Erdin’e moral ziyaretleri

Rusya’da yapılacak Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası’nda 86 kiloda milli mayoyu giyecek olan Çorum Belediyespor Güreşçisi Fatih Erdin’i Rusya’ya hareketinden önce kamp yaptığı Elmadağ’da Belediye Başkanı Zeki Gül, Güreş İl Telsilcisi Hüseyin Teke ve antrenör Ruşen Çetin ziyaret ederek moral verdiler.

Erdin’e moral ziyaretleri

HA­LİL ÖZ­TÜRK

Rus­ya’da de­vam eden Av­ru­pa Gü­reş Şam­pi­yo­na­sı ser­best stil­de 86 ki­lo­da mil­li ma­yo­yu gi­ye­cek olan Ço­rum Be­le­di­yes­por gü­reş­çi­si Fa­tih Er­din’i mo­ral zi­ya­ret­le­ri. An­ka­ra El­ma­dağ Kamp Eği­tim Mer­ke­zi’nde Av­ru­pa Şam­pi­yo­na­sı’na ha­zır­la­nan ser­best mil­li ta­kım kam­pı­na Be­le­di­ye Baş­ka­nı ve ay­nı za­man­da Gü­reş Fe­de­ras­yo­nu As Baş­ka­nı Ze­ki Gül zi­ya­ret et­ti.

Zi­ya­ret sı­ra­sın­da Ze­ki Gül, Av­ru­pa Şam­pi­yo­na­sı’na ha­zır­la­nan mil­li ta­kım tek­nik he­ye­ti ve spor­cu­la­rı ile bir sü­re soh­bet et­ti ve hep­si­ne ba­şa­rı­lar di­le­di. Gül zi­ya­ret so­nun­da ise Ço­rum Be­le­di­yes­por gü­reş­ci­si Fa­tih Er­din ile bir­lik­te tek­nik he­yet ile gö­rü­şe­rek ona mo­ral ver­di. Bü­yük­ler ka­te­go­ri­sin­de Av­ru­pa Şam­pi­yo­na­sı’nda ilk kez mil­li ma­yo­yu gi­ye­cek olan Fa­tih Er­din’de zi­ya­ret­ten do­la­yı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül’e te­şek­kür et­ti. Er­din, ilk kez böy­le­si­ne bü­yük bir or­ga­ni­ze­de mil­li ma­yo­yu gi­ye­ce­ği­ni be­lir­te­rek ku­lü­bü­nü, Ço­rum’u ve ül­ke­si­ni en gü­zel şe­kil­de tem­sil et­mek için elin­den ge­len mü­ca­de­le­yi ve­re­ce­ği­ni söy­le­di.

Öte yan­dan Ço­rum Gü­reş İl Tem­sil­ci­si ve Ço­rum Be­le­di­yes­por Gü­reş Ko­or­di­na­tö­rü Hü­se­yin Te­ke ile Gü­reş An­tre­nö­rü Ru­şen Çe­tin mil­li ta­kım kam­pı­nı zi­ya­ret et­ti­ler ve tüm ka­fi­le­ye Av­ru­pa Şam­pi­yo­na­sın­da ba­şa­rı­lar di­le­di­ler. Te­ke ve Çe­tin de da­ha son­ra Fa­tih Er­din ile bir sü­re gö­rü­şe­rek hem mo­ral ver­di­ler hem­de şam­pi­yo­na­da ba­şa­rı­lar di­lek­le­ri­ni ilet­ti­ler.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER