Efsane futbolcular hükümlü ve tutuklularla bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Futbolun Efsaneleri Gençlerle Buluşuyor" projesi kapsamında Çorum'a gelen eski milli futbolcular, hükümlü ve tutuklularla gösteri maçı oynadı - Eski milli futbolcu Ali Gültiken: "Siz gençleri en azından bir süreliğine bulunduğunuz bu ortamdan alıp başka bir yere götürebildiğimiz için çok mutlu oldum"

Efsane futbolcular hükümlü  ve tutuklularla bir araya geldi

YÜK­SEL BA­SAR
Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ha­ya­ta ge­çi­ri­len "Fut­bo­lun Ef­sa­ne­le­ri Genç­ler­le Bu­lu­şu­yor" pro­je­si kap­sa­mın­da Ço­rum'a ge­len es­ki mil­li fut­bol­cu­lar, hü­küm­lü ve tu­tuk­lu­lar­la bu­luş­tu. 


Ço­rum L Ti­pi Ce­za İn­faz Ku­ru­mu Sa­lo­nu'nda dü­zen­le­nen pa­ne­le ka­tı­lan es­ki mil­li fut­bol­cu­lar Ali Gül­ti­ken, Oğuz Çe­tin, Ha­mi Man­dı­ra­lı ve Er­gün Pen­be, ilk ön­ce tu­tuk­lu ve hü­küm­lü­le­rin so­ru­la­rı­nı ya­nıt­la­dı. 


Pro­je­nin yal­nız­ca ce­za­ev­le­rin­de bu­lu­nan hü­küm­lü ve tu­tuk­lu ço­cuk­la­ra yö­ne­lik baş­la­dı­ğı­nı ifa­de eden Ali Gül­ti­ken, "Ce­za­ev­le­ri Ge­nel Mü­dü­rü ile bu ko­nu­yu gö­rüş­tük­ten son­ra Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğın­dan yet­ki­li­ler­le de gö­rüş­tük ve hep­si çok sı­cak bak­tı. Do­la­yı­sıy­la iki yıl ön­ce bu pro­je­yi yal­nız­ca si­ze yö­ne­lik ola­rak baş­lat­tık. De­vam edi­yo­ruz ve çok mem­nu­nuz." de­di. 


Genç­ler­le bir ara­ya gel­me ve tec­rü­be­le­ri­ni ak­tar­ma fır­sa­tı bul­duk­la­rı için mut­lu ol­duk­la­rı­nın al­tı­nı çi­zen Gül­ti­ken, "Siz genç­le­ri en azın­dan bir sü­re­li­ği­ne bu­lun­du­ğu­nuz bu or­tam­dan alıp baş­ka bir ye­re gö­tü­re­bil­di­ği­miz için çok mut­lu ol­dum. Bu­ra­da­ki de­ğer­li kar­deş­le­rim de bu pro­je­nin içe­ri­sin­de se­ve se­ve yer al­mak is­te­di­ler ve al­dı­lar." ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. 


Ha­mi Man­dı­ra­lı da gö­nül­den is­te­dik­le­ri için bu pro­je­ye ka­tıl­dık­la­rı­nı ve git­tik­le­ri her yer­den çok olum­lu tep­ki­ler gör­dük­le­ri­ni ak­tar­dı. Es­ki mil­li fut­bol­cu­lar, pa­ne­lin ar­dın­dan ku­rum için­de yer alan sa­ha­da hü­küm­lü ve tu­tuk­lu­lar­la gös­te­ri ma­çı oy­na­dı. 
Et­kin­li­ğin so­nun­da es­ki mil­li fut­bol­cu­la­ra  Ço­rum L Ti­pi Ce­za İn­faz Ku­ru­mun­da­ki hü­küm­lü ve tu­tuk­lu­lar ta­ra­fın­dan ya­pı­lan du­var sa­ati he­di­ye edil­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER