‘Çorum’un tümünü kucaklayacağız’

Çorum Belediyespor Başkanı Fatih Özcan Çorumspor ismini tüm çabalarına rağmen alamadıklarını ancak bu ismin yaşaması için ellerinden gelen katkıyı vermeye hazır olduklarını söyledi. Kulübün bu değişimle siyasetten uzaklaşacağını ve kurumsal bir yapıya sahip olacağını belirten Başkan Özcan ‘Bu değişimde ve kulübü sabit gelir kaynakları oluşturma aşamasında kendilerine büyük destek veren AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ, Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve Belediye Başkanı aynı zamanda kulüp onursal Başkanı Zeki Gül’e tüm camia adına teşekkür ediyorum’ dedi.

‘Çorum’un tümünü kucaklayacağız’

HALİL ÖZTÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por Baş­ka­nı Fa­tih Öz­can, ba­şın­da Ço­rum iba­re­si olan her olu­şu­mun sev­da­lı­sı ol­duk­la­rı­nı ku­lü­bün is­mi­ni Ço­rums­por ola­rak ala­ma­dık­la­rı­nı an­cak Ço­rum Fut­bol Ku­lü­bü AŞ ola­rak onay al­dık­la­rı­nı açık­la­dı.
Baş­kan Öz­can, isim de­ği­şik­li­ği için yö­ne­ti­me yet­ki ve­ril­me­si için dü­zen­le­nen Ola­ğa­nüs­tü  Ge­nel Ku­rul’da ko­nu­şan Baş­kan Fa­tih Öz­can hem isim de­ği­şik­li­ği hak­kın­da hem Pa­yass­por ma­çı hem­de he­def­le­ri ko­nu­sun­da bil­gi­ler ver­di. Baş­kan Ço­rum sev­da­lı­sı bi­ri­si ola­rak tri­bün­ler­den bir Ço­rums­por ta­raf­ta­rı ola­rak Ço­rums­por’un bu­gün 2. Kü­me’de bi­le adı­nın ol­ma­ma­sı ken­di­si gi­bi tüm Ço­rums­por sev­da­lı­la­rı­nı üz­dü­ğü­nü be­lir­ten Öz­can ‘Ço­rums­por Baş­ka­nı Ru­mi Is­pa­nak ile de­fa­lar­ca gö­rüş­me­miz ol­du.

ÇORUMSPOR İSMİNİ ALAMADIK’

Ona ku­lü­bün is­mi­ni de­ğiş­tir­me­si­ni Ço­rums­por is­mi­ni al­mak is­te­ği­mi­zi ilet­tik. Ken­di­si geç­miş dö­nem borç­la­rı­nı kay­bet­tik­le­ri­ni an­lat­tı so­nuç­ta an­laş­ma­yı ka­bul et­me­di. Bu borç­la­rı ya­pan biz­ler de­ği­liz­ki biz öde­ye­lim. Ben sa­de­ce is­mi­ni ala­cak­tık an­cak bir an­da Di­ri­liş adı al­tın­da bir ça­lış­ma baş­lat­tı­lar. Ken­di­le­ri­ne ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum ve Ço­rums­por sev­da­lı­sı ola­rak ken­di­le­ri­ne des­tek sö­zü ve­ri­yo­rum. Mad­di ve ma­ne­vi elim­den ge­len des­te­ği ve­re­ce­ğim, ay­rı­ca pi­lot ta­kım ola­rak­ta kat­kı ve­ri­riz. Bi­zim için as­lo­lan Ço­rums­por is­mi­nin ya­şa­ma­sı han­gi lig­de ol­du­ğu önem­li de­ğil.
Ço­rums­por is­mi­ni ala­ma­yın­ca ara­yış­la­rı­mız so­nu­cun­da Mil­let­ve­ki­li­miz Ah­met Sa­mi Cey­lan ile bir­lik­te Fe­de­ras­yon’a de­fa­lar­ca gi­de­rek Ço­rum Fut­bol Ku­lü­bü Ya­tı­rım­la­rı AŞ ola­rak ona­yı­nı al­dık. Ger­çek­ten bu sü­reç için­de ge­ce­si­ni gün­dü­zü­ne ka­ta­rak bi­zim­le olan Ah­met Sa­mi Cey­lan ve­ki­li­mi­ze çok te­şek­kür edi­yo­rum.

‘ÇORUM’UN TÜMÜNÜKUCAKLAYACAĞIZ’

Bi­zim bu de­ği­şim­de­ki ama­cı­mız şeh­rin bir­leş­ti­ri­ci bü­tün­leş­ti­ri­ci bir ku­ru­mu­nu si­ya­set­ten uzak­laş­tır­mak. Ne ka­dar si­ya­set yok de­se­niz­de so­nuç­ta in­san­lar fark­lı yo­rum­lu­yor­lar. Biz­ler yö­ne­ti­me ta­lip ola­rak si­vil­leş­me­nin önü­nü aç­tık bu­gün­de isim de­ği­şik­li­ği ile si­ya­set­ten kur­ta­ra­ca­ğız. Ço­ru­mun tü­mü­nün ku­cak­la­ya­ca­ğı ken­di ayak­la­rı üze­rin­de du­ran kim­se­ye muh­taç ol­ma­yan bir ku­lüp ya­pı­sı­na ha­li­ne ge­ti­re­ce­ğiz. Tür­ki­ye’de ör­nek­le­ri say­mak­la bit­mez.

‘KURUMSAL BİR YAPIYA KAVUŞACAĞIZ’

Bu de­ği­şi­min ar­dın­dan ise ku­lü­bü sa­bit ge­lir kay­nak­la­rı­nı ka­vuş­tur­mak için Mil­let­ve­ki­li­miz Ah­met Sa­mi Cey­lan, İl Baş­ka­nı­mız Meh­met Ka­ra­dağ, Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız ve Ku­lüp Onur­sal Baş­ka­nı­mız Ze­ki Gül ile gö­rüş­me­ler yap­tık ve pro­je­ler ha­zır­la­dık. Önü­müz­de­ki gün­ler­de bu pro­je­le­ri ha­ya­ta ge­çir­di­ği­miz tak­dir­de bu şeh­rin ve ku­lü­bün ye­ri­nin en az 1. lig ol­du­ğu­na ina­nı­yo­rum. Sü­per li­gi bi­le ha­yal ola­rak gö­rü­yo­rum.

‘BİZİ SAHA SONUÇLARINA GÖREYARGILAMYIN’

Siz­ler­den is­te­ğim bi­zi sa­ha so­nuç­la­rı­na gö­re yar­gı­la­ma­yın. Sa­ha­da­ki so­nuç­lar mut­la­ka ge­le­cek­tir bun­dan emin ola­bi­lir­si­niz. Biz bir yan­dan sa­ha­da doğ­ru şey­ler ya­par­ken ku­lü­bü­mü­zü­de sağ­lam bir ya­pı­ya ka­vuş­tur­mak için ça­lı­şa­ca­ğız. Şun­dan emin ola­bi­lir­si­niz bu işi be­ce­re­mez isek şe­re­fi­miz­le çe­kip git­me­yi­de bi­li­riz. Söz­le­ri­ne ‘Şam­pi­yon Ço­rums­por’ slo­ga­nı­mız­la son ver­mek is­ti­yo­rum’ de­di.

Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2018, 11:56
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER