Çorum’da Başpehlivan Ahmet Selbest

Çorum Belediyesi tarafından bu yıl Karakucak olarak düzenlenen güreşlerde toplam 279 güreşçi mücadele etti. Minder güreşine alt yapı oluşturmak için son derece uygun kilo uygulamasının yapıldığı güreşler sonunda sıkletlerinde ilk sekiz sırayı alan sporculara para ödülü ilk dört sırayı alanlara ise madalya verildi. Güreşlere vatandaşların ilgiside hayli yüksek oldu.

Çorum’da Başpehlivan Ahmet Selbest

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­ye­si Ka­ra­ku­cak Gü­reş­le­rin­de baş peh­li­van­lı­ğı Ah­met Sel­best ka­zan­dı. Cu­mar­te­si gü­nü Naz­mi Av­lu­ca sa­ha­sın­da ya­pı­lan gü­reş­ler üç ka­te­go­ri­de ve 21 ay­rı sık­let­te ya­pıl­dı. Son yıl­lar­da yağ­lı ola­rak dü­zen­le­nen gü­reş­ler bu yıl ka­ra­ku­cak ola­rak dü­zen­len­di. Min­der gü­re­şi­ne kat­kı ve­re­bi­le­cek ve sık­let­ler dik­ka­te alı­na­rak ya­pı­lan gü­reş­le­re Tür­ki­ye ge­ne­lin­den top­lam 279 gü­reş­çi ça­yı­ra çık­tı.


Sa­bah sa­at 10’da baş­la­yan gü­reş­ler sa­at 18.30 sı­ra­la­rın­da baş peh­li­van­lık fi­nal ma­çı ile so­na er­di.Baş peh­li­van­lık gü­reş­le­rin­de 30 peh­li­van ça­yı­ra çık­tı. Ya­pı­lan maç­lar so­nun­da iki Ço­rum­lu peh­li­van An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­yes­por adı­na gü­re­şen Ah­met Sel­best ile Ço­rum Be­le­di­yes­por gü­reş­çi­si Ömer Fa­ruk Ka­len­der fi­na­le yük­sel­di.


Fi­nal ma­çı bü­yük bir çe­kiş­me­ye sah­ne ol­du. 12 da­ki­ka­lık pu­an­lı bö­lüm­de iki peh­li­van­da pu­an al­ma­yı ba­şa­ra­ma­yın­ca nor­mal sü­re 0-0 be­ra­ber­lik­le bit­ti. Bu­nun üze­ri­ne al­tın pu­an uy­gu­la­ma­sı­na ge­çil­di. Tec­rü­be­li isim Ah­met Sel­best bu bö­lüm­de Ka­len­der’in bir an­lık ha­ta­sı­nı iyi de­ğer­len­dir­di ve bas­tı­ra­rak pu­anı alan ve bu yıl­ki gü­reş­le­rin baş­peh­li­van­lı­ğı­nı ka­za­nan isim ol­du.
Gü­reş­ler­de boy­la­rın­da ilk se­kiz sı­ra­yı gi­ren gü­reş­çi­le­re yak­la­şık 70 bin li­ra pa­ra ödü­lü da­ğı­tıl­dı.


Mİ­NİK­LER : 35 ki­lo : 1. Muh­sin Bar­bak, 2. Mus­ta­fa Ka­ra­bu­ğa, 3. Şev­ket Arı­cı, 4. Fur­kan Bal. 40 ki­lo: 1. Mü­ca­hit Ata­bey, 2. Yu­nus Em­re Te­ke, 3. Sez­gin Ko­şar, 4. Ke­rem Gök­yer. 50 ki­lo: 1. Ah­met Yü­cel, 2. Mu­ham­met Fa­tih Renç­ber, 3. Ah­met Kav­lu, 4. Ça­ğan Kö­se. 60 ki­lo: 1. Ser­hat Boz­kurt, 2. Fa­ruk Dil­baz, 3. Umut Er­do­ğan, 4. M. Ar­da Uy­sal. 70 ki­lo: 1. Tal­ha Us­lu, 2. Ba­ha­dır Bi­len, 3. Me­lih Ti­ren, 4. Ham­za Ali Kü­çük. +70 ki­lo: 1. Efe Anıl Al, 2. Re­cep Bak­ka­ya, 3. Oğuz­han ÇAm, 4. Mü­ca­hit Çe­lik.


YIL­DIZ­LAR: 50 ki­lo: 1. Yu­suf Er­yü­cel, 2. Si­na Ak­sa­kal, 3. Emir­han Bi­tim, 4. Mu­sap Ba­kır. 60 ki­lo: 1. Em­re Şa­hin, 2. Ömer Fa­ruk Doy­gun, 3. M. Can Da­ma­toğ­lu, 4. Al­pe­ren Bal. 70 ki­lo: 1. Ha­kan Sa­tıl­mış, 2. Oğuz­han Sa­rı­ka­ya, 3. Tu­na­han Akay, 4. Şa­han Acar. 80 ki­lo: 1. A. Se­zer Ünal, 2. Sa­met Yal­dı­ran, 3. Ah­met Do­ğan, 4. Ser­hat Şe­ner. +80 ki­lo: 1. Mus­ta­fa Tay­yip Kü­çük, 2. Ömer Ya­sin Ak­taş, 3. Ve­dat Bil­gi­li, 4. Enes Ka­ğan Sö­ke­len.
 

BÜ­YÜK­LER: Teş­vik (50-55): 1. En­gin Çe­tin, 2. Faz­lı Kar­tal, 3. Hü­se­yin Eker. Toz­ko­pa­ran (60 ki­lo) 1. Mu­sa Şa­hin, 2. Cen­giz Çi­men, 3. Si­nan Boz­kurt, 4. İb­ra­him Ha­di­yen. Des­te 1 (65 ki­lo): 1. Sa­met Şe­ref Can Ka­ra­ni, 2. Akın Bu­taş, 3. Bi­lal Ak­bı­yık, 4. Sez­gin Piş­mi­şoğ­lu. Des­te 2: (70 ki­lo) 1. Ömer Ak­bı­yık, 2. Onur Arı, 3. Şa­mil Ta­hir, 4. Mus­ta­fa Zo­pa­lı. Des­te 3: (75 ki­lo) 1. Ya­sin Bo­lat, 2. İl­yas Gü­neş, 5, Coş­kun Fı­rat, 4. Hü­se­yin Ba­kır. Kü­çük Or­ta (80 ki­lo): 1. Ser­dal Ça­tal, 2. Ali Öz­türk, 3. Bün­ya­min Coş­gun, 4. Ab­du­la­ziz De­mir­taş. Bü­yük Or­ta (85 ki­lo) 1. Na­mık Kork­maz, 2. Adem Ak­bu­lut, 3. Ha­kan La­le, 4. Er­han Kaç­maz. Ba­şal­tı: (90 ki­lo) 1. Hak­kı Cey­lan, 2. Mu­rat Öz­kan, 3. Sa­met Özars­lan, 4. Ka­an Man­dı­ra­lı­oğ­lu.. BAŞ: 90-130 ki­lo: 1. Ah­met Sel­best, 2. Ömer Fa­ruk Ka­len­der, 3. Be­kir Er­yü­cel, 4. Ali Rı­za Ka­ya.

Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2018, 10:55
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER