EFE’ler Malatya’da final setinde kaybettiler: 3-2

Er­kek­ler Vo­ley­bol 1. li­gin­de tem­sil­ci­miz Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por, Ma­lat­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­yes­por dep­las­ma­nın­da iki kez ge­ri­den ge­le­rek ma­ça or­tak ol­du an­cak ra­ki­bi­ne fi­nal se­tin­de 3-2 ye­ni­le­rek haf­ta­yı bir pu­an­la ka­pat­tı. Tem­sil­ci­miz bu se­zon ilk kez dep­mas­man­dan pu­an al­ma­yı ba­şar­dı.

EFE’ler Malatya’da final setinde kaybettiler: 3-2

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Tür­ki­ye Er­kek­ler Vo­ley­bol 1. li­gin­de­ki tem­sil­ci­miz Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por, Ma­lat­ya Bü­yük­şe­pir Be­le­di­yes­por dep­las­ma­nın­dan 3-2 mağ­lup dön­me­si­ne kar­şın bu se­zon ilk kez dep­las­man­dan pu­an al­ma­nın bu­ruk se­vin­ci­ni ya­şa­dı.
Cu­mar­te­si gü­nü Ma­lat­ya Ata­türk Spor Sa­lo­nu’nda oy­na­nan ma­ça ev sa­hi­bi ta­kım özel­lik­le hü­cum­da et­ki­li baş­la­dı ve tem­sil­ci­mi­ze se­te or­tak ol­ma iz­ni ver­me­di ve ilk se­ti 25-19 ka­za­na­rak 1-0 öne geç­ti. İkin­ci set­te sa­vun­ma­da­ki ha­ta­la­rı­nı gi­de­ren tem­sil­ci­miz hü­cum­da da ra­ki­bi­nin atak­la­rı­nı dur­dur­ma­yı ba­şar­dı ve zor­lu ge­çen bu se­ti 25-23 ka­za­nan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por sko­ru 1-1yap­tı.
Üçün­cü set­te ay­nı şe­kil­de bü­yük bir mü­ca­de­le sah­ne ol­du. İki ta­kım­da öne geç­mek is­te­di­ği bu set­te kar­şı­lık­lı sa­yı­lar ile gi­der­ken fi­nal bö­lü­mün­de ev sa­hi­bi ta­kım sa­vun­ma­sı­nı bi­raz yu­ka­rı çı­kar­dı ve se­ti 25-23 ala­rak maç­ta ye­ni­den öne geç­ti: 2-1
Dör­dün­cü set­te ev sa­hi­bi ta­kım üç pu­anı al­mak için tem­sil­ci­miz ise ma­ça or­tak ol­mak için tüm mü­ca­de­le­yi ver­di­ler. Hü­cum­da bu set­te da­ha et­ki­li bir gö­rün­tü ve­ren Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por ra­ki­bin sa­vun­ma ha­ta­la­rı­nı iyi de­ğer­len­di­re­rek se­ti 25-21 ka­zan­dı ve sko­ru 2-2 ya­pa­rak fi­nal se­ti­ne ta­şı­ma­yı ba­şar­dı.
Fi­nal se­tin­de ise sa­vun­ma­da ina­nıl­maz ha­ta­lar ya­pan ve ra­ki­bin hü­cum­la­rı­nı dur­du­ra­ma­yan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por se­ti 15-7 ma­çı­da 3-2 kay­bet­ti. Bu so­nuç­la Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por se­zo­nun ilk dep­las­man pu­anı­nı ala­rak 4 pu­ana yük­se­lir­ken Ma­lat­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­yes­por ise 6 pu­ana yük­sel­di.

Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2018, 13:13
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER