Çorumspor Yatırımları A.Ş.

Çorum Belediyespor’un isim değişikliğinde son aşamaya geldiklerini belirten Başkan Fatih Özcan kulübün şirketleşme nedeni ile Çorumspor Yatırımları A.Ş. olarak geçeceğini ancak sadece Çorumspor kısmını kullanacaklarını söyledi.

Çorumspor Yatırımları A.Ş.

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por’da isim de­ği­şik­li­ğin­de so­na ge­lin­di. Baş­kan Fa­tih Öz­can ku­lü­bün is­mi­nin bü­yük oran­da Ço­rum spor Ya­tı­rım­la­rı A.Ş. ola­ca­ğı­nı söy­le­di.
Ço­rums­por is­mi­ni tek ba­şı­na kul­lan­ma­la­rı­nın ya­sal ola­rak müm­kün ol­ma­dı­ğı­nı ve şir­ket­le­şen tüm ku­lüp­le­rin ay­nı yo­lu iz­le­di­ği­ni be­lir­ten Baş­kan Öz­can ‘Biz­de önü­ne ve­ya ar­ka­sı­na bir ek yap­mak ye­ri­ne Fe­ner­bah­çe, Be­şik­taş, Trab­zon gi­bi ku­lüp­le­rin­de kul­lan­dı­ğı yo­lu ter­cih et­tik ve ku­lü­bün is­mi­ni şir­ket­leş­me­ye­de uy­gun ha­le ge­tir­mek için böy­le bir ka­rar al­dık,
Ço­rum Spor Ya­tı­rım­la­rı A.Ş. ola­rak ku­lüp is­mi­nin ona­yı­nı ve im­za­sı­nı bu haf­ta için­de ata­ca­ğız. Kul­la­nım­da ise Ço­rums­por ola­rak ge­çe­cek. Ku­lüp is­mi­nin ve lo­go­su­nun ona­yı­nı ve kul­la­nım hak­kı­nı al­dık­tan son­ra­da en kı­sa sü­re­de ge­nel ku­ru­lu ya­pa­rak  isim de­ği­şik­li­ği­ni res­mi­leş­ti­re­ce­ğiz’ de­di.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Çorumlu
Çorumlu - 4 yıl Önce

Logo nun altında 2019 olsun kuruluşu
1 Ocak ta başlatın ki anlamlı olsun

Malazgirt destanı
Malazgirt destanı - 4 yıl Önce

Hayalimizdi çorumsporla üyümüştük teşekkürler belediye bir hırstı Allah iyiyi değil doğruyu sever teşekkúrler başkan

SIRADAKİ HABER