Emrah Kuş altını kaçırdı

Çorum’lu milli güreşçi Emrah Kuş Dünya Grekoremen Güreş Şampiyonası’nda 82 kiloda final maçında Macar Peter Basci önünde ilk devresini 3-0 önde kapattığı maçtan 4-3 mağlup ayrılarak gümüş madalya kazandı. Milli takımda mücadele eden iki Çorumlu güreşçi iki gümüş madalya kazanmayı başardılar,

Emrah Kuş altını kaçırdı

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ma­ca­ris­tan’da so­na eren Bü­yük­ler Dün­ya Gre­ko­ro­men Gü­reş Şam­pi­yo­na­sı 82 ki­lo­da Ço­rum­lu mil­li gü­reş­çi Em­rah Kuş fi­nal­de ev sa­hi­bi Ma­car gü­reş­çi­ye 3-0 ön­de ka­pat­tı­ğı ma­çı 4-3 kay­be­de­rek ikin­ci ol­du ve gü­müş ma­dal­ya ka­zan­dı.
Ço­rum Adil Can­de­mir Gü­reş Eği­tim Mer­ke­zi’nden ye­ti­şen ve İs­tan­bul’da öğ­ret­men ola­rak gö­rev ya­pan AS­Kİs­por adı­na min­de­re çı­kan Em­rah Kuş 82 ki­lo­da ilk tu­ru bay geç­ti. İkin­ci tur­da Ve­ne­zu­ela’lı ra­ki­bi Lu­is Edu­ar­do Aven­da­no Ro­jas’ı 6-0 ye­ne­rek bir üst tu­ra yük­sel­di.
Çey­rek fi­nal ma­çın­da ise Av­ru­pa ve Dün­ya Şam­pi­yo­nu Er­me­ni Mak­sim Ma­nuk­yan’ı ne­fes ke­sen bir mü­ca­de­le so­nun­da 2-1 ye­nen Em­rah Kuş ya­rı fi­na­le yük­sel­di. Mil­li gü­reş­çi­miz dün ak­şam se­an­sın­da ya­rı fi­nal­de İran­lı Olim­pi­yat ve Dün­ya Şam­pi­yo­nu Sa­eid Mu­rat Ab­dal­va­li ile ile kar­şı­laş­tı.
Ra­ki­bi önün­de ma­ça tu­tuk baş­la­yan Em­rah Kuş iki kez İran­lı gü­reş­çi­nin bas­tır­ma­sı­na en­gel ola­ma­dı ve 4-0 ge­ri­ye düş­tü. İkin­ci dev­re­de son bö­lüm­de to­par­la­nan ve bir kez bas­tı­ra­rak sko­ru 4-2 ya­pan Em­rah Kuş bel kün­de­si ile ra­ki­bi­ni ata­rak dört pu­an bir­den al­dı ve maç­tan 6-4 ga­lip ay­rı­la­rak fi­na­le yük­sel­me­yi ba­şar­dı. Em­rah Kuş fi­nal ma­çın­da Ma­car Pe­ter Bas­cı ile kar­şı­laş­tı.
Ra­ki­bi önün­de ilk dev­re­de pa­si­vi­te­den al­dı­ğı pu­an­la 1-0 öne ge­çen Em­rah Kuş ra­ki­bi­nin yer­de min­der dı­şı­na kaç­ma­sı ne­de­ni ile iki pu­an ve bir ih­tar al­ma­sı ile 3-0 öne geç­ti ve dev­re­yi bu skor­la ön­de ta­mam­la­dı.
İkin­ci dev­re­de sko­ru ko­ru­ma mü­ca­de­le­si ve­ren Em­rah Kuş pa­si­vi­te­den ye­re ya­tı­rıl­dı ve bur­da aya­ğa kalk­ma­sı­na sa­ni­ye­ler ka­la çır­pı­lın­ca skor 3-3 ol­du. Bu eşit­li­ğe rağ­men ra­ki­bi­nin ih­ta­rı ol­ma­sı ne­de­ni ile avan­taj­lı ko­num­da olan Em­rah Kuş ra­ki­bi­nin ken­di­ni min­der dı­şı­na it­me­si so­nu­cun­da Ma­car gü­reş­çi­ye bir pu­an ve­ril­di. Ke­nar yö­ne­tim bu ka­ra­ra iti­raz et­mek için bu­to­na bas­tı ha­kem­ler in­ce­le­me­ye al­dı an­cak Em­rah Kuş bu­nu ka­bul et­me­di ve iti­raz in­ce­le­me­ye al­ma­dı ve ma­çı­da 4-3 ka­za­nan Ma­car gü­reş­çi al­tın ma­dal­ya alır­ken Em­rah Kuş Dün­ya ikin­ci­si ol­du.

Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2018, 13:13
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER