Çorum Voleybol, Pazar’dan mutlu döndü

Ço­rum Vo­ley­bol ilk maç­ta Pa­zar Kaç­kar Sağ­lık Ko­le­ji dep­las­ma­nın­dan 3-1 ga­lip dö­ne­rek se­zo­na üç pu­an­la ve mo­ral­li baş­la­dı.

Çorum Voleybol, Pazar’dan mutlu döndü

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ba­yan­lar Vo­ley­bol 2. lig 7. grup­ta­ki tem­sil­ci­miz Ço­rum Vo­ley­bol se­zo­na Pa­zar dep­las­ma­nın­da al­dı­ğı 3-1’lik ga­li­bi­yet ve üç pu­an­la mo­ral­li baş­la­dı.
Genç oyun­cu­lar­dan ku­ru­lu kad­ro­su ile lig­de mü­ca­de­le eden Ço­rum Vo­ley­bol ilk haf­ta ma­çın­da Pa­zar Kaç­kar Sağ­lık Ko­le­ji ile kar­şı­laş­tı. Ma­ça tu­tuk baş­la­yan ve özel­lik­le hü­cum­da ha­ta­lar ya­pan tem­sil­ci­miz ilk se­ti 25-21 kay­bet­ti.
İkin­ci set­ten iti­ba­ren ise hü­cum­da üs­tün­lü­ğü ele ge­çi­ren ve sa­vun­ma­da ra­ki­bi­ne ko­lay sa­yı ver­me­yen Ço­rum Vo­ley­bol ikin­ci se­ti ay­nı skor­la ala­rak sko­ru 1-1 yap­tı. Üçün­cü set­te de mü­ca­de­le üst se­vi­ye­de ol­du. Ev sa­hi­bi ta­kım ta­raf­tar­la­rı­nın ver­di­ği des­tek ile üçün­cü set­te mü­ca­de­le­si­ni ar­tır­dı. Bu­na rağ­men oyun­da kon­tro­lü ra­ki­bi­ne kap­tır­ma­yan Ço­rum vo­ley­bol bu se­ti­de 25-22 ka­za­nar 2-1 üs­tün­lü­ğü ya­ka­la­dı.
Dör­dün­cü set­te ev sa­hi­bi ta­kı­mın fi­nal se­ti­ne ta­şı­ma ça­ba­sı kar­şı­sın­da di­ren­ci­ni kay­bet­me­yen ve oyun­da­ki kon­tro­lü elin­de bu­lun­du­ran Ço­rum Vo­ley­bol bu se­ti­de 25-21 ka­za­na­rak sa­lon­dan 3-1 ga­lip ay­rı­la­rak se­zo­na üç pu­an­la baş­la­ma­yı ba­şar­dı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER