Deplasman ateþi Akdeniz’de yansın

Çorum Belediyespor bugün saat 13.30’da Serik İsmail Oğan Stad’ında Serik Belediyespor karşısında sezonun ilk deplasman galibiyetini almak için mücadele edecek. Kırmızı Siyahlı takım eksiksiz gittiği Serik’de zirveye ortak olmak ve rakibi ile arasındaki puan farkını açmak için kazanmak istiyor. İki takım açısından da büyük önem taşıyan maçı İstanbul bölgesi genç hakemi Aykut Sergin yönetecek.

Deplasman ateþi Akdeniz’de yansın

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por li­gin 10. haf­ta ma­çın­da bu­gün sa­at 13.30’da Se­rik Be­le­di­yes­por dep­las­ma­nın­da ga­li­bi­yet ara­ya­cak. Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım bu se­zon ilk kez sa­kat ve ce­za­lı fut­bol­cu bu­lun­ma­dan Se­rik dep­las­ma­nı­na tam kad­ro ola­rak git­ti.
Lig­de evin­de oy­na­dı­ğı beş ma­çı­da ka­za­na­rak 15 pu­an top­la­yan Ço­rum Be­le­di­yes­por ay­nı ba­şa­rı­yı dep­las­man maç­la­rın­da gös­te­re­me­di. Lig­de bu­gü­ne ka­dar dep­las­man­da oy­na­dı­ğı dört maç­ta sa­de­ce bir be­ra­ber­lik alan ve üç maç­tan ise pu­an­sız ay­rı­lan kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım bu kö­tü kar­ne­yi ter­se çe­vir­mek is­ti­yor.
Geç­ti­ği­miz haf­ta so­nun­da sa­ha­sın­da Bu­cas­por önün­de al­dı­ğı 4-1’lik ga­li­bi­yet ile mo­ral bu­lan kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım Se­rik Be­le­di­yes­por ma­çı­na mut­lak ga­li­bi­yet pa­ro­la­sı ile ha­zır­lan­dı. Ço­rum Be­le­di­yes­por bu­gün sa­ha­dan üç pu­an­la ay­rı­la­rak hem bu se­zon­ki ilk dep­las­man ga­li­bi­yi­ti­ni al­mak hem­de hem­de zir­ve­ye iyi­ce or­tak ol­mak ve ra­ki­bi ile ara­sın­da­ki pu­an far­kı­nı aç­mak ama­cın­da.
Ev sa­hi­bi Se­rik Be­le­di­yes­por ise 15 pu­an­la al­tın­cı sı­ra­da yer alı­yor. Lig­de evin­de oy­na­dı­ğı dört maç­ta iki ga­li­bi­yet ve iki be­ra­ber­lik alan Se­rik Be­le­di­yes­por iki ga­li­bi­ye­ti ise dep­las­man­dan çı­kar­dı. Gru­bun güç­lü ta­kım­la­rın­dan Se­rik Be­le­di­yes­por ön­ce­ki haf­ta evin­de Ko­ca­elis­por’u ye­ne­rek mo­ral bu­lur­ken Bay­burt­spor dep­las­ma­nın­dan ise tek gol­le pu­an­sız dön­dü. Se­rik ta­kı­mı bu­gün sa­ha­sın­da oy­na­ya­ca­ğı Ço­rum Be­le­di­yes­por ma­çı­nı ka­za­na­rak zir­ve­den kop­mak is­te­me­ye­cek.
Grup­ta üst sı­ra­la­rı ya­kın­dan il­gi­len­di­ren ma­çı İs­tan­bul’dan Ay­kut Ser­gin yö­ne­te­cek. Yar­dım­cı­la­rı ise Ah­met Ya­şı­lak ve Se­lim Ko­nuk­çu. Maç­ta dör­dün­cü ha­kem ise Ser­hat Tan.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER