da­lı­sı Ço­rums­por aşı­ğı bir isim ola­rak bu ca­mi­anın önün­de ba­şı­mı önü­me eğe­cek bir şey yap­ma­ya­ca­ğı­nı be­lir­te­rek bu de­ği­şi­me onay ve­ren tüm üye­le­re ve ka­tı­lan ta­raf­tar­la­ra te­şek­kür et­ti.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Çorumlu
Çorumlu - 4 yıl Önce

Amblemde 2019 olması
Çok iyi okur.

Çorum spor
Çorum spor - 4 yıl Önce

Amblemde 2019 olmasi iyi olur

SIRADAKİ HABER