Çorum’u minderde kurtaran isim Fatih Erdoğan oldu

Tür­ki­ye Genç­ler Ser­best Gü­reş Şam­pi­yo­na­sı dün üç sık­let­te ya­pı­lan fi­nal maç­la­rı ile so­na er­di.

Çorum’u minderde kurtaran isim Fatih Erdoğan oldu

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Tür­ki­ye Genç­ler Ser­best Gü­reş Şam­pi­yo­na­sı dün üç sık­let­te ya­pı­lan fi­nal maç­la­rı ile so­na er­di. Gü­reş­ler­de Ço­rum­lu gü­reş­çi­ler bü­yük bir ha­yal kı­rık­lı­ğı ya­ra­tır­ken tek ma­dal­ya­yı 70 ki­lo­da Fa­tih Er­do­ğan ka­zan­dı. Geç­ti­ği­miz yıl ta­kım ha­lin­de Tür­ki­ye ikin­ci­si olan Ço­rum ta­kı­mı bu yıl­ki tur­nu­va­yı ise sa­de­ce bir ma­dal­ya ile ta­mam­la­dı.
Per­şem­be gü­nü ya­pı­lan mü­sa­ba­ka­lar ile baş­la­yan Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sı Ço­rum Be­le­di­ye­si’nin spon­sor­lu­ğun­da ya­pıl­dı. Re­kor sa­yı­da ka­tı­lım­la 600’e ya­kın gü­reş­çi­nin mü­ca­de­le et­ti­ği şam­pi­yo­na dün üç sık­let­te ya­pı­lan üç beş ve fi­nal maç­la­rı ile so­na er­di.

Geç­ti­ği­miz yıl ka­za­nı­lan Tür­ki­ye ikin­ci­li­ği ne­de­ni ile bu şam­pi­yo­na­ya Ço­rum’dan 20 ki­şi­lik spor­cu ma­dal­ya mü­ca­de­le­si ver­di. Bü­yük bek­len­ti için­de­ki Ço­rum gü­reş­çi­le­ri min­der­de bu­nun tam ter­si bir gö­rün­tü ver­di­ler. Ele­me ve ma­dal­ya maç­la­rın­da ra­kip­le­ri­ni ye­ni­le­rek ele­nen Ço­rum­lu gü­reş­çi­ler ev sa­hi­bi ol­duk­la­rı bir şam­pi­yo­na­da bü­yük bir fır­sa­tı tep­ti­ler.
Özel­lik­le son üç yıl­dır yıl­dız­lar­da ve genç­ler­de de­vam­lı kür­sü­ye çık­ma­yı ba­şa­ran 57 ki­lo­da En­gin Çe­tin ikin­ci tur ma­çın­da ra­ki­bi­ne hem­de sa­yı tu­şu ile ye­ni­le­rek elen­me­si en bü­yük ha­yal kı­rık­lı­ğı ola­rak­de­ğer­len­di­ril­di. Ço­rum’un yü­zü­nü gül­dü­ren tek isim ise 70 ki­lo­da Fa­tih Er­do­ğan ol­du. Ol­duk­ça zor­lu maç­lar so­nun­da ya­rı fi­na­le yük­se­len Fa­tin Er­do­ğan fi­na­le yük­sel­me ma­çın­da Ha­san Ka­ya’ya ye­ni­le­rek üç beş ma­çı yap­ma­ya hak ka­zan­dı. Dün sa­bah se­an­sın­da ma­dal­ya ma­çın­da Sa­lih Taş­çı ile kar­şı­la­şan Fa­tin Er­do­ğan ne­fes ke­sen bir mü­ca­de­le so­nun­da ra­ki­bi­ni 10-8 ye­ne­rek bronz ma­dal­ya ka­za­na­rak Ço­rum’un kür­sü­ye çı­kan tek is­mi ol­du.
Ku­lüp­ler ta­kım sı­ra­la­ma­sın­da ise Kah­ra­man Bü­yük­şe­hir be­le­di­ye 144 pu­an­la bi­rin­ci, İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir 100 pu­an­la ikin­ci İs­tan­bul San­cak­te­pe Be­le­di­ye ise 99 pu­an­la üçün­cü ol­du.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER