Eğer ve Büyük ‘Sportif yetenek tarama projesi’ni görüştüler

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer ile Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi" için oluşturulan işbirliği protokolünü görüştüler

Eğer ve Büyük ‘Sportif yetenek tarama projesi’ni görüştüler

HA­LİL ÖZ­TÜRK

Genç­lik Hiz­met­le­ri Spor İl Mü­dü­rü Ha­şim Eğer, İl Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Se­yit Ali Bü­yük'ü zi­ya­ret et­ti

Zi­ya­ret­te Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ile Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı ara­sın­da "Tür­ki­ye Spor­tif Ye­te­nek Ta­ra­ma­sı ve Spo­ra Yön­len­dir­me Pro­je­si" için oluş­tu­ru­lan iş­bir­li­ği pro­to­ko­lü de­ğer­len­di­ril­di. 

Genç­lik Hiz­met­le­ri Spor İl Mü­dü­rü Ha­şim Eğer: ‘Pro­je kap­sa­mın­da bu se­ne ilk de­fa pi­lot uy­gu­la­ma ola­rak 3. Sı­nıf­tan baş­la­na­rak öğ­ren­ci­le­rin, An­tro­po­met­rik Öl­çüm­ler ve Per­for­mans Test­le­ri so­nu­cun­da uy­gun ol­duk­la­rı spor branş­la­rı be­lir­len­miş ola­cak. Bu sü­reç­te İl Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü­müz­le bir­lik­te ba­şa­rı­lı bir ça­lış­ma or­ta­ya çı­ka­ra­ca­ğı­mı­za ina­nı­yo­rum’  de­di.

İl Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Se­yit Ali Bü­yük ise ko­nuş­ma­sın­da ‘Öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin be­den ve ruh sağ­lı­ğı açı­sın­dan da­ha iyi ge­li­şim­le­ri için, aka­de­mik ça­lış­ma­la­rı ya­nın­da sos­yal, kül­tü­rel ve spor­tif fa­ali­yet­le­re ka­tıl­ma­la­rı­na önem ve­ri­yo­ruz.  Genç­lik Hiz­met­le­ri Spor İl Mü­dür­lü­ğü­müz ile bir­lik­te çok sa­yı­da pro­je yü­rüt­tük. Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­mız ile Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı ara­sın­da 'Tür­ki­ye Spor­tif Ye­te­nek Ta­ra­ma­sı ve Spo­ra Yön­len­dir­me Pro­je­si' ile öğ­ren­ci ve ve­li­le­ri­mi­zin da­ha bi­linç­li ola­rak spo­ra yö­nel­me­le­ri sağ­la­na­cak­tır’ de­di.

Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2018, 09:52
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER